AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos…iš Lietuvos

JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos…iš Lietuvos

Vasara jau persirito į antrą pusę, daugelis gyvename praėjusių ar dar būsimų atostogų nuotaikomis. Nemažai mūsų, įsikūrusių toliau nuo gimtinės, vasarą keliauja į Lietuvą, o tie žmonės, kurie gyvendami išeivijoje dalį savo laiko skiria lietuvybės išsaugojimo bei puoselėjimo darbams, ir būdami Lietuvoje šiai veiklai aukoja dalį savo atostogų: atstovauja išeivijai įvairiuose renginiuose, dalyvauja konferencijose, kursuose, susitinka su valdžios institucijų, visuomeninių organizacijų atstovais ir pan. Ne išimtis – ir ši vasara, kuomet nemažai Amerikos lietuvių lankydamiesi gimtinėje suspėjo pabuvoti gausybėje renginių, susitikimų, atstovaudami didžiausiai pasaulyje Lietuvių Bendruomenei. 

Liepos pradžioje JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) atstovai dalyvavo Nidoje vykusiame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Kraštų Lietuvių jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavime, skirtame Pasaulio lietuvių metams ir Lietuvių Chartos 70-čiui. Atstovai iš 27 šalių sprendė išeivijai svarbius klausimus, ieškant naujų veiklos būdų ir dalinantis gerąją patirtimi. JAV LB galėjo pasidžiaugti didžiausia delegacija ir pristatyti kitais metais Philadelphia mieste vyksiančią Šiaurės Amerikos lietuvių XVI tautinių šokių šventę. JAV lietuviai į namus parsivežė JAV Lietuvių Bendruomenei, kaip vienai iš 19 bendruomenių, įkūrusių PLB, garbingai įteiktą Taikos vėliavą. Tuo pačiu tai buvo gera galimybė išeivijos atstovams susitikti, pabendrauti ne tik su kolegomis, bet ir su įvairių Lietuvos institucijų atstovais.

JAV lietuviai turėjo progą dalyvauti LR Prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos iškilmėse. Katedros aikštėje po iškilmingų Mišių vykusios Lietuvos miestų ir miestelių vėliavų pagerbimo ceremonijos metu buvo pagerbta ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vėliava, jungianti 47 valstybėse esančias Lietuvių Bendruomenes, 230 lituanistinių mokyklų.  Susitikimo su su Prezidento inauguracinės komisijos pirmininke Alge Budryte metu A. Ubonavičius perdavė JAV Lietuvių Bendruomenės sveikinimo J. E. Prezidentui raštą. Inauguracijai skirtame vakariniame priėmime Prezidento rūmuose Filadelfijos LB pirmininkė, šokių šventės iždininkė Daiva Kazlauskas LR Prezidentui įteikė kvietimą į 2020 m. liepos 3-5 d. vyksiančią Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę. 

 

JAV Lietuvių Bendruomenės organizuojamą šokių šventę JAV LB Krašto valdybos pirmininkas A. Urbonavičius ir šventės iždininkė D. Kazlauskas pristatė Kultūros ministerijos kancleriui Laimonui Ubavičiui, o susitikę su LRT Generalinio direktoriaus pavaduotoju Gyčiu Oganausku svarstė tiesioginės šokių šventės transliacijos galimybes. 

 

Susitikus su LRT generaline direktore Monika Garbačiauskaite-Budriene buvo aptartos LRT galimybės Lietuvos žmones kuo plačiau supažindinti su JAV LB. KV pirmininkas A. Urbonavičius, dalyvavaudamas tiesioginėje LRT laidoje/diskusijoje, pasidalino mintimis apie JAV LB informacijos sklaidos Lietuvoje plėtrą ir aptarė palydovinės televizijos perspektyvas. Susitikime su YouTube platformoje veikiančios internetinės televizijos ,,Laisvės TV” atstovais taip pat buvo aptartos informacijos apie JAV lietuvių bendruomenę sklaidos galimybės.

 

A. Urbonavičius lankėsi Martyno Mažvydo bibliotekoje, kur aptarė tolimesnį bendradarbiavimą, ypač pristatant JAV LB paruoštas parodas. Susitikime su Šiaulių miesto meru Artūru Visocku buvo kalbėta apie pilietiškumo ugdymo programas ir grįžimo į Lietuvą skatinimo galimybes.

 

Liepos 19 d. JAV LB Krašto valdybos pirmininkas su žmona Raminta  lankėsi PLB atstovybėje Vilniuje. Susitikimo metu buvo aptarti liepos 1–4 dienomis Nidoje vykusio PLB ir PLJS lyderių suvažiavimo rezultatai, tolimesnio glaudaus bendradarbiavimo veiklos.  

A. Urbonavičius kartu su PLB atstove Lietuvoje Vida Bandis ir užsienio reikalų ministro patarėju Domu Petruliu dalyvavo susitikime su Seimo ir PLB komisijos pirmininku Antanu Vinkum. Susitikime aptarti pavasarį vykusio Referendumo dėl gimimu įgytos pilietybės išsaugojimo rezultatai, rinkimų apygardos, skirtos balsuoti tik užsienyje gyvenantiems lietuviams, steigimo, elektroninio balsavimo galimybės tik užsienyje gyvenantiems lietuviams sudarymo, pagalbos besikuriančioms naujoms lietuvių bendruomenėms klausimai.

Susitikime taip pat aptarti Nidoje vykusio PLB ir PLJS lyderių suvažiavime svarstytų klausimų ir problemų sprendimo būdai. Šiemet prie Pasaulio lietuvių bendruomenės prisijungė Pietų Afrikos Respublikoje, Kipro Respublikoje, Šri Lankos Respublikoje ir Indijos Respublikoje įsikūrusios Lietuvių Bendruomenės. Kol kas šios jaunos bendruomenės išgyvena tuos pačius įsikūrimo rūpesčius, kokius yra prieš keletą dešimtmečių patyrusi JAV Lietuvių Bendruomenė, todėl JAV LB pirmininkas A. Urbonavičius įsipareigojo kuo glaudžiau dirbti su jaunomis lietuvių bendruomenėmis, dalintis gerąja iždo tvarkymo, lituanistinių mokyklų steigimo praktika, kad minint Pasaulio lietuvių metus būtų suburta kuo dagiau po pasaulį išsibarsčiusių lietuvių, sutelktos draugėn jų bendruomenės, stiprinami užsienyje gyvenančių lietuvių ryšiai su tėvyne ir siekiama viso pasaulio lietuvių vienybės.

„Džiaugiuosi šiais metais jaučiamu užsienio lietuvių noru dalyvauti Lietuvos politiniame gyvenime, sprendimų dėl valstybės ateities priėmimo procese,” – sako komisijos pirmininkas ir diplomatas A. Vinkus ir pabrėžia, kad „tik būdami aktyvūs savo šalies patriotai, pareigingai ir atsakingai išreikšdami savo valią Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose sukursime tikrąją vienybę ir gerovę”.

Neseniai iš Lietuvos į Jungtines Valstijas grįžo 9 studentai, birželio 15 d.–liepos 21 d. atlikę stažuotę pagal programą „Lietuvių išeivijos studentų stažuotė” (LISS), kurią įgyvendina JAV Lietuvių Bendruomenė. Ši programa suteikia studentams galimybę stažuotis pagal savo pasirinktą profesiją, patobulinti lietuvių kalbos žinias ir susipažinti su Lietuvos kasdieniniu bei kultūriniu gyvenimu ir šiose srityse vykstančiais pokyčiais.

„Džiaugiamės, kad norinčių dalyvauti stažuotėse Lietuvoje studentų skaičius vis auga. Nuo LISS įkūrimo praėjus daugiau nei dešimtmečiui programoje jau dalyvavo daugiau nei penki šimtai studentų ir moksleivių. Stažuočių metu programos dalyviai gali kur kas geriau pažinti Lietuvą, jos vidinius procesus bei sustiprinti savo socialinius ryšius. Taip Lietuva jiems tampa dar artimesnė. Taip pat LISS programa turi intensyvią kultūrinę programą – studentai keliauja po Lietuvą, susitinka su šviesiais Lietuvos žmonėmis, taip giliau suvokdami lietuvių tapatybę. Taip pat jie atranda kuriančią, aukštųjų technologijų vakarietišką Lietuvą – lankosi biomedicinos, lazerių įmonėse, aukštųjų technologijų mokslo centruose,” – sako LISS programos vadovė Romena Čiūtienė. 

Pasak JAV LB KV pirmininko A. Urbonavičiaus, aplankiusio programos dalyvius Lietuvoje, šie jaunuoliai, sėkmingai baigę stažuotę, ne tik papildo savo gyvenimo aprašymą darbo Lietuvoje patirtimi, bet ir gauna universitetinių kreditų, kadangi JAV Lietuvių Bendruomenė bendradarbiauja su Lietuvos universitetais: nuo 2010 m. – su Vytauto Didžiojo universitetu, nuo 2017 m. – su Vilniaus universitetu ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu.

Tuo tarpu JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė, JAV lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė” įkūrėja Auksė Motto birželio 27 d. susitiko su Panevėžio miesto savivaldybės, švietimo atstovais, Beržų progimnazijos pradinių klasių mokytoja eksperte Jolanta Vaitkevičiene, kuri skaitys paskaitą šių metų mokytojų kursuose „Dainavos” stovykloje. Susitikime pristatyta Panevėžio švietimo sistema, domėtasi miesto pasirengimu grįžusių mokinių iš užsienio integracijai, pristatytos projekto „Globalus Panevėžys” gairės, kalbėta apie JAV LB Švietimo tarybos veiklą, apie galimus bendrus projektus su JAV lituanistine mokykla „Lietuvėlė” bei JAV LB Švietimo taryba ir kt.

Švietimo tarybos pirmininkė, JAV lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė” direktorė A. Motto kartu su šios mokyklos mokiniais ir Panevėžio Beržų progimnazijos vaikais dalyvavo tarptautinėje stovykloje „Aš ir tu – mes kartu”, kuri vyko Rokiškio rajone esančiame Ilzenbergo dvare. Stovykloje vaikai turėjo pažintinių ekskursijų ir įvairiausių edukacinių užsiėmimų susijusių su Lietuvos tradicijomis, papročiais, tautodaile. A. Motto yra šios stovyklos sumanytoja. 

 

Visi šie bendri projektai, susitikimai, dalyvavimas Lietuvos įvykiuose liudija, kad Lietuva yra viena, – tai savo kalboje inauguracijos metu pabrėžė ir LR Prezidentas Gitanas Nausėda.

NUOTRAUKOS

1 – LR Prezidentą Gitaną Nausėdą šventiniame inauguracijos renginyje sveikino (iš k.) L. Misevičius, V. Bandis, PLB pirmininkė Dalia Henke, D. Kazlauskas, Lietuvos liaudies kultūros centro Tautinio kostiumo specialistė Danutė Keturakienė. 

 

2 – Seimo ir PLB komisijos pirmininkas: „JAV lietuvių bendruomenės lyderystė nepaprastai svarbi vienijant viso pasaulio lietuvius”. Iš k.: Užsienio reikalų ministro patarėjas D. Petrulis, Seimo ir PLB komisijos pirmininko patarėja Jolita Šedauskienė, Seimo ir PLB komisijos pirmininkas A. Vinkus, PLB atstovė Lietuvoje V. Bandis, JAV LB KV pirmininkas A. Urbonavičius ir Raminta Urbonavičienė.

3 – JAV lietuviai dalyvavo LR Prezidento inauguracijos iškilmių metu Katedros aikštėje vykusioje Lietuvos miestų ir miestelių bei užsienio lietuvių vėliavų pagerbimo ceremonijoje.

 

4 – PLB Kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Kraštų Lietuvių jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavime dalyvavę JAV lietuviai: (iš k.) A. Urbonavičius, Rimvydas Baltaduonis, Rasa Dooling, R. Urbonavičienė, Tauras Bublys, Rima Žiūraitis, Vesta Valuckaitė, Sigita Šimkuvienė, D. Kazlauskas, Gintaras Karosas, Ingrida Misevičienė, Laurynas Misevičius. 

5 – JAV LB Krašto valdybos pirmininkas A. Urbonavičius (antras iš k.) ir šventės iždininkė D. Kazlauskas (pirma iš d.) Kultūros ministerijos kancleriui Laimonui Ubavičiui pristatė būsimą šokių šventę. Susitikime dalyvavo URM Užsienio lietuvių departamento direktoriaus pavaduotoja Lina Žukauskaitė.

6 -  JAV LB atstovai susitikę su LRT Generalinio direktoriaus pavaduotoju Gyčiu Oganausku (viduryje) svarstė tiesioginės šokių šventės transliacijos galimybes.

7 – JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Auksė Motto (antra iš k.) susitiko su Panevėžio miesto savivaldybės ir švietimo atstovais.

8 – Tarptautinės vaikų stovyklos ,,Aš ir tu – mes kartu” dalyviai su šios stovyklos sumanytoja JAV LB Švietimo tarybos pirmininke, lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė“ įkūrėja ir direktore A. Motto.

9 – LISS programos dalyviai su JAV LB KV pirmininku A. Urbonavičium (d.), programos vadove R. Čiūtiene (k.) ir atlikėju Jurgiu Didžiuliu (ketvirtas iš d.).

 

10 – JAV lietuviai į namus parsivežė JAV Lietuvių Bendruomenei įteiktą Taikos vėliavą: (pirmoje eilėje iš k.) Regina Narušienė, Sigita Šimkuvienė, Arvydas Urbonavičius, Ingrida Misevičienė; (antroje eilėje iš k.) Rasa Dooling, Raminta Urbonavičienė, Tauras Bublys; (trečioje eilėje iš k.) Rimvydas Baltaduonis, Laurynas Misevičius, Vida Bandis. 

JAV LB informacija 

 

Paskelbta Pasaulio muzikos festivalio Čikagoje pro...
Išaugo šunų Laimo ligos atvejų skaičius Čikagoje
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 22 Lapkritis 2019