AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Metinis Lietuvių Fondo suvažiavimas

Metinis Lietuvių Fondo suvažiavimas

Lietuvių Fondo 56-asis suvažiavimas vyko 2019 metų balandžio 27 d. Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL). Suvažiavimą atvyko pasveikinti LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henkė vardu sveikinimo žodį tarė PLB Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė Sigita Šimkuvienė.

Į suvažiavimą taip pat atvyko JAV LB Marquette Park apylinkės pirmininkė  Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė, JAV LB Waukegan apylinkės pirmininkas Gintautas Steponavičius, JAV LB Indianapolis apylinkės pirmininkė  Rūta Žekonis.

Suvažiavime buvo apžvelgti 2018 metų darbai, perskaitytas metinis Lietuvių Fondo veiklos pranešimas. Pranešimus skaitė LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius, LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys, komitetų pirmininkai.

Suvažiavimo metu vyko rinkimai į LF tarybą ir į LF Kontrolės komitetą. Į LF tarybą trejų metų kadencijai iš 6 šešių) kandidatų išrinkti 5 (penki): Saulius Čyvas (7,378 balsai), Daina Dumbrys (5,575), Viktoras Kaufmanas (6,324), Vytautas Narutis (5,912), ir Arvydas Tamulis (7,505). D. Dumbrys ir V. Kaufmanas į tarybą išrinkti pirmą kartą.

Į LF Kontrolės komitetą buvo nominuoti 3 kandidatai: Alina Akulič, Ričardas Chiapetta ir Rimas Kapačinskas. Jie vienerių metų laikotarpiui išrinkti aklamacijos būdu.

Balsavimui taip pat buvo pateiktos rekomendacijos dėl LF įstatų pakeitimų. Pirmasis pakeitimas liečia LF Kontrolės komiteto veiklos sustabdymą. Nuo 2003 metų LF auditą atlieka sertifikuota audito kompanija (Certified Public Accountant – CPA), tad Kontrolės komitetas nebebus renkamas, nes jis dubliuoja auditorių darbą. Taip pat LF taryba pateikė pasiūlymą dėl LF Įstatų II straipsnio 8 paragrafo ir III straipsnio 17 paragrafo pakeitimo. Pakeitimas skambėtų: 1. Registruotų narių balsų skaičius būtų nustatomas pagal kasmetinio LF narių suvažiavimo šaukimo datą (ne anksčiau kaip 60 dienų ir ne vėliau kaip 5 dienos iki suvažiavimo), o ne nuo paskutinių apyskaitinių metų pabaigos: 2. Jei LF taryba per penkiolika (15) mėnesių nuo paskutinio šaukimo LF metinio suvažiavimo nesukviečia  narių suvažiavimo, sukviesti metinį suvažiavimą gali narys ar nariai, turintys ne mažiau kaip tris procentus (3%) visų balsų, nustatomų pagal LF suvažiavimo šaukimo datą, o ne nuo paskutinių apyskaitinių metų pabaigos. Suvažiavime LF įstatų pakeitimas patvirtintas 6,691 balsu, prieš – 582. Pakeitimai įsigalios, kai juos patvirtins JAV LB taryba.

Pasibaigus  LF metiniam suvažiavimui vyko LT tarybos posėdis. Jame vienerių metų laikotarpiui LF tarybos pirmininke išrinkta Audronė Pavilčius-Karalius, LF valdybos pirmininku išrinktas Tauras Bublys.

 

LF informacijaArūno Klibo nuotraukos:

 

1500766 _ Suvažiavimą sveikina LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.

 

1500778_ JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius.

 

1500738_ Lietuvos himną gieda Maironio lituanistinės mokyklos ketvirtokai. Mokytoja Loreta Lagunavičienė (pirma iš dešinės).

 

IMG 3622 – 2019 metų Lietuvių Fondo taryba. Iš kairės: Arvydas Tamulis, Rūta Kulbis, Dalius Vasys, Daina Dumbrys, Rimantas Griškelis, Antanas Razma, Jr., Marius Kasniūnas, LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius, LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys, Milda Davis, Viktoras Kaufmanas, Saulius Čyvas, Gintaras Vaišnys ir Juozas Kapačinskas. Nuotraukoje  nėra Vytauto Naručio.

 

IMG 3625 – Naujai į LF tarybą išrinkti nariai (iš kairės): Arvydas Tamulis, Daina Dumbrys, Viktoras Kaufmanas, Saulius Čyvas. Nuotraukoje nėra Vytauto Naručio.

 

1500785_Vyksta LF suvažiavimas.

 

IMG_3575_ Suvažiavimo prezidiumas. Iš kairės: LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius, LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys, sekretorė Daiva Litvinskaitė.

 

IMG_3516_ Vyksta registracija. Iš kairės: Rūta Kulbis, Daiva Litvinskaitė, Milda Davis, Antanas Razma, Jr., Marisu Kasniūnas.

 

IMG 3536635_ Pasibaigus suvažiavimui dar vyko diskusijos. Iš kairės: Arvydas Tamulis, Daina Dumbrys, Viktoras Kaufmanas ir Tauras Bublys.

 

IMG 3577_ Diskusijos (iš kairės): Laima Kilienė, Rūta Kulbis, Gintaras Vaišnys, ir Birutė Kairienė.

 

IMG 3601_LF vykdomoji direktorė Jūratė Mereckienė (dešinėje) su jaunaisiais savanoriais Laura Kiliūte ir Martinu Staniu.

 

1500688_ Ilgametės LF narės ir dosnios aukotojos Baniutė Kronienė (kairėje) ir Ritonė Rudaitienė.

 

1500785 _ Suvažiavimo dalyvius sveikina  JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė.

 

130843 – Po LF metinio narių suvažiavimo vyko LF tarybos posėdis. (Jūratės Mereckienės nuotr.)

 

Čikaga ir jos priemiesčiai skęsta potvynyje
Sveikata – mokėti taikiai gyventi su savimi
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019