AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės

Tokios tokelės

Šiandieną, be pertraukos skaitome ir girdime tiktai JAV prezidentą pažeminančius pranešimus. Tai yra laisvos spaudos, arba laisvo žodžio skelbimo atstovų, ne tiesą skelbiantys pranešimai, kuriais didžiuojamasi. Nejaugi jie galvoja, kad negatyviais pranešimais jie išstums prezidentą iš pareigų. Jie turėjo pakankamai laiko stebėti savo beviltiškumą. Laikas skelbti tiesą kuriai jie prisiekė. O dabar, šunys loja, o karavanas nekreipdamas dėmesio, juda pirmyn.

 

JAV Atstovų Rūmų pirmininkė visiškai suįžūlėjo kaltindama prezidentą, kad ji negalėjo, valstybiniu lėktuvu, nuskristi į Briuselį, Egiptą ir Afganistaną? Pirmiausiai, ta kelionė būtų buvusi be tikslo ir nenaudinga. Jeigu Afganistane būtų įvykdytas bent koks pasikėsinimas į jos gyvybę, kaltinamas būtų prezidentas, už paslaptingumo neišsaugojimą. Juk jos norimoji vykimo vieta yra karo zonoje.

Antra, jai nevertėjo net pagalvoti apie tokią kelionę, kai valdžios veiksmai yra riboti. Jos vieta, buvo ir yra, būti ir dirbti Washington‘e ir, kartu su prezidentu, išeiti iš to dabartinio aklagatvio, o ne be reikalingai švaistyti valstybės pinigus. Ji pasižymėjusi ne savo pinigų išlaidavimu. Bet, neįlindus į jos smegeninę, jokių garantijų jos veiksmams suteikti neįmanoma.

 

Laimėtas mūšis nereiškia karo laimėjimą. Pirmininkės svajonės tikslas buvo paklupdyti prezidentą. Prezidentas pakluso tiktai Kongreso sutarimu, kad laikas užbaigti valstybės paralyžių, nors ir laikinai. Mat, prezidentas privalo duoti valstybei ataskaitą. Padėties pranešimui (State Of The Union = SOTU) prezidentą kviečia, bendru Rūmų susitarimu, Atstovų Rūmų pirmininkė, nes pranešimas daromas jos „dvare“. Keršydama prezidentui ji pasimetė. Pirmiausiai, ji kvietė prezidentą, o persigalvojusi paskelbė, kad nėra tinkamos apsaugos. Į tai atsiliepė dvi atsakingos apsaugos tarnybos DHS ir SS (Department of Home Security ir Secret Service) jog su jomis pirmininkė net nekonsultavusi. Reiškia melavo. Vėliau, savo pasiteisinimui ji pareikalavo, kad prezidentas prieš kalbant atšauktų valdžios paralyžių, ką prezidentas ir padarė susitarus abejiem Rūmam. Laikinai. Tai dar nereiškia, kad karas tarp šių dviejų asmenų pasibaigė.

Kodėl taip daroma? Kodėl pranešimas nukeltas savaitę vėliau? Ji suprato, jog jos pareigos yra leisti įstatymus o ne šantažuoti prezidentą. Žinome, jog per SOTU pranešimą „soste“ sėdi viceprezidentas su šalia sėdinčia pirmininke. Tai „odd couple“. Ji, sėdėdama tame soste, lyg ant karštų žarijų, privalėjo išklausyti prezidento, ją čirškinančią, kalbą. Ne tik išklausyti, bet ir raudonuoti prieš visą susirinkusį JAV Kongresą ir kitus aukštus pareigūnus bei garbingus svečius ir viso pasaulio žiūrovus. Tai ne pavydėtinas likimas.

 

Prezidentas savo kalboje ragino bendrai ir naudingai dirbti Amerikos gerovei. Jo kalbą reikia įvertinti teigiamai. Užsimojimai dideli bet, tikrumoje, ne visi jie bus įgyvendinti užsibrėžtu laikotarpiu.

 

Visas pasaulis skelbdamas sankcijas Rusijai yra „neteisus“. Teisi yra tiktai Rusija. Kaip kad aiškėja, Putinas susimovė jau ir Venesueloje. Ta valstybė, daug įsiskolinusi Rusijai, žino jog tų paskolų niekuomet nebus įmanoma gražinti. Putinas, būdamas diktatorius, remia kitą diktatorių Rusijos žmonių pinigais. Juk kiekvienas diktatorius mėgsta ginkluotą pompastiką. JAV uždėtos sankcijos Venesuelą spaudžia labai. Kuba, pati nieko neturėdama, tenkina Venesuelos diktatorių nieko vertais komunistiniais patarimais. Centro Amerikos valstybė Costa Rica neturi nei kariuomenės nei blizgučius mėgstančių generolų, todėl ir pragyvenimas joje geriausias iš visų kaimyninių valstybių. Ten komunistinės idėjos prieglobsčio neranda.

 

Taip pat rusai užstrigo derybose su japonais dėl Kurilų salų. Rusai, kaipo okupantai, tų užgrobtų salų neatsisako. Rusai galvoja, jog ką jie užgrobė, tai ir priklauso jiems. Japonai stengiasi atgauti jiems priklausiančias okupuotas salas.

 

Aiškiai pastebima, kad socialistiniai užsimojimai neveikia. Jie neveikė net ir komunistinėje Sovietų Sąjungoje. Taigi, socializmas žmonijai naudos neduoda. Bet, nauji diktatoriai, stengiasi įrodinėti, kad tiktai jų socializmas veikia.

Atsirado ir JAV Kongrese, Atstovų Rūmuose, naujai išrinktų atstovų komunistinės pažiūros. Jų pažiūros buvo, kai kuriems balsuotojų sluoksniams (ispanakalbių) priimtinos ir balsavimo metu užtikrinusios laimėjimą. Tai tik pažadų masalas, nieko neduodant viską gauti veltui. Turtingųjų, apdėtais nepakeliamais mokesčiais, pinigais norima suteikti pilną sveikatos draudimą neturtingiesiems. Nieko sau. Moterėlės nesupranta, kad turtingieji parūpina darbų ir moka atlyginimą. Nebus turtingųjų, nebus darbų, nebus ir pajamų. Tokį laikotarpį pergyveno Sovietų Sąjunga, pergyvena Kinija, Kuba ir Venesuela, nekalbant apie Šiaurės Korėją. Istorijos bėgyje buvo daug „svieto lygintojų“, kurių pastangos vis žlugdavo. Kapitalizmas, kaip ir praeityje, dabartyje taip ir ateityje - klestės.

 

Svarbiausia, laisvoje valstybėje, laisvėje gimę žmonės tos įgimtos amerikietiškos laisvės niekuomet neatsisakys net ir gražiausiai piešiamam socializmui. Prezidentas savo kalboje sutriuškino šio krašto žmonėms siūlomas socializmo idėjas.

 

Čikaga, kartu ir valstijos demokratų „mafija“, nors ir lėtai, bet triuškinama. Miesto taryboje priviso, nežinome kiek, „išdavikų“. Fedai pasikėsino net ir į Illinois valstijos Seimo pirmininką. Jeigu FBI tikrina, reiškia jie tam turi pagrindą. FBI paskalomis nesivadovauja. Taip pat revoliucija, sukelta 19-mečio jaunuolio, jeigu taip galime vadinti, vyksta 13 Warde. Senasis meras Daley, turėdamas geležinį kumštį, tokių dabartinių nesąmonių nebūtų toleravęs. Vėliau vienas jo sūnus tapęs meru, pradėjo miestą pardavinėti. Dabar vėl kitas sūnus nori tapti meru. Dar daug pelningų departamentų mieste yra. Sunkiai suprantama, kodėl privatus verslas nupirkęs pelno neduodantį miesto dalį sugeba išsiurbti pelno. Juk politikai, vadovaujantys miestui, verslą supranta geriau nei privatūs verslininkai. Užtat miesto oldermenai vienas po kito keliauja atostogauti į kalėjimus.

 

Keletas dienų brutalių šalčių sukaustė net ir pašto pristatymą Čikagoje ir apylinkėse. US Paštas didžiuodavosi: „Neither snow nor rain nor heat nor gloom of night stays these couriers from the swift completion of their appointed rounds.“ Jeigu iki šiol paštas savo pristatymais didžiavosi, tai šį kartą iškėlė rankas prieš galingą Šaltuką. Valio, laimėtojui Šaltukui! Brrrrrrr!!! 

Čikaga – vis dar tarp geriausių vietų susituokti
Skambantys lietuvybės tiltai
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 22 Liepa 2019