JAV lituanistinių mokyklų mokytojų konferencijos

Mokant lietuvių kalbos svetur gyvenančius jaunuosius tautiečius – didelis iššūkis. Dažnai susiduriame ne tik su mokinių motyvacijos nebuvimu, tačiau ir su dalykinėmis problemomis. Padėti spęsti šias, o ir kitas problemas JAV lituanistinių mokyklų mokytojams padeda JAV LB Švietimo taryba. O į pagalbą jai ateina Lietuvių Fondas.

Lietuvių Fondas (LF) dosniai remia JAV LB Švietimo tarybos projektus ir lituanistines mokyklas. JAV LB Švietimo tarybos projektams 2017 metais LF skyrė 39,080 dol. Dar 125,000 dol. buvo skirta  JAV lituanistinėms mokykloms.  Pagal mokyklų pateiktus prašymus, JAV LB Švietimo taryba tuos pinigus paskirstė tiesiogiai mokykloms.

Šios didžiulės paramos dėka  JAV LB Švietimo taryba gali vykdyti savo projektus. Vienas tokių projektų – konferencijos mokytojams. 2018 m. sausio mėn. Švietimo taryba mokytojus kvietė net į 3 konferencijas. Sausio 20-21 d. konferencija, kurioje dalyvavo 49 mokytojai,  vyko Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje, Los Angeles, CA. Sausio 24 d. buvo suruošta virtuali diskusija „Klausk drąsiai“ . Joje dalyvavo 19 lituanistinių mokyklų vadovai ir mokytojai. Sausio 28 d. mokytojai buvo pakviesti į konferenciją-seminarą „Lietuvių kalbos mokymo patirties sklaida“ Maironio lituanistinėje mokykloje, Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Į šią konferenciją atvyko 87 mokytojai iš 6 mokyklų.

Paskaitas skaitė ir užsiėmimus vedė VU Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros lektorė Joana Pribušauskaitė. Lietuvos mokslo premijos laureatė Joana Pribušauskaitė gimė Sibire. Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Dirbo Šiaulių pedagoginiame institute, „Minties“ leidykloje, nuo 1990 metų - Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedroje. Sėkmingo visiems praktinio seminaro

Ne juokas – lektorė  pervažiavo visą JAV nuo rytinio iki vakarinio pakraščio.  Ji mūsų mokytojoms talkina jau ne pirmą kartą. J. Pribušauskaitė – puiki savo srities žinovė, mokanti kaip svetimtaučius sužavėti lietuvių kalba, žinanti,  kaip išaiškinti sunkiausias kalbos užduotis. Šį kartą ji ne tik davė patarimus mokytojams, tačiau ir vedė praktinius užsiėmimus. Suskirstyti  grupėmis mokytojai  turėjo  ,,pasiruošti”  pamokai ir ją pristatyti savo kolegoms. Kiekvieną darbą lektorė komentavo, davė patarimus, į ką atkreipti didesnį dėmesį. Mokytojai iš konferencijų išsinešė naujų žinių, gavo atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

Prieš šias 3 konferencijas lektorė  dalyvavo Bostono lituanistinėje mokykloje vykusiame seminare, kur mokė mokytojus, kaip pravesti  kalbos testavimą. Kartu su kolegomis J. Pribušauskaitė  parengė testus nustatyti užsienyje veikiančių lituanistinių mokinių lietuvių kalbos mokėjimo lygį.  Šie testų modeliai ir užduotys jau buvo išbandytos JAV lituanistinėse mokyklose. Šį renginį parėmė ir Kazickų šeimos fondas. Trečiasis lietuvių kalbos lygio  testai JAV lituanistinėse mokyklose vyks šį pavasarį. Mokiniai gaus Vilniaus universiteto  išlaikyto kalbos lygio pažymėjimus

JAV LB Švietimo tarybos vardu nuoširdžiai dėkoja Joanai Pribušauskaitei už dalyvavimą  JAV LB lituanistinių mokyklų konferencijose, o Lietuvių Fondui už dosnią paramą.

 

Laima Apanavičienė

 

Nuotraukose:

Konferencija Šv. Kazimiero mokykloje, Los Angeles, CA.

Konferencijos akimirka  Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

VU Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros lektorė Joana Pribušauskaitė

Savo pamoką pristato

Konferencijos Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL dalyviai.

Pasiruošimą pamokai pristato V. Krėvės m-klos (Philadelphia) mokytoja Rima Jonaitis.