Švenčiame Lietuvą su daina, šokiu ir eilėmis

2019 Vasario 16-ąją Čikagos lituanistinė mokykla šventė 101-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės metines. Ta proga į mokyklą atvyko keletas iškilių, bet labai svarbių mūsų mokyklai svečių.

Mokyklos šventė prasidėjo Didžiojoje salėje susirinkus gausiam būriui ČLM mokinių nuo pat pradinukų iki absolventų, jų tėvelių, bei kitų artimųjų. Kaip ir visada panašiomis progomis pradžioje nuskambėjo JAV ir Lietuvos Respublikos valstybiniai himnai.

Iškilmingą šventę buvo patikėta vesti 10 – os klasės mokiniams Gustui ir Liepai. Mokyklos vardu sveikinimo žodžius tarti buvo pakviesta  ČLM direktorė Vida Rupšienė. Direktorė visiems susirinkusiems priminė, kokia trapi yra mums mūsų protėvių atkurta – išsaugota ir puolelėjama Lietuvos valstybės ir kiekvieno iš mūsų laisvė ir kaip svarbu ją  stiprinti Lietuvybės išlaikymu savo šeimose, mokyklose, bendruomenėse. Nes laisvė yra kaip gyvas medis reikalaujantis mūsų atsidavimo ir energijos ne vien tik per Valstybines šventes ar tokių progų paminėjimo dienomis. Laisvė tai mūsų kiekvieno bet kur gyvenančio Lietuvos tautiečio darbas ir gyvastis kasdieną išlaikant lietuvių kalbą, jos tradicijas, istoriją ir jų perdavimas ateinančioms kartoms. Tauta tai  žmonės, kalbantys viena kalba, juos vienijanti bendra mūsų garbingos šalies istorija ir senos net pagonybės laikus siekiančios tradicijos. Mes, Čikagos lituanistinė mokykla, lyg maža sala toli nuo Lietuvos švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės šventę, čia JAV – jausdamiesi kaip neatskiriama Lietuvos tautos dalimi.

Po gerb. ČLM Direktorės pasveikinimo į sceną buvo pakviesti tarti savo sveikinimo žodį mokyklos garbing svečiai.  Lietuvių Fondo tarybos narys Arvydas Tamulis pasveikino visus su Lietuvos Nepriklausomybės 101-omis metinėmis, palinkėjo visur ir visada išlikti lietuviais ir įteikė mokyklai paramos čekį. Sveikinimo žodį tarė ir JAV LB Market Park bendruomenės pirmininkė Auksuolė Kišonaitė – Marciulevičienė, bei Jaunimo Tarybos pirmininkas Antanas Rašymas.

Linksmąją Lietuvos Nepriklausomybės šventės dalį pradėjo patys mažiausieji mokyklos mokinukai savo trumpais posmais, linksmomis dainelėmis ir padūkusiais šokiais skirtais Tėvynei Lietuvai.

Vyresnieji, vedini savo šokių mokytojos Vilmos Vaičienės, sušoko tradicinių liaudiškų šokių. Mokytojos Dalios Gedvilienės diriguojami mokiniai padainavo keletą patriotinių lietuviškų dainų, kurių finalą vainikavo  daina “Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”. Jai pritarė visa salė.

Laužant nusistovėjusias tradicijas visas renginys neužtruko ilgiau kaip valandos. Tačiau koncentruotos  teigiamos patriotinės energijos tikrai netrūko.

Už šios puikios mokyklos vaikams ir jos svečiams šventės organizavimą esame dėkingi Sandrai Stašaitis – Krumhorn, muzikos ir šokių mokytojoms, patiems dalyviams ir jų tėveliams.

Tad dar kartą su Lietuvos Nepriklausomybės švente, kuri jau žengia antrąjį šimtmetį Jus visus mieli tautiečiai, čia Čikagoje ir plačiame pasaulyje. Su Vasario 16-ąja Lietuva! 

Mokytojas Juozas Vilkas 

 

10 kl. mergaites soka "Kepurine"

Vaiku ratelis vadovaujamas mokytoju Skirmantos Orintienes ir Sandros Abrutienes

5-10 klasiu choras

Viktorijos Sileikos nuotraukos