AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Šv. Petro Bažnyčioje, Bostone – vaikų pirmoji Komunija.

Šv. Petro Bažnyčioje, Bostone – vaikų pirmoji Komunija.

Iškilminga balta spalva pasipuošę vaikai… Ne, tai ne vestuvės. Tai – pirmosios Komunijos sakramentas. Šios ypatingos dienos su virpančia širdele laukė Šv. Petro Bažnyčioje (Pietų Bostone. MA) vaikučiai. Nepaisant lietaus ir niūrios dienos, paskutinįjį balandžio Sekmadienį, lietuvių maldos namus užtvindė šventinė nuotaika!

Šv. Mišias atnašavo kunigas Steponas Žukas, jam talkino klierikas Tomas. Mišiose giedojo parapijos choras.

Pirmoji Komunija yra mūsų įkrikščioninimo dalis, kuri savotiškai pratęsia tai, ką pradėjome krikšto dieną. Tikima, kad vaikas jau būna pajėgus suvokti, kas vyksta ir daugiau mažiau sąmoningai dalyvauti liturgijos šventime, žinodamas pagrindinius tikėjimo slėpinius. Tam vaikai buvo ruošiami Normos Šnipienės pamokėlių metu, kur buvo išaiškinamos pagrindinės tikėjimo tiesos ir mokoma kaip dalyvauti šv. Mišių šventime. Be to, vaikams, dalyvaujantiems šv. Mišiose su draugais, yra lengviau pasijusti liturgijos dalyviu, o ne tik stebėtoju.

Norma Šnipienė nuo pat gimino priklauso Šv. Petro parapijai. Pati šioje bažnyčioje priėmusi visus sakramentus ir prieš penkiasdešimt trejus metus čia susituokusi. Ryšys su Šv. Petro bažnyčia labai stiprus. Ji yra "Eucharisic Minister" dalijanti šv. Komuniją, o pirmos Komunijos klasių mokytoja – jau penkeri metai. Per tą laiką paruošė maždaug dvidešimt penkis vaikučius pagal vedėjos Aldonos Lingertaitienės programą. Vaikai lanko pamokėles sekmadieniais, kartą per mėnesį, Šv. Petro bažnyčioje du metus ir mokomi tikėjimo tiesų, ruošiami pirmajai išpažinčiai ir komunijai.

 

Šioje šventėje gausiai dalyvavo vaikučių artimieji bei kiti tikintieji. Vaikai į bažnyčią žengė iškilmingai lėtai, procesijos būdu, o ir Komunijos metu, komuniją gavo pirmiau kitų tikinčiųjų. Mišių metu, vaikai vedė bendruomeninę maldą, melsdami už savo šeimas, prašydami Dievą išlaikyti bendruomenę stiprią, melsdami už savo draugus. Vietoje sekmadieninio pamokslo, kun. St. Žukas aiškino evangelijos prasmę ir svarbiausias tikėjimo tiesas, linksmai bendraudamas su vaikučiais, užduodamas jiems klausimus, ir pateikdamas palyginimus. Iškilmių apeigose vaikai rankutėse laikė nuo krikšto išsaugotas žvakeles, kurias mamytės uždegė nuo didžiosios Šv. Velykų žvakės, simbolizuojančios pasaulio Šviesą – Kristų. Taip buvo sujungti krikšto ir pirmosios Komunijos sakramentai, pabrėžiant tęstinumą. Priėmus pirmąją Komuniją, vaikai iš kunigo rankų gavo dovanų Šventąjį Raštą. Kunigas Žukas įpareigojo vaikučius per sekmadienio pietus paskaityti po ištrauką – tai gali tapti savotišku šeimos ritualu.

 

Tą sekmadienį vaikučiai priėmę pirmąją komuniją, kartu prisiėmė ir įsipareigojimą gyventi bendruomeninį Bažnyčios gyvenimą – sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti šv. Mišiose, reguliariai eiti išpažinties, praktikuoti krikščioniško gyvenimo vertybes. Dabar šie vaikučiai yra Dievo mažutėliai, kuriuose apsigyvens Jėzus ir Tėvas, juos mylės, o tą meilę galės patirti tik laikydamiesi Jų žodžių. Kun. St. Žukas džiaugėsi ir dėkojo visiems tėveliams, vaikučiams bei tikintiesiems už tikėjimą šviesai. Tai buvo graži šventė, nušvietusi Šv. Petro bendruomenės žmonių ir jų svečių veidus šypsenomis.

 

Irena Valys

Woodstock,CT.

 

 „Tėvynės Garsų“ radijo darbuotoja Hartforde

 

Ginklai ir ginkluoti ginklanešiai
Lietuvos ambasadorius JAV R.Kriščiūnas Vest Point ...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 liepos 17, Antradienis