AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Kūčios Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje

Kūčios Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje

 

Kasmet gruodžio mėn. antrą sekmadienį Detroito „Gabijos“ ir „Baltijos“ tuntų skautai ruošia tradicines skautų Kūčias. Dalyvauja skautukai, jų tėveliai, seneliai, giminės, draugai ir parapijiečiai, remiantys skautus. Surengia sueigą, vaišes, vyksta gražus bendravimas.

Prieš kelerius metus, tai yra 2013-aisiais, Dievo Apvaizdos parapijoje pradėjome naują tradiciją – suruošėme čia pirmas Kūčias – Kūčių vakarą prieš Bernelių mišias. Kadangi parapijiečiai, dalyvavę pirmą kartą 2013, 2014 ir 2015 m. tokiame renginyje, gražiai atsiliepė apie šią iniciatyvą, tai ir šiais metais nutarėme tęsti tą gražią tradiciją. Kur mes begyventume – ar čia JAV, Anglijoje, Airijoje, Kanadoje, Vokietijoje, ar kitur, Kūčios ir Kalėdos mus visus suvienija: ruošiamės vakarienei, prisimename tėvelius ir senelius, tradicijas. Kur begyventume, visi sėdame prie Kūčių stalo, prie kurio sėdėjo mūsų tėvai ir seneliai.

Šventas ir tylus Kūčių vakaras.

Prie gražiai papuošto stalo sėdėsime visi.

Melsimės, dalysimės Kūčių plotkele,

Linkėdami kiekvienam geros sveikatos ir Dievo palaimos.

 

Skausmo ašaros nukris,

Kai nebematysime tų, kuriuos labai mylėjome.

Nes jų jau nėra su mumis prie Kūčių stalo.

 

Apkabinkite mus,

Priglauskite kiekvieną prie širdies.

Ir  vėl būsime kartu, nes Kūčių plotkele

Pasidalyti su Jumis jau nebegalime...

 

/Onos Adomavičienės eilės/

Gruodžio 24-osios, šeštadienio, vakarą oras pasitaikė gražus, net pavasariškai šiltas. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje Southfield, MI, tą vakarą buvo švenčiamos Kūčios. Daugelis parapijos narių jas švenčia savo šeimose, todėl ir šiais metais buvo nutarta švęsti Kūčias savo antruose namuose – parapijos šeimoje. Dalis svečių išklausė šv. Mišias po pietų,  prieš Kūčių šventės vakarienę. Po Mišių į parapijos svetainę sugužėjo gražus būrys dalyvių. Įėjus pasitiko baltomis staltiesėmis, išaustais takeliais, eglių šakelėmis ir baltomis žvakėmis kukliai, bet šventiškai  papuošti stalai. Sniego baltumo šiaudinukai ir girliandos puošė dvi nedideles Kalėdų eglaites. Jos atrodė kaip karalaitės! Prie vienos didelės papuoštos žaliaskarės stovėjo keturios  tautiškais rūbais  padabintos lėlės,  kurios rankose laikė po šiaudinuką. Taip pat išdidžiai stovėjo trečia nedidelė, gintarinėmis girliandomis puošta eglutė. O ketvirtoji džiugino šiaudiniais vėrinėliais ir šiaudinukais.  

Skambėjo lietuviškos giesmės ir melodijos. Kūčios buvo pradėtos svetainėje, kur šių eilučių autorė pasveikino visus susirinkusius į ketvirtąjį šioje parapijoje surengtą Kūčių vakarą. Džiaugiamės, kad šiais metais mūsų būrys buvo didesnis ir atsiranda vis daugiau norinčiųjų šioje šventėje dalyvauti! Buvo pasidalyta mintimis apie prieš porą mėnesių vykusį Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčios auksinio jubiliejaus renginį JAV sostinėje Vašingtone, DC. Ta proga Lietuvos vyčiai dalyvavo kartu su beveik pora tūkstančių maldininkų bei dvasiškių iš JAV, Kanados ir Lietuvos. Lietuvos vyčiai dėvėjo specialiai šiai šventei išaustą proginę juostą su užrašu: „Lietuvos vyčiai 2015 – Šiluvos koplyčiai – 50“. Kadangi mūsų klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas dalyvavo šioje jubiliejinėje šventėje ir asistavo Mišių metu, jam tuokart juosta nebuvo įteikta. Tad per Kūčias klebonui įteikta ši proginė juosta ir gintarinis ornamentas-suvenyras. Vėliau buvo skaitomas Nijolės Laukavičienės-Širvinskaitės eilėraštis „Kūčių vakaras“.

Šventėje dalyvavo Detroito garbės konsulas Algis Zaparackas su žmona Yolanda. Svečias pasveikino visus dalyvius Kūčių ir šv. Kalėdų proga. Jis dėkojo Detroito telkinio lietuviams už paramą Lietuvai balsavimo metu. Gerb. A. Zaparackas padėkojo klebonui kun. G. A. Jonikui ir šių eilučių autorei už lietuvybės puoselėjimą parapijoje, palinkėjo visiems gerų Naujųjų 2017 metų.

Po to klebonas pasidalijo mintimis apie savo vaikystės ir jaunystės Kūčias su tėvais Lietuvoje. Jis papasakojo apie kalėdaičio prasmę, padėkojo parapijiečiams už paramą parapijai, o šių eilučių autorei už Kūčių šventės organizavimą. Buvo skaitomos J. Paulikaičio eilės „Prisiminimai“.

Vėliau prisiminta eglutės puošimo tradicija. Pastebėjus, kad tautiškais drabužiais padabintos lėlės nepasiekė eglutės viršaus ir iki galo nepajėgė jos papuošti, parapijiečiai buvo pakviesti pabaigti šį malonų darbą ir pakabinti ant eglutės jau tam paruoštus šiaudinukus. O parapijos klebonui kun. G. A. Jonikui buvo patikėta ant eglutės viršūnės uždėti šiaudinę žvaigždutę. Po to kunigas kartu su mažuoju šventės dalyviu Gabrieliumi Tunkūnu įjungė šventines lemputes ir visi džiaugėsi eglutės grožiu. Dėkojame šiaudinukų menininkei Valerijai Ruzgienei iš Kalifornijos už specialiai šiai parapijai sukurtus šiaudinukus.

Tarti žodį buvo pakviestas kunigas G. A. Jonikas. Jis priminė, kad šį magišką vakarą susirinkome į iškilmingą šventę – Kūčias. „Tai šeimos šventė ir mes čia visi susirinkę esame viena graži šeima“, – sakė kunigas. Jis skaitė Šventąjį Raštą apie Kristaus gimimą. Vėliau buvo prisiminti ir mirę mūsų brangūs žmonės – seneliai, tėveliai, Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos parapijų dvasiškiai, žmonos ir vyrai, seserys ir broliai bei kiti giminės, draugai ir bendraminčiai,  iškeliavę į Dievo karalystę. Prie bendro stalo jiems buvo padėta lėkštė, kalėdaitis ir žvakutė. Klebonas uždegė simbolinę žvakutę, mirusieji buvo prisiminti ir pagerbti tylos minute. G. A. Jonikas sukalbėjo maldą, prašydamas Aukščiausiojo globoti čia susirinkusius, suteikti jiems, jų draugams bei artimiesiems visokiausių malonių. Kunigas palaimino kalėdaičius ir Kūčių valgius. Buvo dalijamasi kalėdaičiais su šalia sėdinčiais bei po svetainę išsibarsčiusiais draugais ir pažįstamais. Taip pat buvo sakomi šventiniai linkėjimai, vaišinamasi kulinarės Reginos Greenhalgh paruoštais valgiais. Prasidėjo tikra puota! Teko ragauti visų tradicinių Kūčių patiekalų. Vaišės tikrai buvo gausios. Turėjome daug patiekalų su žuvimi, grybais, buvo spanguolių kisieliaus, aguonų pieno ir kūčiukų, kompoto bei įvairiausių saldumynų. Maistas buvo gardus, ragavome visų dvylikos patiekalų (dvylikos apaštalų atminimui). Kaipgi galima buvo ko nors atsisakyti!

Po gardžios vakarienės svečiai šnekučiavosi tarpusavyje, prisiminė Kūčių vakaro burtus. Po jų sekė giesmės. Buvo sugiedota: „Tyliąją naktį“, „Sveikas, Jėzau gimusis“, „Didis džiaugsmas“ ir „Sveikas, Jėzau, kūdikėli“. O mažieji Agnė ir Gabrielius Tunkūnai pralinksmino dalyvius dainomis „Rudolph, the red-nosed reindeer“ ir „O Tannenbaum“. Taigi smagiai atšventėme šią visiems svarbią ir reikšmingą šventę tarp Dievo Apvaizdos parapijos šeimos narių, artimųjų ir draugų. Kūčios – tai tas vakaras, kai prisimename, kad esame lietuviai, kad Lietuva visuomet yra ir bus mūsų širdyse. Prie bendro stalo sėdėjome puoselėdami meilę savo gimtajam ir tėvelių bei senelių  kraštui, jo praeičiai ir tradicijoms. Tai šventas vakaras, kai mes grįžtame prie savo ištakų.

Dėkojame visiems už apsilankymą ir dalyvavimą mūsų parapijos šeimos jau ketvirtojoje bendroje Kūčių vakarienėje. Melskimės gimusiam Kūdikėliui, kad kitais metais ir vėl galėtume susitikti, pabendrauti prie Dievo Apvaizdos parapijoje suruošto Kūčių stalo!

Po Kūčių vakarienės dauguma dalyvių skubėjo išklausyti Bernelių mišių bažnyčioje. Susirinko pilna bažnyčia pagarbinti gimusį Jėzų. Bernelių mišias aukojo klebonas kun. G. A. Jonikas. Jis pasakė gražų ir pamokslą apie Kūčių prasmę, pasveikino parapijiečius su šv. Kalėdomis. Kunigas padėkojo visiems už visokeriopą pagalbą, talką ir paramą savo parapijai bei Detroito arkivyskupijai, pasidžiaugė savo parapijiečiais. „Per šiuos paskelbtus Gailestingumo metus padėkime vieni kitiems ir atlikime gerus bei gražius darbelius savo šeimose ir parapijoje“, – kalbėjo jis. Nuostabiai skambėjo giesmės, kurias giedojo Simona Gavrilenko, Rimas Kasputis, Romas Maziliauskas, Linas Mikulionis, Vida Pekorienė ir Regina Puškorienė.  Vargonavo Rita Giedraitienė, o triūba grojo muz. Rimas Kasputis. Smagu, kad mūsų lietuviška šventovė gali didžiuotis savo parapijiečių gabumais, talentais ir muzikalumu.

Po  Bernelių mišių visi sugužėjo į parapijos didžiąją salę, kur jau laukė parapijiečių Ramintos ir Remigijaus Vilkų bei jų vaikų Emilijos ir Vilijaus vaišės – karšta arbatėlė ir

saldumynai. Parapijiečiai bei jų draugai sveikino vieni kitus ir gražiai bendravo.

Gražių Naujųjų metų Jums visiems, mielieji tautiečiai! Linkime sveikatos ir laimės. Tegul jie atneša džiaugsmo, sveikatos, ramybės, susitaikymą ir vienybę mums visiems, nesvarbu, kur begyventume – prie Baltijos jūros, po Kalifornijos palmėmis ar Mičigane! To visiems linki Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos klebonas kun. G. A. Jonikas ir parapijos bendruomenė.

Regina Juškaitė-Švobienė

Politinės ir visuomeninės veikėjos A. Nelsienės ve...
Prieš gripą ir imunitetui stiprinti pataria Vincen...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sekmadienis, 17 Lapkritis 2019