AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Uždainavo ruduo – sukviesdamas Connecticut apygardą į metinį susirinkimą

Uždainavo ruduo – sukviesdamas Connecticut apygardą į metinį susirinkimą

Ruduo - toks metas, kai norisi pasidžiaugti gausiu nuveiktų darbų derliumi ir, žinoma, savo džiaugsmu pasidalinti su kitais. Spalio 22 dieną po Šv. Mišių Švč. Trejybės bažnyčios salėje, Hartford’e, žaismingai krentant klevų lapams uždainavo ruduo!

Connecticut apygardos ataskaitinio metinio susirinkimo pirmininkė Diana Norkienė paskelbė susirinkimo pradžią ir pasveikino dalyvius, tylos minute buvo pagerbti mirusieji nariai, Agnė D’Orso perskaitė invokaciją. Po darbotvarkės priėmimo, sekretorės Snieguolės Stapčinskaitės perskaitytas praėjusių metų protokolas.

 

Pirmininkė D.Norkienė savo pranešimu pristatė apie apygardos praėjusių metų veiklą: apygardoje veikia keturios apylinkės, nors New Britain planuojama uždaryti, o Waterbury apylinkės valdyboje vyksta pasikeitimai. Veikia dvi lituanistinės, šeštadieninės mokyklos; veikia lietuvių liaudies šokių kolektyvas “Berželis”; “Tėvynės Garsų” radijo lietuviška sekmadieninė valandėlė; įvyko “Misijos Sibiras” ekspedicijos tema susitikimas su Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu, kuris ekspedicijos dalyvius vadino „Lietuvos pasiuntiniais ir ministrais“ bei “Gyvąja Lietuva“; savo darbais prisidėta organizuojant metinę lietuvių susiartinimo šventę – Pikniką Nekaltai pradėtosios šv.Mergelės Marijos vienuolyne, Putnam; atšvęsti: šokių kolektyvo “Berželis” 45-as jubiliejus ir lietuviško radijo “Tėvynės Garsai” 60-metis. Padėkojo Skautų vadovui Linui Banevičiui už patalpas per Skautų Kaziuko mugę ir iždininkui V.Jankauskui už tvarkingą finansų tvarkymą. Padėkota visiems aukojusiems ir prisidėjusiems finansiškai prie išeivijos lietuviško Kryželio, kuris kitais metais liepos 7d. bus pastatytas Lietuvoje “Kryžių kalne”.

 

D.Norkienė paprašė susirinkusiųjų pagalvoti apie kandidatūras, ateinančiais metais įvyksiančiuose JAV LB XXII Tarybos ir šios apygardos rinkimuose. Kitais metais minėsime  New Britain gimusio žurnalistoo, karininko, rezistento, kovotojo už Nepriklausomybę, partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago šimtmetį. Su Lietuvos finansavimo pagalba, T. Kosčiuškos parke numatoma atidengi memorialinę lentą, skirtą A.Ramanauskui-Vanagui. Numatomas vasario mėn. susitikimas su Vasario 16-osios akto atradėju, Vytauto Didžiojo universiteto Viešojo administravimo katedros profesoriumi Liudu Mažyliu. Pirmininkė priminė, jog ateinančiais metais švęsime Lietuvos šimtmetį, todėl, labai laukiami savanoriai į organizacinį komitetą. Vasario 16-ąją, į šimtmečio šventę New York, su programa atvyks Los Angeles vyrų choras “Tolimi Aidai”.

Rasa Dooling kalbėjo apie susidariusią situaciją Waterbury apylinkėje, kurioje veikla šiuo metu labai minimali. Waterbury dvi parapijos apjungtos ir iškilo patalpų klausimas.  “Vyčių klubas” turi 73 narius ir kiekvieną mėnesį vyksta susirinkimai. Susirinkime nedalyvavo sporto klubo atstovas, pranešimo nebuvo.

Dr. E.Giedrimo buvo paprašyta atnaujinti internetinę svetainę “Litua” arba uždaryti dėl labai pasenusios ir klaidinančios informacijos.

Dr. Dalia Giedrimienė nuoširdžiai padėkojo tikintiesiems dėl bažnyčios lankymo. Išgyventa daug streso, kad Hartford Švč. Trejybės bažnyčia galėjo būti uždaryta. Tik tikinčiųjų, kurie čia renkasi kiekvieną sekmadienį melstis ir aukoti dėka, bažnyčia vis dar turi šv. Mišias. Juk ši bažnyčia mums – tai mokykla apie lietuvybę, mokykla apie lietuviškus šokius, apie kultūrinius renginius. Dr. D.Giedrimienė paprašė ir toliau paremti lietuvišką radijo valandėlę bei šokių kolektyvą, - tai mūsų lietuviškas išeivijoje gyvenimas.

Pranešimus skaitė Hartford apylinkės sekretorė Rasa Naujalis, New Heiven apylinkės pirmininkas Marius Janušaitis. New Britain pirmininkė elektroniniu laišku paprašė apylinkės veiklą stabdyti, nes jaunų žmonių yra ne mažai, bet nesijungia prie lietuviškos veiklos. Apygardos revizijos komisijos pranešimu informuota, kad finansiniai dokumentai tvarkomi teisingai. Iždininkas V.Jankauskas nepristatė praėjusių metų finansinės veiklos, akcentuodamas apie šiais metais turėtas pinigines įplaukas, neišgirdome apie apygardai susimokamus mokesčius bei kaip apylinkės vykdo įstatus.

“Tėvynės Garsų” radijo darbuotoja Danutė Simpson pasidžiaugė, jog radijas veikia klausytojų aukomis. Tarp didelio informacijos srauto dar vis gali gyvuoti, o klausytojai kas savaitę radijo bangomis bei internete klausosi lietuvišką žodį, naujienas vietines ir iš Lietuvos bei lietuvišką muziką. Tai viena iš šešių lietuviško radijo valandėlių, esančių JAV. Lapkrityje numatomas rudeninis aukų rinkimo vajus.

V.Vėbraitės mokyklos vadovė Agnė D’Orso savo pranešime kalbėjo apie savaitgalinę lituanistinę mokyklą, kurią lanko 20 vaikų, nuo 3 iki 14 metų amžiaus. Su vaikučiais dirba keturios mokytojos. Pamokos vyksta Shelton centre ir vaikai mokosi iš lietuviškų vadovėlių. Jiems siuvami tautiniai rūbai. Vykdomas projektas “Vaikų svajonės”, kurį organizuoja Vilniaus miesto Socialinis skyrius. Per visą Connecticut valstiją išpildytos  45-ių vaikų svajonės.

Fairfield bibliotekoje pradėjo veikti antra (Connecticut) savaitgalinė lietuviška mokyklėlė “Vyturys”, kurioje mokosi 10 vaikų. Jaunų lietuvaičių vadovė - Rasa Bieliauskienė.

Agnė Siaurusevičiūtė pristatė apie įvykusią JAV LB XXI Tarybos Sesiją ir joje gvildentus klausimus. Šokėjų “Berželio” vadovė A.Nenortienė pranešime informavo, jog kolektyvas paminėjo 45-metį. Šokėjų amžius mišrus, nuo 16 iki 90 metų, skaičius svyruojantis, susirenka iki trisdešimt.

 

Apygardos metiniame susirinkime dalyvavusi svečio teisėmis JAV LB KV pirmininkė S.Šimkuvienė pasidžiaugė, jog  šiuo metu veikia 44 šeštadieninės mokyklos, iš kurių naujausios atsidarė Havajuose ir Meine. Tai JAV gyvenančių lietuvių būsima ateitis. Veikia 52 apylinkės. Krašto valdyba leidžia trys žurnalus: “Naujienas”, “Pensininkas” ir “Bridges”. Supažindino, jog krašto valdyba priėmė naujas taisykles “dėl apylinkių veiklos ir narių”, numatyta - bendruomenėje turės būti ne mažiau kaip devyni nariai iš skirtingų šeimų, kad tai nebūtų “uošvienių”, “žentų” šeimų apylinkė.  JAV LB KV pagerbė iždininkę Rasą Dooling, kuriai pirmininkė S.Šimkuvienė įteikė padėkos raštą.

 

Metinis susirinkimas pagal darbotvarkę užsibaigė pasisakymais ir diskusijomis. Apygardos pirmninkė D.Norkienė atsakinėdama į užduotus klausimus pranešė, jog Rytinė CT apylinkė uždaryta dėl gauto V.Alksninio skundo. Realybė yra kitokia. Jis rašė apygardai ir KV siūlymą su rekomendacija, kad apsijungtų apylinkės. Apygardoje tai priimta kaip vieno rašiusio asmens skundas?, kodėl nebuvo daugiau pritariančiųjų surinktų parašų, atliekamas tyrimas ar tikrinimas dėl valdybos veiklos?. Deje, ir V.Alksninio ir D.Norkienės pareiškimuose nurodyta netiksli informacija dėl esančių trijų Rytinės CT apylinkės narių, kai tuo metu jų buvo žymiai daugiau.

Į dr. E.Giedrimo pateiktą pirmininkei klausimą: “kiek Connecticut apygardoje maždaug yra bendruomenės narių, vietoj atsakymo, apgailestavo, kad nedalyvauja Hartford apylinkės iždininkas J.Štrimaitis. Nors klausimas buvo konkretus dėl visos apygardos.

Nors esame išeivijoje, bet esame ta grandinė, kuri riša mus su kraštu, su visa tauta. Esame ta jėga, kuri įrodė, galinti lietuvybei atlikti didelius darbus. Palinkėdami vieni kitiems sėkmės darbuose, šypsenas užfiksavome bendroje fotografijoje.

 

Irena Nakienė-Valys

PLB XIV ir XV Seimo narė

„Tėvynės garsų“ radijo darbuotojaČikagos litunaistinė mokykla dainuoja dainą
Kurios Illinojaus ligoninės saugios ir kurios – ne...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 gruodžio 13, Ketvirtadienis