AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Užgeso Detroit šviesuolio žemaičio liepsnelė

Užgeso Detroit šviesuolio žemaičio liepsnelė

Visos mūsų mintys, mūsų viltys

Prie gimtosios žemės ir namų,

Ten sušalę grįžtame sušilti

Iš visų pasviečių svetimų.

 

Visos mūsų maldos kasdieninės:

- Viešpatie, duok tėviškės dangaus...

Tik tenai pailsusios krūtinės

Po visų kelionių atsigaus.

                       Bernardas Brazdžionis

 

Š. m. liepos 22 d., sekmadienį, per “Lietuviškų Melodijų” radijo programą buvo pranešta

liūdna žinia, kad po ilgos ir sunkios ligos liepos 20 d., penktadienį, Grace Hospice ligoninėje, Ann Arbor MI, sulaukęs 108 metų, šį pasaulį apleido ir į Dievo namus pas savo gimines ir bendraminčius iškeliavo uolus Šv. Antano lietuvių parapijos narys, taurus lietuvis Petras Pagojus.

Šv. Antano parapijos dvasios milžinas, būdamas kuklus žmogus ir netrokšdamas garbės, nesutiko kalbėtis apie savo gyvenimą. Todėl rašydama šį straipsnį pasinaudojau žiniomis ir faktais, surinktais Petro Pagojaus archyve ir “Mažosios Lietuvos enciklopedijoje”.

Petras Pagojus gimė 1910 m. kovo 27 d. Razmų kaime, Varnių valsčiuje, Telšių apskrityje, Antano ir Marcijonos (Sabutytės) Pagojų penkių vaikų šeimoje. 1944 m. pasitraukęs nuo artėjančios sovietų kariuomenės, Pagojus atsidūrė Vokietijoje. Iš ten 1952 m. persikėlė į JAV, apsigyvendamas Detroit, MI. Čia įsidarbino “Ford” gamykloje, kur išdirbo iki pat išėjimo į pensiją.

Petras Pagojus buvo Šv. Antano parapijos parapijietis nuo pat savo atvykimo į Ameriką iki jos uždarymo ir susijungimo su Dievo Apvaizdos lietuvių parapija Southfield, MI 2013 m.  Buvo Detroit lietuvių organizacijos centro finansų sekretorius, Bendro Amerikos lietuvių fondo, JAV lietuviškos labdaros šalpos fondo 76-ojo skyriaus pirmininkas, vicepirmininkas ir Revizijos komiteto pirmininkas. Priklausė Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos Detroit skyriui. Priklausė Lietuvių Bendruomenei. Pagojus buvo Dariaus ir Girėno klubo narys bei Lietuvių Namų šimtininkas, lietuviu spaudos bendruomenės dalininkas. Slapyvardžiu “Balsas iš minios” rašė straipsnius ir komentarus į įvairius laikraščius: “Draugą”, “Dirvą”, “Laisvąją Lietuvą”, “Veidą”, “Naujienas”, “Amerikos lietuvį” ir “Tėviškės žiburius”.

Pagojus buvo įvairių organizacijų dosnus rėmėjas ir veikėjas. Jis rėmė Tautos fondą, Lietuviu fondą, ALT, VLIK ir Wayne State universiteto lietuvių kambarį. Nuolat rėmė “Amerikos lietuvių balso” ir “Lietuviškų melodijų” radijo programas. Vienas iš Pagojaus kolegų apie jį atsiliepė tokiais žodžiais: “Petras Pagojus buvo ta asmenybė, kuri buvo tiltas tarp dypukų ir senųjų Amerikos lietuvių”. Velionis ne tik finansiškai rėmė įvairias organizacijas, bet ir prisidėjo prie įvairių darbų: salės puošimo, bilietų platinimo, aukų rinkimo, negailėjo ir patarimų. Jis nuolat rėmė “Lietuvos Vyčius” ir jų padalinį “Aid to Lithuania, Inc.” 1991-2014 m. su kitais parapijiečiais važiuodavo į “World Medical Relief” padėti pakuoti įvairius medikamentus, numatytus siųsti į Lietuva

Pagojaus namų bibliotekoje buvo per 1 500 knygų. Išskyrus apie 200 knygų, kurias  jis išgelbėjo nuo pražūties, visos knygos pirktos už jo paties fabrike sunkiai uždirbtus pinigus.  Jo bibliotekoje buvo daug įvairių žurnalų ir laikraščių. Buvo laikas, kai Pagojus prenumeravo net 29 laikraščius.

Pagojus buvo keturių fondų pradininkas-steigėjas. 1980 m. jis įsteigė Amerikos lietuvių tarybos fondą, 1983 m. jis tapo oficialiu Mažosios Lietuvos fondo steigeju, kasmet pervedęs po 1 000 dol. Iš viso šiam fondui jis paaukojo per 30 000 dol. 2004 m. Pagojus įsteigė Marijos Krungienės fondą, rėmusį Pelesos (Gudijos) lietuviškas nevalstybines mokyklas lankančius ir gerai lietuvių kalbą mokančius moksleivius. Jis dalyvavo dar keturių fondų veikloje, tik jau ne kaip jų pradininkas.

Pagojaus laidotuvių apeigomis rūpinosi 18 metų velionį slaugiusi dukterėčia Zita Skučienė. Laidotuves tvarkė Val S. Bauza laidotuvių direktorė Yolanda Zaparackienė. Laidotuvės įvyko š. m. liepos 24 d. Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje Southfield, MI. Su velioniu prieš Šv. Mišias paskutinį kartą atsisveikino draugai ir pažįstami. A. a. Pagojus skendėjo daugybėje gėlių, jo švarko atlape buvo įsegtas ženkliukas su šv. Antano atvaizdu, pagamintas parapijos 90-ojo jubiliejaus proga. Prie karsto buvo padėta velionio 100 metų jubiliejinė nuotrauka.

Gedulingas šv. Mišias atnašavo kun. Thomas Puzio. Mišių metu giedojo ir vargonavo Rita Giedraitienė. Šv. Raštą ir tikinčiųjų maldas skaitė Algis Kaunelis. Savo pamoksle kun. Puzio sakė, kad a. A. Pagojus buvo mielas, palankus, malonus, nuoširdus, garbingas ir kultūringos išvaizdos žmogus, niekada nieko neįžeidęs. Velionis buvo tikras lietuvis ir pasišventęs katalikas. Dėkojame jam už jo gyvenimą, atiduodame jį į Dievo rankas. Kunigas padėkojo giminėms, šeimos draugams, jo globėjoms ir Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos parapijiečiams už velionio globą.

Po Mišių automobilių procesija nulydėjo a. A. Pagojų į Šv. Kapo (Holy Sepulchre) kapines Southfield, MI. Paskutines religines apeigas atliko kun. Puzio. Šermenų pietūs vyko Dievo Apvaizdos parapijos kultūros centre. Šeimininkavo Regina Greenhalgh. Šeima padėkojo šermenų dalyviams už dalyvavimą Mišiose, Mišių aukas, gėlių puokštes.

Gilia užuojautą reiškia ir su velionio artimaisiais kartu liūdi: Lietuvos Respublikos garbės konsulas Detroit, Lietuvių Bendruomenės Detroit valdyba, Wayne State University lietuvių kambario valdyba, kun. Gintaras Antanas Jonikas, Dievo Apvaizdos parapijos taryba bei parapijiečiai  ir “Lietuvos Vyčiai”.

 

...Pasauly nieks

Be pėdsako nedingsta

Tačiau vis tiek norėtųsi žinoti,

Ar kam nuo to šilčiau...

 

Ir vis dėlto aš tyliai-

Tarsi sau kartoju:

Aš myliu jus.

 

Aš myliu jus,

Ir visai tai -

Ne taip jau lengva,

Ne taip jau nereikšminga,

Kaip atrodo.

 

Mažų mažiausiai

Šitaip galite ir jūs -

Vieni kitiems,

Vieni kitiems,

Vieni kitiems

Iškvėpt kaip šaltą naktį

Šiltą orą:

Aš myliu jus... Alfonsas Maldonis

 

Pasiilgsime a. A. Pagojaus švelnių žodžių, geros širdies, meile spindinčių akių bei šypsenos. Ilsėkis ramybėje, mielas, brangus Petrai Pagojau. Su Dievu! Giliame liūdesyje liko velionio dukterėčia Zita Skučienė, jos duktė Adrija, žentas Tadas ir dukrytė Gabija Svereckai, sūnus Oktavijus, marti Vilma bei jų sūnūs Lukas ir Mata, taip pat giminės, draugai bei bendraminčiai Lietuvoje ir JAV.

 

Regina Juškaitė-Švobienė

 

Pasaulio lietuviai išrinko naują Valdybą ir Pirmin...
Nuo birželio Naperville pavogti 13 automobilių
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 vasario 16, Šeštadienis