AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvių fondo 54-ajam suvažiavimui pasibaigus

Lietuvių fondo 54-ajam suvažiavimui pasibaigus

Lietuvių fondo (LF) narių metinis suvažiavimas 2017 m. gegužės 6 d. vyko Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont, IL 60439). Susirinkę į suvažiavimą LF nariai turi apie ką pakalbėti. Lietuvių fondas, šiais metais švęsiantis 55-metį, savo narių ir rėmėjų dėka yra sukaupęs per 39,5 mln. dol. kapitalą, o lietuviškai veiklai remti ir studentų stipendijoms nuo savo įsikūrimo pradžios yra skyręs beveik 20 mln. dol. Fondas pagrįstai džiaugiasi, kad 2017 m. lietuvybės išlaikymui  ir puoselėjimui galėjo skirti 700 000 dol.

Suvažiavimą atidarė LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas. Lietuvos himną sugiedojo Maironio lituanistinės mokyklos 4 klasės mokiniai (mokytoja Loreta Lagunavičienė, muzikos mokytoja Revita Durtinavičiūtė).

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos direktorius kun. Algis Baniulis, SJ sukalbėjo maldą ir perskaitė nuo praėjusio suvažiavimo mirusių LF narių pavardes. Pagerbiant mirusiuosius smuiku griežė jaunoji smuikininkė Emilija Sutterlin, o žvakę jų atminimui uždegė neseniai Amžinybėn iškeliavusio Lietuvių fondo įkūrėjo dr. Antano Razmos sūnus, LF tarybos narys Antanas Razma, Jr.  

Suvažiavimą sveikino Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Iškeldamas Fondo ir jo įkūrėjo dr. A. Razmos idėjos prasmingumą, generalinis konsulas sakė, kad prašymus paramai gauti rašantieji turėtų atsakyti į klausimą, kokia projekto nauda ir prasmė Lietuvai? LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas įteikė M. Gudynui simbolinę dovanėlę – LF marškinėlius, kuriais konsulas vilkėjo per visą suvažiavimą.

LF Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė Angelė Kavak perskaitė PLB pirmininkės Dalios Henke sveikinimą ir įteikė suvažiavimui lietuviškos duonos kepalą, o JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė informacijos reikalams Laima Liutkienė pasveikino suvažiavimo dalyvius JAV LB KV pirmininkės Sigitos Šimkuvienės vardu. Lietuvių fondą taip pat sveikino Rako skautų stovyklavietės atnaujinimo komiteto pirmininkas Donatas Ramanauskas ir, skautų vardu dėkodamas už paramą ruošiantis skautijos 100-mečiui, įteikė Fondui padėkos lentelę.

LF suvažiavimo sekretorė Laima Apanavičienė perskaitė 2016 m. suvažiavimo protokolą. Registracijos komisijos pirmininkei Daivai Litvinskaitei pranešus, kad suvažiavimo kvorumas yra, praėjusių metų suvažiavimo protokolas buvo patvirtintas aklamacijos būdu.

Suvažiavimo metu vyko rinkimai į  LF tarybą ir į LF Kontrolės komisiją. Nominacijų komiteto pirmininkė Audronė Karalius supažindino suvažiavimo dalyvius su kandidatais į LF tarybą ir Kontrolės komitetą. Pasibaigus 5 LF tarybos narių 3 metų kadencijai į LF tarybą iš 6 kandidatų buvo renkami 5 (penki) nauji nariai. Į Kontrolės komitetą nariai kandidatuoja vienerių metų kadencijai. Buvo renkami 3 asmenys (kandidatavo 3).

LF tarybos narys Dalius Vasys suvažiavimui pristatė LF įstatų 35 paragrafo pakeitimą. Kilus klausimui, kodėl reikia keisti šį paragrafą (Eglė Juodvalkė), buvo paaiškinta, kad tai daroma pasikeitus Ilinojaus valstijos įstatymui. Pakeitimas daromas norint suderinti LF įstatus su valstijos įstatymais.

Suvažiavimo dalyviai susidomėję išklausė LF tarybos pirmininko S. Čyvo, LF valdybos pirmininko Mariaus Kasniūno, Finansų komiteto (Arvydas Tamulis), iždininko (Vytenis Kirvelaitis), Pelno skirstymo komisijos (Juozas Kapačinskas), Kontrolės komiteto (perskaitė Milda Davis) ir Plėtros komiteto (perskaitė Agnė Vertelkaitė)  pranešimus.

Kol buvo skaičiuojami balsai, salėje vyko diskusijos. Jose dalyvavo „Bičiulystės“ leidėja Ligija Tautkuvienė, „Draugo“ fondo pirmininkė Marija Remienė, klausimus kėlė Vytas Vaitkus Janina Udrienė, Marguette Park pirmininkė Aušrelė Sakalaitė.

Po diskusijų Balsavimo komisijos pirmininkė Alina Akulič pranešė, kad į LF tarybą išrinkti Tauras Bublys, Milda Davis, Juozas Kapačinskas, Gintaras Vaišnys ir Dalius Vasys, į Kontrolės komitetą – Ričardas Chiapetta, Rimas Kapačinskas, Vacys Šaulys.

Už LF įstatų 35 paragrafo pakeitimą gauti 6 397, prieš – 722 balsai. Suvažiavimas plojimu pritarė balsavimo kortelių sunaikinimui.  

54-asis suvažiavimas baigė savo darbą. Po jo vyko LF tarybos posėdis. Posėdyje LF tarybos pirmininku vienerių metų kadencijai perrinktas Saulius Čyvas, valdybos pirmininku – Marius Kasniūnas.

Baigėsi suvažiavimas, tačiau LF darbai nesibaigia. Ar gyvuos LF dar 50 metų, priklauso nuo mūsų visų. Tad svarbu ne tik prašyti paramos iš Fondo, svarbu pačiam tapti jo nariu. Tik turėdami gausią organizaciją, darniai dirbdami užtikrinsime Fondo gyvavimą.

Laima Apanavičienė

1. Vyksta registracija.

2. 54-asis LF suvažiavimas.

3. Pranešimą skaito LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas.

4. Pagerbtas mirusių LF narių atminimas.

5. LF tarybos nariai suvažiavime (iš kairės): Gintaras Vaišnys, Dalius Vasys, Vytenis Kirvelaitis, Audra Karalius ir Juozas Kapačinskas.

6. Į LF tarybą išrinkti (iš kairės): Tauras Bublys, Milda Davis, Juozas Kapačinskas, Gintaras Vaišnys ir Dalius Vasys.

Iš kairės: JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Austėja Sruoga, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, JAV LB KV vicepirmininkė informacijos reikalams Laima Liutkienė ir LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas 54-ajame LF suvažiavime.

Arūno Klibo nuotr.

 

 

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje...
Elgin planuose – trijų parkų renovacija
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Šeštadienis, 14 Gruodis 2019