AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvos vyčių piligriminė kelionė į auksinio jubiliejaus šventę

Lietuvos vyčių piligriminė kelionė į auksinio jubiliejaus šventę

Regina JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

 

Šiluvos Marija, mūs širdy gyva,

Šviesk takus naktyje, šaukia Lietuva.

Mes, vaikai, suklaupę meldžiam Tavęs;

Juoda vargo upe, kur nuneš, nuves.

 

Laimink mūs, Tėvyne, kankinių kapus.

Žaizdos neužgyja, kelias toks klaidus.

Taikos Karaliene, būk širdy gyva,

Siųsk dangaus malones, meldžias Lietuva.

/S. Šviesaitė/

 

Š. m. spalio mėn. 7–10 d. Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygarda, kurią sudaro Lietuvos vyčių kuopos iš įvairių Ilinois, Indiana ir California valstijų miestų, surengė piligriminę kelionę autobusu į Washington, DC. Kelionėje dalyvavo 45 vyčiai, prie jų vėliau prisijungė dar 30 Lietuvos vyčių iš Michigan, New York, New Jersey, Oklahoma ir Pennsylvania. Iš viso dalyvavo 75 vyčiai, įskaitant kelis Lietuvos vyčių narius iš Washington, DC. Šios kelionės tikslas buvo dalyvauti bei kartu su lietuvių visuomene atšvęsti istorinį įvykį ir ypatingą šventę – Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios pašventinimo 50-mečio jubiliejų Nacionalinėje Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bazilikoje, didžiausioje katalikų bažnyčioje Šiaurės Amerikoje.

Kelionė pradėta ankstų ketvirtadienio, spalio 7-osios, rytą. Šią išvyką organizavo ir vadovavo garbės narė ir Vidurio Amerikos apygardos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos fondo atstovė Teresė Strolienė. Susirinkome Šv. Pijaus X parapijos patalpose Stickney, IL. Susėdus į autobusą, T. Strolienė pakvietė šios parapijos kleboną, Vidurio Amerikos apygardos dvasios vedlį garbės narį kun. Antaną Markų sukalbėti maldą už saugią kelionę. Po maldos jauna ir energinga vytė Eliza Mackė išdalijo maistą pusryčiams. Pasisotinę visi dalyviai sukalbėjo rožinį. Vėliau žiūrėjome dokumentinį filmą apie švč. Mergelės Marijos apsireiškimą Fatimoje, klausėmės švč. Mergelei Marijai skirtų giesmių lietuvių ir anglų kalbomis. Į JAV sostinę Washingtoną kelionė truko beveik dvylika valandų. Džiaugėmės, kad turėjome gerą vairuotoją Sigitą Kunicką, kuris mus saugiai vežė. Apsigyvenome „Embassy Suites by Hilton“ viešbutyje Alexandria, Virginia.

Lietingą šeštadienį, spalio 8 d., Lietuvos vyčiai tapo turistais. Aplankėme „John F. Kennedy Center for the Performing Arts“, kur apžiūrėjome „Grand Foyer“, „Hall of States“ ir „Hall of Nations“. Matėme Lietuvos trispalvę, pabuvojome „Eisenhower Theater“, „Opera House“ ir „Concert Hall“. Po pietų vykome į „United States Capitol“. Mus lydėjo puikios gidės, jos mums įdomiai papasakojo šių puošmenų istorijas. Vakarieniavome vietiniame restorane, kur pasidalijome ir įspūdžiais apie tos dienos turiningą išvyką.

Sekmadienį, spalio 9 d., visų maldininkų keliai vedė į Šiluvos Mergelės Marijos koplyčią Nacionalinėje Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bazilikoje. Į didžiąją aukštutinę bazilikos bažnyčią susirinko per 1 500 dalyvių. Prieš šv. Mišias keturi chorai (iš viso 170 dainininkų) – „Dainava“, „Volungė“, „Laisvė“ ir „Exultate“, vadovaujami muzikės Ritos Kliorienės, giedojo Leonido Abario „Magnificat“ ir Jono Dambrausko „Maldą už Tėvynę“.

Iškilmingos padėkos šv. Mišios pradėtos procesija, kurioje dviejų vietinių lituanistinių mokyklų mokinukai, pasipuošę tautiniais rūbais, kartu su Lietuvos vyčių garbės nariais Bernice Aviža, Robertu A. Martinu, Jr., Elena Nakrošis, Irene Ozalis, Lietuvių skautų sąjungos tarybos pirmininke iš Kanados Rūta Baltaduonyte-Lemon ir Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininku dr. Tomu Girniumi įnešė specialiai šiam jubiliejui pagamintą vėliavą iš Lietuvos su švč. Mergelės Marijos atvaizdu ir užrašu: „Per amžius tegul būna garbinamas Dievo sūnus. Archdiocese of Kaunas, Lithuania to the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception for the Chapel of Our Lady of Siluva, Washington, D.C., 1996+2016“. Išklausėme jubiliejines padėkos šv. Mišias, kurių pagrindinis celebrantas ir pamokslininkas buvo Louisville arkivyskupas ir Jungtinių Valstijų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas Jo Ekscelencija Joseph E. Kurtz. Padėkos šv. Mišių koncelebrantas buvo Kauno metropolitas, kurio arkidiecezijoje yra miestelis Šiluva, Jo Ekscelencija Lionginas Virbalas, SJ. Abu dvasiškiai priklauso jubiliejaus garbės komitetui. Mišias koncelebravo Most Rev. Christophe Pierre, Šventojo Sosto Jungtinėse Amerikos Valstijose nuncijus, Vatikano vyresnysis diplomatas JAV, Washingtono arkivyskupijos vyskupas auksiliaras Barry Knestout, bazilikos rektorius prelatas Walter R. Rossi ir Apaštalinės nunciatūros (t. y. Vatikano diplomatinės atstovybės) Vašingtone patarėjas prelatas Rolandas Makrickas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prelatas Edmundas J. Putrimas. Šv. Mišioms asistavo per 20 dvasiškių iš įvairių JAV valstijų.

Šv. Mišių metu giedojo keturi gerai žinomi chorai: Chicago (IL) „Dainava“ (vad. Darius Polikaitis), Cleveland (OH) „Exultate“ (vad. Rita Čyvaitė- Kliorienė), Philadelphia (PA) „Laisvė“ (vad. Ilona Babinskienė) ir Toronto, Canada, „Volungė“ (vad. Dalia Skrinskaitė-Viskontienė). Meno vadove sutiko būti talentingoji muzikė Rita Čyvaitė- Kliorienė. Buvo giedamos tradicinės lietuviškos liaudies giesmės ir giesmės, sukurtos lietuvių kompozitorių. Visi šventės dalyviai kartu giedojo žinomas giesmes, dar negirdėtos buvo atliekamos vien tik chorų. Didelis dėmesys buvo skirtas švč. Mergelei Marijai.

Liturginius skaitinius ir visuotines maldas skaitė Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo kongregacijos seselė vienuolė Ignė Marijošytė, Lietuvos vyčių centro valdybos pirmininkė garbės narė Regina Juškaitė-Švobienė ir kiti organizacijų atstovai. Arkivyskupas Ch. Pierre perskaitė popiežiaus Pranciškaus palaiminimą.

Džiugu buvo matyti pilną maldininkų šventovę. Ypač gražu buvo regėti jaunas šeimas su savo vaikučiais, dalyvavusias iškilmingose padėkos šv. Mišiose lietuvių ir anglų kalbomis.

Atsidėkodamas J. E. Kauno arkivyskupas L. Virbalas įteikė J. E. arkivyskupui J. Kurtz iš medžio išdrožtą rūpintojėlį. Dovanos įteiktos ir Šventojo Sosto Jungtinėse Amerikos Valstijose nuncijui Ch. Pierre, Washingtono auksiliarui vyskupui B. Knestout, bazilikos rektoriui prelatui W. R. Rossi, Lietuvos katalikų misijos Vašingtone kapelionui prelatui R. Makrickui.

Šios jubiliejinės šventės komiteto pirmininkas Viktoras Nakas padėkojo komitetui už įdėtą darbą, meilę, skirtą laiką ir energiją, kad Šiluvos koplyčios auksinis jubiliejus būtų gražiai atšvęstas ir prisimintas. Padėkota chorams, jų vadovams už įspūdingas ir gražias giesmes.

Po to vyko procesija su vėliava ir visais dvasiškiais į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčią, kur buvo kalbamos maldos švč. Mergelės Marijos garbei. Iškilmingos padėkos jubiliejinės šv. Mišios baigtos palaiminimu, „Tautiška giesme“ ir giesme „Pergalės Kristui III“.

Lietuvos vyčiai dėvėjo specialiai šiai šventei Lietuvoje išaustas (jos buvo austos Alytuje, Kaune, Panevėžyje ir Vilniuje) progines juostas su užrašu: „Lietuvos vyčiai Šiluvos koplyčiai 50 2016“. Dėkojame Laurynui Misevičiui už šių juostų užsakymą ir atsiuntimą. Nuoširdus AČIŪ alytiškiui Romualdui Ambrozavičiui, kuris surado mums audėjas. Per mėnesį su puse buvo išausta net 100 juostų!

Po padėkos šv. Mišių vyko priėmimas greta esančio Amerikos katalikų universiteto Edward J. Pryzbyla centro salėje. Surengtos vaišės ir maloniai pabendrauta. Susiėjime dalyvavo keli šimtai svečių.

Šiai ypatingai šventei – Švč. Mergelės Marijos Šiluvos koplyčios 50 metų jubiliejui buvo išleista knygutė. Joje atspausdintas Šiluvos koplyčios auksinio jubiliejaus komiteto pirmininko Viktoro Nako sveikinimas ir padėka, Šv. Tėvo popiežiaus Pranciškaus palaiminimas, papasakota švč. Mergelės Marijos Šiluvoje apsireiškimo istorija, šios koplyčios istorija, ištrauka apie parodą „Šiluvos koplyčia po 50 metų“. Autoriai – dr. Jūratė Landwehr, dr. prelatas Rolandas Makrickas ir dr. Geraldine M. Rohling. Taip pat įrašyti rėmėjų vardai ir padėkos. Išvardyti garbės komiteto nariai.

Vykdomąjį komitetą sudarė: Angelė Bailey, Lyra Puišytė-Bostroem, Kęstutis Čižiūnas (a. a.), Paulius Klimas, Izabelė Lauckaitė-Howes, dr. Jūratė Maciūnaitė-Landwehr, dr. Juozas Laukaitis, Msgr. Rolandas Makrickas, komiteto pirmininkas Viktoras Nakas, Sigita Naujokaitis, Leonardas Linas Orentas, prelatas Edmundas Putrimas, Evaldas Stankevičius ir Danelė Vidutis. Garbės komitetą sudarė dvasiškiai ir lietuviškų organizacijų vadovai: kardinolas Donald Wuerl, kardinolas Audrys J. Bačkis, arkivyskupas Christophe Pierre, arkivyskupas Joseph Kurtz, arkivyskupas Gintaras Grušas, arkivyskupas Lionginas Virbalas S.J., prelatas Walter Rossi, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Lietuvos ambasadorius Washingtone Rolandas Kriščiūnas, ambasadorė Gintė Damušytė, Lietuvių skautų sąjungos tarybos pirmininkė Kanadoje Rūta Baltaduonytė-Lemon, Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos „Ateitis“ pirmininkas dr. Tomas Girnius, Pasaulio LB pirmininkė Dalia Henkė, Lietuvos vyčių centro valdybos pirmininkė Regina Juškaitė-Švobienė, Lietuvių fondo pirmininkas Marius Kasniūnas, Amerikos Romos katalikų federacijos pirmininkas adv. Saulius Kuprys, Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkė Joana Kuras ir JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen.

Lietuvos vyčiai dalyvavo visose Švč. Mergelės Marijos koplyčios jubiliejinėse šventėse: 1966 m. rugsėjo mėn. 3–5 d. – koplyčios įkūrimo; 1991 m. spalio mėn. 13 d. – 25 metų sidabriniame jubiliejuje, 2006 m. spalio mėn. 8 d. vykusiame 40-mečio jubiliejuje ir šiame – auksiniame.

Prieš išsiskirstydami prisiminimui nusifotografavome Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčioje ir ant bazilikos laiptų.

Turėjome progą aplankyti Šiluvos Mergelės koplyčios jubiliejinę parodą. Šią ypatingą parodą kūrė bazilikos kuratorė ir archyvistė dr. Geraldinė Rohling. Joje matėme metalinių kryžių, medinių lietuviškų rūpintojėlių ir medinį šv. Kazimiero atvaizdą, miniatiūrinę „Vargo mokyklos“ skulptūrą. Parodoje yra nuotraukų iš Šiluvos Marijos koplyčios atidarymo1966 m. šventės. Visi praleido gerą ir smagų savaitgalį tarp draugų. Gavome dvasinės atgaivos ir ramybės.

 

Pirmadienį, spalio 10 d., anksti ryte autobusu keliavome iš Alexandria, VA. Sukalbėjome rožinį už saugią kelionę. Vėliau Teresė ir Tomas Strolios vedė bendrą dainavimą. Sugrįžus į Šv. Pijaus X parapijos patalpas Stickney (IL) vėlai vakare, maldos kelionės koordinatorė T. Strolienė padėkojo garbės nariui kun. A. Markui už sukalbėtas maldas prieš kelionę, visiems – už dalyvavimą, vyčiams – už parūpintus pusryčius ir saldumynus, jaunosioms vytėms – už pagalbą ruošiant pusryčius, o autobuso vairuotojui – už saugią kelionę. Visiems buvo palinkėta geros kelionės grįžtant į savus namus.

 

Imigrantų šventė Argentinoje
Niujorko viešojoje bibliotekoje – paroda iš Balzek...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 20 Rugsėjis 2019