AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Kaziuko mugėje New Yorke – ypatingi svečiai iš Lietuvos

Kaziuko mugėje New Yorke – ypatingi svečiai iš Lietuvos

 

Kovo 5 d. New Yorko (NY) visuomenė šv. Kazimiero dieną šventė kartu su NY „Neringos“ ir „Tauro“ tunto skautais. Svečiai rinkosi Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos bažnyčioje Brukline, kur šv. Mišias atnašavo kun. Vytautas Volertas. Mišiose dalyvavo buvęs Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis ir jo sūnus Vytautas. Grupė uniformuotų skautų įnešė vėliavas. Mišių metu Vytautas V. Landsbergis giedojo etnografines giesmes, jam pritarė Apreiškimo parapijos choras.

Po kunigo palaiminimo prof. V. Landsbergis pasidalijo savo prisiminimais apie 1990 m. kovo 11-ąją. Jis prisiminė, kai gavo leidimą per radiją pasveikinti tautą su šv. Kazimiero švente. Tai buvo netikėta proga paraginti tautą balsuoti ateinančiuose rinkimuose į Aukščiausiąją Tarybą, nes išrinkti Atkuriamąjį Seimą buvo gyvybiškai svarbu.

Po šv. Mišių visi perėjo į netoli esančią Mt. Carmel bažnyčios salę, kur jų laukė jau nuo šeštadienio šurmuliavusi Kaziuko mugė. Virtuvėje darbavosi skautukų mamytės Viivi Lora, Cheryl Milukienė ir Hope Nemickienė. Jos, padedamos pagalbininkų, suruošė skanius pietus. S. Tauras Vebeliūnas pravedė tunto sueigą, ps. Vaiva Ulėnaitė-Boertjė perskaitė įsakymus. Tuntininkas s. Tomas Lora įteikė prof. V. Landsbergiui skautišką dovanėlę – menininkės sesės Dainos Mattytės išdegintą lentelę, o tuntininkė ps. Nida Stankūnaitė-Schmedlen įteikė 50-ies metų skautavimo ženkliukus skautininkėms Nidai Angeliadis, Antaninai Bulotienei, Vidai Jankauskienei, Aldonai Marijošienei, Lilei Milukienei, Giedrei Stankūnienei ir vyr. skautei Aldonai Žukienei. S. Aldutė Bulotaitė-Belzer, buvusi New Yorko tunto tuntininkė, buvo apdovanota ordinu „Už nuopelnus“. Gabrielė Kungytė davė jaunesniųjų skaučių įžodį, o sesės Rima Ferrer, Elžbieta Kungytė, Martina Marcinkevičiūtė ir Elena Schmedlen davė skautės įžodį. Sesė Ilona Karmazinaitė buvo pakelta į prityrusias skautes, suaugusiųjų programą baigusi Violeta Karmazinienė davė įžodį, gaudama leidimą nešioti rudą kaklaraištį, ir tapo naująja vadove. Brolis Aras Butanavičius davė vilkiukų įžodį, o Ernestas Benkunskij, sėkmingai išlaikęs jaunesniųjų skautų programą, buvo pakeltas į skautus kandidatus. Broliai Osbertas Augulis, Herkus Butanavičius, Cathal Kirkyla ir Christopheris Vebeliūnas tapo skautais geltonšlipsiais. Prof. V. Landsbergis pasveikino įžodį davusius seses ir brolius, uždėjo jiems kaklaraiščius. Tai buvo tikrai įsimintinas įžodis ir sveikinimas.

Pasibaigus iškilmingai sueigai prof. V. Landsbergis perkirpo juostą ir atidarė mugę. New Yorko mugėje taip pat dalyvavo New Jersey skautų vieneto atstovai, JAV vengrų vyriausias skautininkas Viktoras Fischeris. Linksmai prasidėjusi mugė tęsėsi, kol neliko kugelio. Mažiesiems nestigo žaidimų, vyko loterija, o mugės lankytojai turėjo galimybę įsigyti įvairių lietuviškų rankdarbių, knygų, maisto prekių ir vyr. skaučių kavinės skanumynų. Renginys baigėsi skautų ir židiniečių surengtomis loterijomis.

 

Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo...
Prof. V. Landsbergio diskusija su niujorkiečiais a...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 balandžio 22, Sekmadienis