AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Iš šios kartos nebus naudos

Iš šios kartos nebus naudos

 

Tą posakį priminė Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejuje „Sibiras 17“ dalyvė Raminta Kėželytė ir „Sibiras 17“ vadovas Arnoldas Fokas. Tą posakį vis dar galima išgirsti iš senesnės kartos žmonių nelabai norinčių pasitikėti šių dienų Lietuvos jaunimu.

 

„Misija Sibiras“ jaunimas jau 16 kartų vyko į Rusijos Sibiro platybes,mirusiųjų tautiečių tremtinių pagerbimui ir jų kapaviečių sutvarkymui. Jie (tremtiniai) nevyko ten ieškodami Amerikos. Juos ten priverstinai nubloškė Stalino žiaurumas. Stalinas okupavęs Lietuvą, kurią rusai vadino „Mažąja Amerika“, negalėdamas pakęsti tos valstybės piliečių gerovės, sumanė tą „Mažąją Ameriką“ sunaikinti. Stalinas turėjo didelią jėgą, taip pat ir neribotą žiaurumą. Lietuva išliko, ir dabar klesti, ko dar neįvyko Rusijoje, ypač Sibiro užkampiuose. Ten, nuo Caro laikų, gyvenimas nepasikeitęs. Daug kultūringumo vietiniams Sibiro rusams atnešė lietuvių tremtinių prievartinis apgyvendinimas. Užtat tų kraštų rusai teigiamai atsiliepia apie lietuvius tremtinius.

 

„Misijos Sibiras“ veikla įrodo rusams ir visai Rusijai, kad lietuviai neužmiršta savo tautiečių atgulusių amžinam poilsiui, nors ir toli nuo tėvynės, svetimoje šaltoje žemėje.

 

Toks Lietuvos, naujosios kartos jaunimo elgesys  rodo, kad jie išauklėti kitokioje dvasioje nei jų pirmtakai senoliai, komunistinės propagandos paveiktomis smegenimis. Ši, jaunoji karta, Lietuvos laisvės kovotojus partizanus vadina tikruoju vardu, o komunistinės propagandos paveikti senoliai juos vis dar vadina banditais, kaip rašytoja Rūta Vanagaitė. Nors ir lėtai, komunistinės propagandos paveikta Lietuvos liaudis atsigauna.

 

Todėl senosios kartos, dėl metų naštos, tvirtinimas, kad ši jaunoji karta Lietuvai naudos neduos, nepasitvirtina. Ši karta jau duoda naudos.

 

Nebetolimoje ateityje, dabartinis, nepriklausomoje Lietuvoje, subrendęs jaunimas perims valstybės vairą į savas rankas.

 

Lietuvos jaunoji karta ateičiai prieš akis turi begalo daug užduočių. Reikia sulaikyti jaunimo  bėgimą į užsienius ieškant Amerikos. Ją (mažąją Ameriką) reikia atstatyti Lietuvoje.

 

Jaunimas neturi darbo, o gyventi reikia. Pragyvenimo šaltiniai – pinigai, jeigu neuždirbami, tai reikia jų įsigyti nelegaliu būdu – plėšikavimu, žudynėmis ir kitomis nusikalstamomis priemonėmis.

 

Lietuvoje politikai nesupranta, tiktai kalba kaip sumažinti jaunimo nusikalstamumą. Kalbomis bei įvairių komisijų sudarymu nusikaltimai nepašalinami. Krašte siaučia gaujos, kurias policija gerai pažysta bet neturi pakankamai priemonių jų nusikaltimams sustabdyti. Manau, jog gaujų naikinimui bet kokios priemonės privalo būti leidžiamos.Daug prie jaunimo nusikaltimų prisideda policija, kuri į nusikaltimus žiūri pro pirštus. Ši padėtis daugiausiai paplitusi mažesniuose mieteliuose. Tikriausiai todėl, kad patys pareigūnai bijo nusikaltėlių gaujų. Su baimės šešėliu nusikalstamas gaujas sunaikinti neįmanoma.

 

Išvykęs į užsienius Lietuvos jaunimas, kaip ir tėvynėje, garsėja savo nusikalstamais veiksmais. Sakoma, jog tai sovietinis palikimas. Nejaugi? Juk šie jaunuoliai subrendo nepriklausomoje Lietuvoje. Tą atsakomybę už jų nusikaltimus privalo ne tik prisiimti bet už ją ir atsakyti Seimas  bei jį sudarančios partijos. Lietuvos mokyklose nėra griežto patriotinio jaunimo auklėjimo. Mokytojų autoritetas nepripažįstamas. Tai didžiausia dalimi tėvų kaltė.

 

Reikia būtinai sustabdyti jaunimo savižudybes. Kalbu apie automobilius. Jaunimas privalo suprasti, jog automobilis ne lėktuvas. Juo skristi neįmanoma. Ką tokiu atveju daro LR Seimas?

 

Nors visi lietuviai kalba, kad Seime sėdi tiktai debilai, tad duokime jiems progą tapti protingais. Siūlyčiau, kad Seimas pravestų įstatymą draudžiantį naudoti automobilius savižudybei. Jeigu įstatymas draudžiantis, tai būtinai privalo būti ir bauda bei jos dydis. Automobiliai privalo būti naudojami tiktai kaipo susisiekimo priemonė. Ar tai ne saliamoniškas pasiūlymas?

 

Kaip žinome, nusikalstamo Lietuvos jaunimo skaičius nedidelis, bet garsus visame pasaulyje. Tai tautos šiukšlės. Nuo jų privaloma atsiriboti. Vienas po kito, jie sulaukia atpildo už savo  nusikalstamus veiksmus.

 

Didžioji Lietuvos jaunimo dalis eina šviesos ir tiesos keliais. Tebūna jiems mūsų visų pagarba. Tai tautiškai subrendęs jaunimas, nesvarbu kur be gyventų. Tą jaunimą reikia laikyti, neleisti nutautėti.

 

Čia susirišame su dvigubos pilietybės klausimu. Tikėkimės, jog bendromis pastangomis šis klausimas bus teisingai išspręstas – Lietuvos pilietybė nepanaikinta priėmus kitos šalies pilietybę.

 

Žinome, jog išlaikymas Lietuvos pilietybės priėmus kitos šalies pilietybę, neapsaugo nuo nutautėjimo.

 

Neatėmimas Lietuvos pilietybės priėmus kitos šalies pilietybę, suteikia daugiau vilčių ir jausmų būti geresniais Lietuvai lietuviais, gyvenant užsieniuose.

 

Atminkime, jog iš nutautėjusių tautiečių Lietuvai naudos tiek kiek iš ožio pieno.Elmhursto parke uždrausta rūkyti
Apie kelionę į Rusiją, kurios neįmanoma užmiršti
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 sausio 19, Šeštadienis