AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

MIGRANTAI

MIGRANTAI

JAV prezidentas Trump pasakė, jog Imigracija yra privilegija, o ne teisė. Emigruoti iš savos valstybės, yra žmogaus teisė, bet imigruoti į kitą valstybę, jau nebe teisė, tik suteikiama privilegija. Kodėl norima JAV tą nelegaliems imigrantams nepriklausomą privilegiją pakeisti teise? Jeigu kam žinoma kita tokia nelegalus toleruojanti valstybė kaip JAV, prašau atsiliepkite.

 

Asmenys emigruojantys į kitą valstybę, pav. į JAV, registruojasi JAV konsulatuose laukdami savo eilės dėl imigranto vizos gavimo - žalios kortos. Šie imigrantai, savo žiniomis bei sugebėjimais įsikurdami naujame krašte, praturtina, savo patyrimais, to naujo krašto gerovę. Kai kurie, po kiek laiko, grįžta į tėvynę ne tuščiomis. Grįžtančiųjų bagažas būna pripildytas ne tik pinigais, bet ir išsilavinimu ir patyrimais. Tokią naudingą žmonių migraciją galime tik sveikinti. Likusieji užsieniuose, prisitaiko prie naujų gyvenimo sąlygų, išmoksta kalbą ir tampa šalies piliečiais. Mes, lietuviai, netapome pasirinktai valstybei našta.

 

Dabar toji imigracijos leidimo laukimo eilė nusitęsusi ilgiau nei dešimt metų. Tai labai neigiamas reiškinys. Asmenys sulaukę žalios kortos vizos, dažnai būna jau pasenę, kuriems nebėra tikslo emigruoti. Imigravę, naujame krašte jie net nebesuspėja užsidirbti pensijos, ir vėliau gali tapti valstybei našta. Tad kodėl sąžiningai norintieji apsigyventi JAV yra baudžiami ilgu laukimu, o nelegalams norima suteikti pirmenybes legalizacijai? Tokie išskaičiavimai neatitinka jokiai logikai.

 

Dėl tokios netvarkos kaltinkime politikierius, kuriems svarbu gauti pakankamai balsų išsilaikymui valdžioje, nesvarbu kokia kaina. Žodis „nelegalas“ nebeegzistuoja. Jiems rūpi suteikti nelegalams pilnas teises, net nustumiant savų, JAV piliečių reikalus į paskutinę vietą. Visiškai teisėtai, su politikierių parama, ispanakalbiai nelegalai teigia: šiandien žygiuojam, o rytoj balsuojam. Kartu kaltinkime ir balsuotojus – rinkėjus kurie, lyg liūtai, pasiduoda avinų valdymui. Todėl gerbkime dabartinio prezidento tikslą: America first.

 

JAV Kongrese vyksta didelis triukšmas dėl tų nelegalų, kurie mažais vaikais būdami, tėvų buvo nelegaliai atsivežti į šį kraštą. Jie čia užaugo ir kito krašto nepažysta. Obamos prezidentavimo laikais Kongresas nesugebėjo išspręsti tą vadinamą DACA problemą, todėl prez. Obama išleido prezidentinį dekretą leisdamas jiems laikinai likti šalyje. Priminsiu, kad prezidento dekretas nėra šalies įstatymas. Įstatymus leidžia tiktai JAV Kongresas. Obamos dekretas baigėsi, ir prezidentas Trump jį pratęsė dar šešiems mėnesiams. Dabar tas DACA sustabdymo klausimas bus svarstomas šalies Aukščiausiame Teisme. Jei Obama apvilko nelegalus dekretiniais marškiniais, tai prez. Trump tą žodį „nelegalai“ naudoja nuogą, koks jis yra, pagal žodyną, kalbą ir mintį. Užtai jis yra smerkiamas. Ar suklaidinti JAV piliečiai, smerkdami prezidentą supranta, kad jiems diriguoja nematoma ranka, kaldama skyrybų pleištą į tautos vienybę? Ta nematoma ranka yra Maskvos Kremlius, kuris savo pavyduoliškos naikinimo idėjos neatsisako.

 

Europoje vokiečiai su Vid. Rytų imigrantais nebesusitvarko. Imigrantai viešai kalba, kad greitai rinkimuose jų dauguma praves daugiau kandidatų, ir tuomet įves savo tvarką. Jų, kaip Vokietijos piliečių, skaičius nesustabdomai auga. Jie, nedirbdami, nes nenori dirbti, yra pilnai išlaikomi vokiečių mokesčių mokėtojų lėšomis. Kalbos ir krašto tradicijų nepriima. Vokiečių tauta nepatenkinta tais atėjūnais. Atėjo laikai, kai tas Vidurio Rytų amaras, apsigyvenęs Europoje, naikina tą gerovę kurią per istorijos raidą yra sukūrę europiečiai. Juk jie savo kraštuose gyvena tamsoje, nežino kas yra sąžiningas darbas, kultūra, išsilavinimas, žmogaus teisės ir t. p.. Jie pripažįsta vien tik Alachą, kurio mokymus, pagal reikalą, interpretuoja dabartiniai jų vadai. Tai yra viduramžiai. Nežinoma, kaip ilgai vokiečiai tokią padėtį toleruos. Ar neatsiras antras Hitleris, kuris netoleruodamas tų musulmonų, sukels vokiečių tautą prieš juos? Sakoma, istorija kartojasi.

 

Švedijoje panaši padėtis.

 

Prancūzijoje imigrantai be sustojimo kelia riaušes surištas su terorizmu. Prancūzų policija turi pilnas rankas darbo toje kovoje juos baudžiant ir deportuojant.

 

Dabartiniu metu vykstant neramumams Vidurio Rytuose, ypač Sirijoje, įsisiūbavo žmonių iš karo teroro vietų bėgimas. Tarp bėglių randasi ir skaičius teroristų, kurie savo pragarišką veiklą tęsia naujame prieglobstį suteikusiame krašte. Musulmonai yra geriausi Rusijos šalininkai, pasiryžę kaip Rusija, ką žmonija istorijos raidoje sukūrė Europoje, sunaikinti. Juk Rusija ir Vid. Rytai, kurie yra musulmoniški, neturi kuo pasigirti išsivystymo ir kultūros atžvilgiu, kaip kad turi Europa. Ten vis dar viduramžiai.

 

Karą Sirijoje sustabdyti įmanoma, jeigu Rusija nebūtų to karo dalyvė. Juk su rusais jokios sutartys neįmanomos, nes jie jokių susitarimų nesilaiko.

 

Kiekvienoje valstybėje tokio viską naikinančio amaro valdymas valstybėms daug kainuoja. Europoje policijos pareigūnai net bijo įžengti į musulmonų ghetto ribas. Ghetto ribose musulmonai pripažįsta tiktai savo Kalifato valdžią. Gauname valstybę valstybėje. Kaip ilgai tokia padėtis gali būti toleruojama?

 

Kurlink eina Lietuva? Įsileidžiant vis daugiau musulmoniškų pabėgėlių, kurie reikalauja pilno išlaikymo, nežinia kaip ilgai Lietuva galės tą vežimą tempti. Tai labai pavojingas Lietuvai žaidimas, nes Lietuvoje jau nebėra net 3 milijonai gyventojų.

 

Jeigu iš Lietuvos išeivių, priėmus kitos valstybės pilietybę, bus atimta Lietuvos pilietybė, tad mažėjant Lietuvos piliečių skaičiui, kyla didesnė galimybė naujiems atėjūnams tapus piliečiais, perimti krašto valdymą. Ar sugebėsime tą valstybės perdavimą svetimtaučiams sustabdyti?

 

Todėl mūsų visų šventa pareiga yra dėti pastangas, kad atėjus balsavimams referendumo klausimu, jis būtų palankiai išspręstas. Dėkime didžiausias pastangas pilietybės ir valstybės išsaugojimui. Juk lietuviais esame mes gimę. Ar ilgai jais išliksime? Daugiau tokių progų gali nebebūti.

 

Senjorai kviečiami nemokamai pildyti mokesčių dekl...
Moterų drabužiai pasakoja istorijas
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sekmadienis, 17 Lapkritis 2019