AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvių Fondo parama projektams

Lietuvių Fondo parama projektams

Lietuvių  Fondas (LF) – pelno nesiekianti organizacija – nuo pat įsikūrimo 1962 metais remia lituanistinį švietimą, lietuvišką kultūrą, visuomeninę veiklą ir skiria stipendijas lietuvių kilmės studentams.  Lietuvių Fondo (LF) direktorių tarybos patvirtintos Pelno skirstymo komisijos (PSK) nariai 2018 m. net dvi dienas – gegužės 19-20 d. d. – rinkosi į Pelno skirstymo posėdį Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.  

Lietuvių Fondas veikia ir lėšas skirsto laikydamasis JAV Section 501(c) (3) of the Internal Revenue Code paragrafo. Skirstant išmokas vadovaujamasi paramos ir stipendijų pirmenybės gairėmis, kurios yra patvirtintos LF direktorių tarybos. LF direktorių taryba 2018 metams patvirtino 1,101,156 dol. sumą paramai ir stipendijoms.

Šių metų Pelno skirstymo komisiją sudarė 3 LF nariai: Juozas Kapačinskas (PSK pirmininkas), Vytautas Narutis, Dalius Vasys ir 3 JAV Lietuvių Bendruomenės nariai: Laura Garnytė, Janina Udrienė, Virgus Volertas. Taip pat abi puses atstovavo antrininkai: Arvydas Tamulis (LF) ir Ina Stankevičienė (JAV LB).

Paraiškos LF paramai gauti buvo priimamos nuo 2018 m. sausio 15 d. iki balandžio 1 d. Buvo gauta 146 prašymai (prašymų suma buvo 2,444,403 dol.). Apsvarsčiusi gautus prašymus, PSK nusprendė paramą skirti 79 projektams ir savo sprendimą perdavė LF direktorių tarybai galutiniam patvirtinimui. Šių projektų paramai patvirtinta 690,837 dol. suma.

Visi prašymus PSK suskirstė pagal LF valdybos patvirtintą prioritetų sąrašą Didžiausia šios paramos dalis skirta JAV Lietuvių Bendruomenei (54 %)  ir įvairių JAV lietuvių organizacijų projektams. Paramą taip pat gavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir kitų kraštų organizacijų projektai. Mažiausiai lėšų skirta projektams iš Lietuvos.

Pagal kategorijas daugiausia lėšų paskirta:

181 700 dol. – lituanistiniam švietimui

 92 000 dol. – lietuviškų centrų remontui ir renovacijai

 80 000 dol. – jaunimo stovykloms         
 73,000  dol. – koncertams ir festivaliams rengti

 44,500 dol. – žiniasklaidai

 31 300 dol. – lietuviškų archyvų išlaikymui   

 

Lietuvių Fonde yra įkurti specialios paskirties vardiniai fondai. Didžiausią šių fondų palūkanų  dalį skirsto Pelno skirstymo komisija, tačiau dalis šių fondų lėšų išmokamos pagal specifinius steigėjų pageidavimus ir nurodymus tiesiogiai mokslo įstaigoms Lietuvoje (kandidatus šioms stipendijoms gauti atrenka pačios mokslo įstaigos) ir Lietuvos bei JAV organizacijoms. 2018 metais stipendijoms iš šių fondų bus išmokėta 30,074 dol., projektų paramai – 13,608 dol.

Likusios 2018 metams projektų paramai ir stipendijoms numatytos lėšos (112,474 dol.) bus skirstomos rudens posėdyje, kuris vyks 2018 m. spalio 2 d..

Paraiškos projektų paramai bus priimamos 2018 m. liepos 1 – rugsėjo 1 dienomis. Paraiškos stipendijoms bus priimamos 2018 m. rugpjūčio 1 – spalio 1 dienomis.

Lietuvių Fondas širdingai dėkoja visiems mūsų nariams ir rėmėjams už dosnią paramą, kurios dėka galime remti išeivijos lietuvių veiklą ir kai kuriuos projektus Lietuvoje.

Daugiau apie 2018 m. paramą projektams ir finansuotų projektų sąrašą rasite Fondo tinklalapyje www.lietuviufondas.org., skiltyje „Parama projektams / Ataskaitos“.

LF informacija

 

LF archyvo nuotraukos:

 

2018 m. gegužės 20 d. Pelno skirstymo komisijos posėdžio akimirka (iš kairės): Arvydas Tamulis, Ina Stankevičienė, Janina Udrienė, Juozas Kapačinskas (PSK pirmininkas) Virgus Volertas, Dalius Vasys. Nuotraukoje nėra Lauros Garnytės ir Vytauto Naručio.

 

LF Pelno skirstymo komisijos pirmininkas Juozas Kapačinskas.

„Forbes“: Pilsenas – pats šauniausias Čikagos rajo...
Vasara Lemonte
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Trečiadienis, 20 Lapkritis 2019