AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas ir III Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas Argentinoje

XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas ir III Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas Argentinoje

 

2017 m. sausio 25–29 d. vyko vienas svarbiausių renginių Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėms – XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Į jį susirinko daugiau nei 80 jaunuolių iš Argentinos, Urugvajaus, Brazilijos, JAV ir Lietuvos. 

O sausio 28 ir 29 d. buvo surengtas ir III Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas. Jo metu jaunimas ir bendruomenės atstovai turėjo progą stiprinti tarpusavio ryšius, susipažinti su bendruomenių struktūra, Lietuvos istorija bei dabartine situacija.

Suvažiavimai yra Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos projektas, kuris tampa kasmetine tradicija Pietų Amerikoje.

XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas prasidėjo sausio 25 d. Buenos Airių provincijos Parlamento kultūros salėje su Parlamento atstovais, Berisso miesto savivaldybės meru dr. Jorge Nedela, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienyje gyvenančių lietuvių sielovadai, Pasaulio lietuvių bendruomenės Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininku prelatu Edmundu Putrimu, Berisso miesto savivaldybės užsienio bendruomenių departamento koordinatoriumi Juan Ignacio Fourment Kalveliu, Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB ALOST) valdybos vicepirmininku Jorge Brazaičiu, LR generaliniu konsulu Buenos Airėse dr. Sergio Nunes, Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos (ALJS) valdybos pirmininke Evelina Melnesiuk-Gabriunas ir visais draugijos atstovais.

Ceremonijos metu visi atstovai tarė sveikinimo žodį suvažiavimo dalyviams. Berisso miesto savivaldybės meras dr. J. Nedela įteikė prelatui E. Putrimui ir E. Melnesiuk-Gabriunas dekretą, kuriame kaip municipalinį paveldą pripažino XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą, vykusį 2017 m. sausio 25–29 d. Buenos Airėse, Berisso ir Avallaneda bei Lanus Oeste miestuose.

Dekrete rašoma, kad Berisso miesto savivaldybei ir aktyviai dalyvaujančiam, suvažiavimą organizuojančiam jaunimui yra didelė garbė priimti, pripažinti, stiprinti ryšį su visais užsienio ansambliais, lankančiais mūsų miestą, kuris oficialiai paskelbtas Buenos Airių provincijos Imigrantų provincijos sostine. Taip pat paminėta, kad Berisso miesto savivaldybės tikslas – išlaikyti ir stiprinti kultūrinius, politinius bei ekonominius santykius su užsienio bendruomenėmis, kurios gyvuoja Berisso mieste. Ceremonijos pabaigoje šoko pora iš lietuvių draugijos „Nemunas“.

Po ceremonijos visų laukė vakarienė lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijos „Mindaugas“ patalpose Berisso mieste, kur prasidėjo suvažiavimas, ir susipažinimo vakaras. Jaunimas susiskirstė į grupes pagal Lietuvos miestus ir dalyvavo žaidynėse bei darbo grupių užsiėmimuose.

Kitą dieną – pusryčiai lietuvių kultūros ir savišalpos draugijoje „Nemunas“ Berisso mieste. Po to visa delegacija persikėlė į Alfredo Dulkės vasarvietę Los Talas regione Berisso apskrityje. (A. Dulkė yra buvęs „Nemuno“ draugijos pirmininkas, „Nemuno“ šokių kolektyvo įkūrėjas ir vadovas, šiuo metu jis valdybos narys.)          

Stovykloje vyko daug renginių ir lietuviškų žaidimų, kuriuos vedė profesorius Darius Subačius, buvęs Vasario 16-osios gimnazijos (Vokietija) profesorius, šiuo metu dirbantis Vilniaus specialiojoje mokykloje „Viltis“ (tai mokykla, skirta vaikams su negalia) ir socialiniu darbuotoju SOS vaikų kaime.

Vakare surengtos diskusijos. Jas inicijavo ir moderavo Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas ir PLB valdybos Sielovados reikalų komisijos pirmininkas prelatas E. Putrimas. Viena tema buvo apie krikščionišką drąsą, tai, ko trūksta mums tobulinant savo krikščionišką gyvenimą. Vakare aplankyti delegaciją ir pabendrauti su suvažiavimo atstovais atvyko Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Vytautas Pinkus, Lietuvos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė, Berisso miesto savivaldybės meras dr. J. Nedela. Penktadienį vyko diskusijos apie renginio ateitį, analizuota, kodėl jaunimas nori toliau dalyvauti ir organizuoti suvažiavimus ir ką jiems reiškia lietuvybė.

Vakare surengtas labai laukiamas ir jau tradiciniu tapęs Talentų vakaras, kuriame visos anksčiau pagal Lietuvos miestus pasiskirsčiusios grupės turėjo suvaidinti istoriją pagal miestų herbus.

Sausio 28 d. visa suvažiavimo veikla persikėlė į sostinę. Villa Lugano (Buenos Airės) esančiame Argentinos lietuvių centre buvo surengta Studijų diena. Sveikinimo žodį tarė Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos valdybos pirmininkė E. Melnesiuk-Gabriunas, po jos pasisakė Užsienio lietuvių departamento direktorius V. Pinkus ir prelatas E. Putrimas, kuris papasakojo, kaip prieš 20 metų susiformavo suvažiavimo tradicija, priminė šio renginio svarbą.

Vėliau vykusiuose kraštų pranešimuose kiekvienas bendruomenės atstovas turėjo pristatyti savo veiklą ir ateities planus, būsimus renginius. Ypatingas dėmesys skirtas 2018 m. vyksiančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui.

Pranešimus skaitė Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB ALOST) valdybos vicepirmininkas inž. Jorge Brazaitis, Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos (ALJS) valdybos prmininkė E. Melnesiuk-Gabriunas, Brazilijos lietuvių bendruomenės (BLB) atstovas prof. Marcos Lipas, Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos (BLJS) valdybos pirmininkė Laima Zizas, Urugvajaus lietuvių bendruomenės (ULB) valdybos pirmininkė Veronica Kavaliauskas ir Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos (ULJS) valdybos atstovė Denise Jost, kuri pakvietė visus dalyvauti XXI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime, vyksiančiame 2018 m. sausio mėn. 17–21 d. Montevidėjuje  Urugvajuje.

Studijų dienos pabaigoje profesorius M. Lipas iš Brazilijos kalbėjo apie dabartinę politinę situaciją Baltijos ir Vakarų Europos kraštuose bei apie Rusijos įtaką. Buvo aptarta dabartinė situacija lietuvių rajone Vila Zelinoje Brazilijoje dėl Rusijos organizacijų politikos bei informacijos žiniasklaidoje. M. Lipas šiuo metu dirba „Colégio Singular“ mokykloje Brazilijoje. Po to visų laukė vakarienė Lietuvių centre.

Sekmadienį prelatas E. Putrimas kartu su parapijos klebonu aukojo šv. Mišias Aušros Vartų parapijoje Avellanedoje.

Po Mišių nusidriekė procesija prie lietuviško kryžiaus parapijos kieme, skirto pagerbti Sausio 13-osios aukų atminimą bei visų dalyvių gimines, kurie emigravo į Pietų Ameriką prieš 90 metų ir gerbdami savo kilmę statė bažnyčias, steigė kultūros draugijas, iki šios dienos telkiančias jų vaikaičius ir provaikaičius.

Vėliau surengti pietūs ir pabendravimas Susivienijimo lietuvių Argentinoje draugijos salėje, įsikūrusioje šalia Buenos Airių esančiame Lanús mieste. Po oficialaus uždarymo jaunimas sportavo ir maudėsi baseine.PADĖKA

Užsienio lietuvių departamento prie Užsienio reikalų ministerijos direktoriui Vytautui Pinkui;

Lietuvos generalinei konsulei Brazilijoje Laurai Guobužaitei;

Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybai ir jos pirmininkei Daliai Henkei;

prelatui Edmundui Putrimui;

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybai ir jos pirmininkui Simonui Černiauskui;

Susivienijimui lietuvių Argentinoje;

Argentinos lietuvių centrui;

lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijai „Mindaugas“;

lietuvių kultūros ir savišalpos draugijai „Nemunas“;

p. Alfredui Dulkei;

Aušros Vartų parapijai;

prof. Marcos Lipui ir prof. Dariui Subačiui;

Kanados lietuvių jaunimo sąjungai;

JAV lietuvių jaunimo sąjungos nariui Kovui Kulbiui;

Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos valdybai (ALJS);

kiekvienai šeimai, kuri mielai priėmė į savo namus suvažiavimo dalyvius;

visiems dalyviams ir atstovams, kurie dalyvavo PALJ suvažiavime.

 

Šiemet ES filmų festivalyje Čikagoje Vilniaus vaiz...
Muziejuje kaukėti „maironiukai“ vijo žiemą
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 birželio 21, Ketvirtadienis