AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

NUO MALDOS IKI DAINOS. BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO LIETUVIAI PAMINĖJO VASARIO 16-OSIOS,  KOVO 11-OSIOS IR LIETUVOS 100 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS JUBILIEJŲ

NUO MALDOS IKI DAINOS. BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO LIETUVIAI PAMINĖJO VASARIO 16-OSIOS,  KOVO 11-OSIOS IR LIETUVOS 100 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS JUBILIEJŲ

Su Dievo pagalba šis mažas Čikagos lietuviškas kampelis įstengė pagerbti Lietuvą, švenčiant jos 100 metų Nepriklausomybės jubiliejų.

Vasario 18 dieną, tautiniais rūbais pasipuošę, nešdami JAV ir Lietuvos vėliavas, prie lietuviškais motyvais išpuošto altoriaus žengė Vytas Stanevičius, Jonas Subata ir Vilija Vakarytė.  Kun. Gediminas Keršys savo pamoksle priminė, kad Lietuva laikoma Marijos žeme, buvo sukalbėta speciali malda „Lietuvos paaukojimas Nekaltai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai“, prašant, kad ji ir toliau saugotų ir globotų Lietuvą.  Parapijos lietuvių choras ir susirinkusieji šv. Mišias baigė sugiedoję Lietuvos himną.

Vasario 25 dieną po šv. Mišių į parapijos salę rinkosi didelis būrys parapijiečių ir svečių, kur prasidėjo oficialus šios ypatingos dienos minėjimas. Pasveikinimo žodį tarė Viktoras Kelmelis, BPLB pirmininkas, buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos himnai. Prisimenant Lietuvos savanorius, tremtinius, partizanus ir sausio 13-osios aukas, įneštos keturios baltos degančios žvakės. Algimantas ir Ligita Barniškiai nuoširdžiai atliko dainą „Laisvė.“

Raminta Mikuckienė ir Viktoras Kelmelis perskaitė Lietuvos Nepriklausomybės ir atkūrimo aktus ir rezoliuciją. Algimantas Barniškis, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos narys, tarė sveikinimo žodį. Sveikinimais prisidėjo ir Birutė Kairienė, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė. Ji įteikė buvusiai BPLB pirmininkei Salomėjai Daulienei ir dabartiniam pirmininkui Viktorui Kelmeliui padėkos raštus už jų nenuilstamą darbą Lietuvos labui išeivijoje. Mūsų parapijos gabios poetės Vilija Vakarytė, Nijolė Subatienė ir Rasa Miliauskaitė perskaitė savo eiles, o prelegentas dr. Robertas Vitas - įdomią paskaitą „Išeivijos mokslinis gyvenimas“.  Linksmą meninę programą atliko Giedrės Elekšytės-Kniežos lietuvių tautinių šokių grupė „Suktinis“, prie jų prisidėjo tradicinių šokių klubo „Ronge“ muzikantai. Šokėjai kartu pašokti pakvietė ir žiūrovus. Šokiams pasibaigus, laikydami šampano taures vienoje rankoje, širdeles su Lietuvos vėliavos spalvomis kitoje, susikabinę visi užtraukėme „Žemėj Lietuvos“ ir „Lietuva brangi“, dainas, kurios ne vienam išspaudė ašaras. Tostais linkėjome Lietuvai sėkmės ateityje, kad sulauktų dar daug 100 metų.

Po dainų ir šokių laukė užkandžiai: sumuštiniai, lašiniuočiai, specialus tortas ir pyragėliai, papuošti Lietuvos trispalve ir “Lietuva 100”. Nuotaika buvo tokia gera, kad dar ilgai susirinkusieji nesiskirstė. Dėkojame BPLB valdybai ir  nepailstančiam pirmininkui Viktorui Kelmeliui už tokią puikiai suruoštą popietę. BRAVO ir VALIO!

Nuotraukose: Tortas ir pyragai, dr. Robertas Vitkus, Vilija Vakarytė, “Suktinio” šokėjai, Jonas Subata, Vilija Vakarytė, Vytas Stanevičius, Birutė Kairienė, Salomėja Daulienė, Viktoras Kelmelis, pranešėja Joana Drūtytė,  Algimantas Barniškis, Raminta Mikuckienė, Nijolė Subatienė, Rasa Miliauskaitė.

RED

 

NAUJA  KNYGA
Lithuanian City of Chicago Club renginys „Pieškime...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 gruodžio 13, Ketvirtadienis