AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Naujųjų 2017 metų šventė Dievo Apvaizdos parapijoje

Naujųjų 2017 metų šventė Dievo Apvaizdos parapijoje

Dievo Apvaizdos parapijos nariai ir svečiai sekmadienį, sausio 1-ąją, susirinko atšvęsti 2017 metų pradžią Dievo Apvaizdos parapijoje Southfield, MI. Šventę iškilmingomis šv. Mišiomis pradėjo klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas, vargonavo Ada  Simaitytė, giesmes vedė Asta Jurgutytė-Pieštienė. Mišioms patarnavo Juozas Orentas, Šventąjį Raštą skaitė Algis Kaunelis. Savo pamoksle kun. G. A. Jonikas kalbėjo apie Švč. Mergelės Marijos gimdytojos šventę – motinystę, apie popiežiaus Pranciškaus paskelbtus palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus ir patikino, kad mūsų parapijoje visus metus bus pateikta ir daugiau informacijos apie šį dvasiškį. Kunigas taip pat pasveikino parapijiečius ir svečius, linkėdamas gražių, gerų Naujųjų metų. Jis ragino džiaugtis tuo, ką turime, ir būti dėkingiems už kiekvieną mums skirtą dieną. Užsiminta buvo ir apie parapijos uždavinius 2017-aisiais, palinkėta norų išsipildymo. G. A. Jonikas taip pat padėkojo visiems geradariams už paramą parapijai.

Pirmiausia Jus, Naujieji metai,

Mes sveikinam džiugia širdim!

Nors mes gyvename krašte saulėtam,

Neužmirškim ir gimto krašto šviesia viltim...

                                /Jono Šalnos eilės/

Po šv. Mišių gražus būrelis parapijiečių, apie 50 dalyvių, susirinko į šventiškai papuoštą parapijos svetainę suneštinėms vaišėms. Kiekvienam svečiui ant stalo buvo padėta informacija apie lietuvių liaudies Naujųjų šventimo papročius, burtų ir spėliojimų tradicijas. Informacijos šaltinis – žurnalistės Danutės Bindokienės knyga „Lietuvių papročiai ir tradicijos“. Šventės programą vedė šių eilučių autorė, ji Romos Goodwin's eilėmis „Su Naujaisiais metais“ pasveikino visus susirinkusius į šią jau ketvirtą kartą Dievo Apvaizdos parapijoje suruoštą Naujųjų metų dienos šventę.

 

Prisiminti ir amžinybėn išėjusieji. Svetainės centre stovėjo linine staltiese padengtas staliukas, ant jo lietuvybės ženklan buvo padėtos trispalvę simbolizuojančios trijų spalvų žvakutės. Pirmąją žvakutę už Lietuvoje ir JAV esančius dvasininkus, lietuviškas parapijas, parapijiečius bei geradarius uždegė kunigas G. A. Jonikas. Antrąją – už JAV lietuvių bendruomenę ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybas, narius, geradarius – uždegė Liuda ir Algis Rugieniai. Ir trečiąją žvakutę – už vietinę labdarą mūsų tautiečiams ir labdaros veiklą Lietuvoje – uždegė Detroito skyriaus Lietuvos dukterų draugijos pirmininkė Ramunė Mikailienė. Uždegus žvakutes, mirusieji buvo pagerbti tylos minute.

Vėliau kun. G. A. Jonikas buvo pakviestas sukalbėti invokaciją ir palaiminti gausias suneštines vaišes. Visi dalyviai sugiedojo „Tautišką giesmę“, G. A. Jonikas pasakė naujametį tostą. Jis sveikino visus susirinkusius ir linkėjo Dievo palaimos, ramybės, taikos, o ypač – geros sveikatos visus 2017 metus. „Būkime visuomet vieningi – lyg viena graži šeima. Dalykimės artimo meile“, – sakė kunigas. Visi pakėlė šampano taures, dalijosi vieni su kitais sveikinimais ir palinkėjimais. Po to pokylio dalyviai vaišinosi gardžiais patiekalais, kuriuos patys ir pagamino. Atrodo, nieko netrūko, vyko gražus bendravimas, skambėjo lyriškos melodijos.

 

Po kurio laiko sekė bendras dainavimas, kurį vedė G. A. Jonikas. Sudainuotos kelios liaudies dainos: „Brangiausios spalvos“, „Žemė Lietuvos“, „Daug, daug dainelių“, „Rožė, raudona rožė“.

Dėkojame klebonui kun. G. A. Jonikui už šv. Mišių auką, prasmingą pamokslą, maldą prieš valgį, naujametį tostą bei dalyvavimą šventėje. Taip pat  dėkojame parapijiečiams už atsineštas gardžias vaišes, o Susanai Bubnelis, Vandutei Šiurkaitei-Shottroff – už visokeriopą pagalbą ruošiant šią šventę. Nuoširdžiausias ačiū svečiams už dalyvavimą!

    

Parapijos tarybos vardu dėkojame talkininkams už rūpestį, patarimus ir atliktą darbą ruošiant šį pokylį. Su meile širdyse ir malda lūpose prisimename tuos, kurie iškeliavo į Viešpaties namus. Tikimės, kad ir jie danguje šypsosi, buvo kartu su mumis šioje šventėje.

 

Šauni Naujųjų 2017 metų dienos šventė jau praeityje. Visiems dalyviams liko malonūs šio puikaus renginio prisiminimai. Dievo Apvaizdos parapijos vardu sveikiname visus lietuvių telkinius išeivijoje, „Amerikos lietuvio“  kolektyvą ir vyr. redaktorių Bronių  Abrutį. Linkime gerų, prasmingų, sveikų metų visiems bei tikimės, kad susirinksime švęsti ir 2018-ųjų sutikimą savo bičiulių būryje!

 

...Lai skamba paskutinis gruodžio dūžis tyliais, tyliais akordais,

Švelniausiais pustoniais paliesdamas jausmus.

Lai skamba taip, kad jis sujungtų žmones

Šilčiausiais ryšiais ištisus metus.

/Aleksandros Kemzūrienės eilės/

 

Su Naujaisiais 2017 metais, mielieji!

 

Regina Juškaitė-Švobienė

Įsigaliojo naujos Illinojaus kelių eismo taisyklės
Brighton Parko bažnyčioje
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019