AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Marquette Park apylinkėje buvo minima Tėvo bei Gedulo ir Vilties Diena

Marquette Park apylinkėje buvo minima Tėvo bei Gedulo ir Vilties Diena

 

Šiemet amerikietiškoji Tėvo Diena sutapo su visiems lietuviams labai svarbia Gedulo ir Vilties diena. Švęsdami Tėvo Dieną meldėmės už gyvus ir mirusiuosius tėvus. Taip pat įpatingai  prisiminėme, senelius ir prosenelius, kurie per prievartą buvo ištremti iš Lietuvos, ten vargo ir kentėjo. Jų didelė dalis negrįžo iš tremties, kalėjimų, ir liko amžinai ilsėtis svetimoje žemėje. Šių metų birželio 17-ąją, prisimenant Gedulo ir Vilties dieną - birželio 14-tąją, LB Marquette Park valdyba pakvietė visus į minėjimą, prasidėjusį Šv. Mišiomis. Išeivijos Šaulių eisena, nešina vėliavomis ir gėlių vainiku tremtiniams atminti, iškilmingai įžygiavo į Marquette Parko bažnyčią. Padėjus vainiką, buvo uždegtos žvakutės mirusiem atminti.

 

Mišių pabaigoje, klebonas Jaunius Kelpšas susirinkusiuosius pakvietė tylos minute pagerbti mirusius kalinius ir tremtinius. Po maldų minėjimą atidarė ir pravedė LB Marquette Parko apylinkės pirmininkė Auksuolė Marčiulevičienė. Čikagos generalinis konsulas Mantvydas Bekešius visus, gausiai susirinkusius, pasveikino su Tėvo Diena, bei visiems priminė, kad šių dienų laisvei, didžiąją dalimi turime būti dėkingi niekad iš tremties negrįžusiems... Mišios baigėsi Kauno Technologijos Universiteto profesoriaus Humanitarinių Mokslų daktaro Dariaus Kučinsko atliekamomis savo kūrybos kompozicijomis.

 

Po mišių ir pagrindinės minėjimo dalies iš bažnyčios renginys persikėlė į parapijos salę, papuoštą Lietuvos arkivyskupo, palaimintojo Teofilijaus Matulionio stendais. Melsdamiesi dar kartą paprašėme stiprybės ir palaimos iš šio Lietuvos kankinio. Tarp pasisakiusiųjų buvo klebonas Jaunius Kelpšas, Generalinis Konsulas Čikagoje Montvydas Bekešius, LB Marquette Parko apylinkės sekretorė Regina Butkus, kuri iš savo asmeninių archyvų perskaitė tėvo atsisveikinimo laišką iš tremties. Žodį tarė pianistas D. Kučinskas, Jonas Platakis, bei Ernestas Lukoševičius. Renginio pabaigoje visų laukė kugelis, “skruzdėlynas” ir kavutė.

 

Lietuvos istorijai netrūksta datų, bei renginių joms paminėti; vienam mitingui pasibaigus - jau ruošiamės sekančiam. Taigi, liepos 6, penktadienį, viso pasaulio lietuviai giedos Tautišką Giesmę, minės Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Visi norintys dalyvauti Tautinės Giesmės giedojime kviečiami rinktis 1 valandą po pietų Lemonte prie bažnyčios. Būtų gražu, kad atėjusieji nepamirštų lietuvių tautinės atributikos ir vėliavų.

 

Liepos 15 dieną, sekmadienį, minėsime Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 85-ąsias metines, kurias ruošia Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga, LB Marquette Parko apylikės valdyba, Lietuvos Šaulių organizacija išeivijoje, bei Dariaus ir Girėno komitetas. Minėjimą, kaip visada, pradėsime 11 val. ryto šventomis mišiomis Marquette Parko bažnyčioje, po to iškilminga procesija vyksime prie  Dariaus ir Girėno paminklo, kur padėsime gėles jiems pagerbti. Įvykių prisiminimas, meninė programa ir vaišės bus parapijos salėje.

 

Tad nuoširdžiai laukiame visų atvykstant ir minint svarbias Lietuvai dienas.

Dainora Baliutavičienė

LB Marquette Park

Apylinkės valdybos narė

 
Vakaro koncertai Brookfieldo zoologijos sode
Dešimt patarimų sportuojantiesiems karštymečiu
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 rugsėjo 24, Pirmadienis