AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

KAUNO KAPUOSE

 

                                           Kaip ošia klevai! Čia rimtis viešpatavo.

                                           Dešimtmečiai virtine bėgo.

                                           Čia poilsiui grįžo į amžiną namą

                                           Pavargę tetulės ir dėdės.

                                                Nežinomas karžygis poilsį radęs

                                                už  laisvę ir tiesą kovojęs,

    apgynęs tėvynę nuo priespaudos, bado,

    ramiai užtarnautai miegojo.

Čia aš, tarp klajonių minutei sustojęs, 

pagarbiai nulenkdavau galvą.

Čia mokiaus gyvent, mylėt, aukotis, 

pažint laiko dvasią ir spalvą.

    Čia kapo vis ieškau sesers mylimos

    (Nužudė ją čia okupantai).

    Alsavo laisvai čia dvasia Lietuvos,

    sutraukusi priespaudos pančius.

Čia Darius – Girėnas, čia mano mama

klevų užliūliuoti miegojo...

Tyla viešpatavo didinga, šventa,

ramybė ir tujos bujojo.

    Jauni savanoriai – skaistveidžiai neramūs, 

    švinu grobikus išlydėję

    įsakę mums amžiais budėti ir dirbti

    ir vaikščioti vien Laisvės Alėja.

Ne kartą sunkiose dabarties kovose

beblaškomi svetimo vėjo,

širdim pakilia ir dvasia neramia

čia minios lyg mūras stovėjo.

    Ir giesmę pakeisdavo žodžiai Kudirkos:

    “Šviesa ir tiesa mus telydi...

    “Marija, išgelbėk nuo priešo baisaus...

    “Te laisvė vienybė težydi...

Tie akmenys, antkapiai, kryžiai, paminklai,

lyg seno vaidilos giesmė,

lyg viešas, baisus nesučiuopiamas ginklas,

senolių gyvoji versmė.

    Tautos išdavikams tai peilis širdy,

    Ištverti, pakelt negalėjo,-

    Išgriovė, išdraskė, išniekino tai, 

    kas – LAISVĖS DIENŲ EPOPĖJA!…

Dabar okupantų vaikai per dienas

keiksmus čia ir akmenis svaido...

Išplėšta šventovė...Užgauta siela...

Išniekintas protėvių aidas.

    Kur buvo muziejus paveikslų senųjų,

    Kur aisčių širdis šiandieną plaka

    Lyg kūjis – Dabar nusiminę klevai...

    Vergijon vingiuojantis takas.

 

Gyd. Algirdas Statkevičius (1962 rugp. 23 d.)

 

 
TARPTAUTINIS KONCERTAS BRIGHTON PARKE PAGERBIANT Š...
Illinois valstijoje atšaukti Michigan užauginti ob...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 15 Lapkritis 2019