AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Metų užbaigimo nuomonė

Metų užbaigimo nuomonė

Išrinktasis prezidentas laikosi duoto žodžio. Formuojant savo valdžios kabinetą, skiria asmenis priešingus demokratų partijos nuomonei. Kaip atrodo, jo nuomonė yra, kad valdžia privalo valdyti valstybę o ne žmones. Darbo ministru paskirtas asmuo, kuris atvirai priešinosi algų minimumo įvedimui. Einama prie to, kad santykiai tarp darbo jėgos ir darbdavių privalo vystytis be valdžios įsikišimo. Valdžiai kišantis į darbdavių ir darbininkų reikalus, nustatant atlyginimus už atliktą darbą, darbdaviai piktinasi ir savo verslą perkelia kur randa geresnes sąlygas.

Visi žinome, kur valdžia prikiša savo nagus, viską sugadina. Mat, valdžia yra „visažinanti“ tik nieko nenusimananti apie verslą. Garsiai šaukiama, kad Trump‘as stengsis sunaikinti darbo unijas. Ta išgąstis neatitinka tikrovei. Jeigu jis pasiryžęs kovoti su unijomis, tai tik su tomis kurios  aptarnauja valdišką sektorių. Tikslas yra tiktai vienas – negali toliau tęstis kaip dabar, kad unijos savo reikalavimais diktuotų politikams savas sąlygas, pav.: „jeigu netenkinate mūsų reikalavimų, mes jus ateinančiuose rinkimuose neremsime ir iš tarnybų išbalsuosime“. Ta unijų jėga valdiškame sektoriuje yra labai galinga ir su ja skaitomasi. Tai yra šantažas, ant kurio yra nemažai pakibusių politikų. Pažiūrėkime tiktai į Illinois valstiją, kurioje demokratų partijos atstovai Seime, dėl savo šiltų vietų dreba ir pildo unijų reikalavimus. Manau, jog yra neteisinga, kad valdžios sektoriuje įdarbintoms unijoms suteikiamos geresnės privilegijos nei unijų susitarimai su darbdaviais privačiame sektoriuje. Tos geresnės  privilegijos yra  apmokamos mokesčių mokėtojų. Mokesčių mokėtojai ir taip jau yra perdaug apkrauti mokesčiais.

Unijų vadovai, jeigu nepateikia darbdaviams vis daugiau reikalavimų, neiškovojant savo nariams naujų privilegijų, iš savo šiltų gerai apmokamų vietų išmetami, ir išrenkami nauji karingesni vadovai. Tokią unijų veiklą nori sustabdyti naujai išriktas prezidentas ir mūsų Illinois valstijos gubernatorius.

Rusija labai kreipia dėmesį į kiekvieną Trump‘o pasisakymą. Trump‘ui pareiškus apie JAV branduolinį sustiprinimą, Putin‘as pareiškė, cituoju: „Aš tikinau, kad Rusija yra stipresnė nei bet koks agresorius – būtent agresorius, kuris gali užpulti Rusiją“. Bet jis nepaminėjo to būsimo agresoriaus vardą. Spėlioti galime įvairiai.

Šiaurėje viešpatauja baltosios meškos. Apsigynimas nuo jų, tebūna pačių rusų reikalas.

Rytuose tas agresorius galėtų būti Kinija, su 1,4 milijardiniu gyventojų skaičiumi, kuri nėra pati draugiškiausia valstybė Rusijai. Neužmirškime praeities Amūro konfliktus. Sibiras, kuris yra Kinijos plėtotės akiratyje, skleidžia malonų kvapą kinų nosims. Dar toliau rytuose, Japonai mėgsta ir turi pagrindą padvokinti rusams, primindami jiems Kurilų salų okupaciją.

Pietuose neduoda ramybės Islamo Valstybės teroristai. Tai labai pavojinga jėga, dėl kurios Putin‘as ieško draugystės su JAV. Vienai Rusijai nebus įmanoma nuo jų  apsiginti. Įsivėlimas Sirijoje dar labiau supykino Islamo Valstybės teroristus. Teroristai skelbia kovą teroristams. Norėdama draugauti su vakarais, Rusija privalės susitarimus gerbti ir pakeisti grobimo politiką į pagarbą visoms kaimyninėms tautoms. Ar sugebės Kremlius atsisakyti pasaulinio teroristo lyderio vaidmens norėdamas tapti pasaulinės bendruomenės nariu? Abejotina.

Vakaruose Kremlių nervina Karaliaučiaus likimas. Baltijos valstybės žada atsiskirti nuo rusiško elektros tinklo, paliekant be elektros Karaliaučiaus kraštą. Karaliaučius, nors ir vadinamas Rusijos dalimi, juo niekuomet nebuvo ir nebus. Ateis laikas ir Rusija bus priversta jį grąžinti tikriems šeimininkams. ES irgi griežtai nusistačiusi prieš Rusijos grobuoniškus tikslus.

Įdomu, kodėl Rusija daro tą pačią klaidą kurią darė Stalinas prieš prasidedant Antrajam Pasauliniam karui, ir vėl sukoncentruodama gausias karines pajėgas saloje, numatomo priešo pasienyje. Karinių pajėgų sukoncentravimas pasienyje reiškia ruošimąsi puolimui. Rusai žino jog Karaliaučiaus karinė bazė yra izoliuota Baltijos jūros regione. Puolimas iš jos sunkiai suvokiamas. Tokia sukoncentruota ginkluotė, priešui pradėjus puolimą, gali būti vienu akimirksniu nušluota nuo žemės paviršiaus. Baltijos jūra nebėra rusų jūra, kaip kad buvo sovietiniais laikais. Tokia pat izoliacija yra ir Juodojoje jūroje. Nors Rusija trypdama šaukia skelbdama savo karinių pajėgų nenugalimumą, tikrovė yra priešinga. Krymo okupacija ir rytų Ukrainos teatras rodo rusų karių beviltiškumą. Pulti ir kariauti rusai nemoka, jeigu nėra ko grobti, bet apsigynime nuo užpuoliko, kaip ir kiekviena tauta, sugebėtų aršiai gintis. Rusija kariuomenės discipliną prarado Afganistane ir iki šiol ją dar nepavyko atstatyti.

Nors JAV yra taip pat vakaruose, jos net negalvoja skelbti karą Rusijai, nors Putin‘as, kaip ir Stalinas, dėl Rusijos ekonominių negerovių kaltina JAV, kurios pasiryžusios sunaikinti ją, ypač šiuo metu veikiant ekonominėm bei politinėm sankcijom. Putin‘as vengia priminti tautai kodėl atsirado tos sankcijos.

Labiausiai iš vakarų pusės Rusija, arba Kremliaus valdžia, bijo tų „prakeiktų“ lietuvių. Gal Putin‘as pastudijavo senovės istoriją, kaip LDK Algirdas kalaviju  daužė Kremliaus vartus, taip apibūdindamas dabartinius Lietuvius. Manau, Lietuviai tokiu jo įsivaizdavimu privalo didžiuotis.

Rusų baimė dings tuomet kai ji taps civilizuota tauta atsisakiusi grasinimų kaimynams. Pasaulio užvaldymui visos iliuzijos išnyko. Taip pat išnyko buvusi, nors ir popierinė, pasaulinė galybė. Su dabartiniu Rusijos gyvenimo lygiu, kuris prilygsta trečiajam pasaulio kraštų lygiui, pretenduoti į pasaulinę galybę, visos pastangos yra žuvusios. Dėl to labai niršta Kremliaus valdžia. Leninas juk sakė: „kiekvienam pagal jo nuopelnus“.

Norėčiau, kad su Naujais Metais pasikeistų ir Facebook‘as kartu su jo nepraustaburniais komentatoriais. Taip pat Amerikos spauda privalo keisti savo nuomonę ir gerbti naujai išrinktą prezidentą. Laikas sustoti drabstyti purvais tiek Hillary C., tiek išrinktąjį prezidentą Donald Trump‘ą. Niekas nereikalauja, kad išrinktąjį garbintume. Bet gerbti jį privalome. Aukščiausias laikas tautai, pasibaigus skandalingiems rinkimams, dėti pastangas susivienijimui, nes tiktai mūsų vienybėje klesti galybė.

Linkiu visiems džiaugsmingų Šv. Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų.

2016-12-26,

Čikagoje panaikintas plastikinių maišelių draudima...
Sausį Wheatono Parko Rajone atsidarys naujos ledo ...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 12 Lapkritis 2019