AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Gyvenimas - istorija

Gyvenimas - istorija

Gyvenimą vertiname nuveiktais darbais, svajonėmis, gyvenimo etapais, o veikla suteikia gyvenimui prasmę. Nesvarbu kad trumpai, bet mano vadovavimas apylinkei kad ir ketverius metus, man buvo prasmingas laikotarpis. Esu laiminga, kad galėjau savęs dalelę atiduoti ir realizuoti, o su bendraminčiais mus siejo bendri, bendražmogiški dalykai.

Šiandien kalbu praeitimi, nes pavasarį, nuvykus švęsti New Haven, Woodbridge miestelio bibliotekoje Kovo 11-osios minėjimo, šventės proga sveikindama susirinkusius, V.Vėbraitės mokyklos vedėjai Agnei D’-Orso padovanojau spaustuve kvepiančias Maironio poemos „Jūratė ir Kastytis“ iš Lietuvos atvežtas knygas mokinukams. Po renginio priėjusi LB Krašto valdybos pirmininkė S.Šimkuvienė perspėjo mane, kad daugiau neprisistatinėčiau nuo apylinkės, nes ji bus naikinama. Staigmena nebuvo vien prisiminus, kad paskutinius 2012 metus vadovaujant V. Alksniniui, apylinkė tik merdėjo, o vėliau valdyba nusprendė pirmininkavimą pavesti man. Kai apylinkėje turi vos dešimtį narių, kokių gi koncertų ar spektaklių prisikviesi? Tiesiog į savo automobilį su vyru susirinkdavome bendruomenininkus, norinčius dalyvauti, kartu vykdome į CT apygardos renginius. Nei  apygardos valdyba, nei pirmininkė D. Norkienė to nelaikė renginių parėmimu. Nuolatos buvo pabrėžiama, jog turiu dalyvauti, prisidėti savo darbu renginius organizuojant (nors mūsų apylinkės sekretorė ten dalyvaudavo), aš negalėjau dalyvauti dėl tiesioginio darbo grafiko. Ką ir be pridursi, kai internetinio apygardos valdybos posėdžio metu valdybos narė pareiškia mano adresu: „R.Dooling:- As nepriziuriu senuku ir neturiu galimybes visa diena sedeti ant sofkutes ir galvoti kaip ir kas ka veikia ir kuom uzimtas !!!“ arba pirmininkė D.Norkienė: „ AR jus, mieli, sutinkate, kad siuksliu VIETA Turi buti siukslyne (tekstai netaisyti, paimti iš valdybos narių pokalbio). CT apygardoje yra New Britain apylinkė, kurioje irgi nėra veiklos, nėra narių, bet ji „puikiai veikia“.  Dėl mūsų apylinkės veiklos man kabučių dėti nereikia, nes susirinkimai vyko seserų vienuolyne ir privačiuose narių namuose. Suorganizavome pal. J.Matulaičio slaugos namuose antrojo aukšto užsiėmimų kambaryje Motinos dienos minėjimą, giedojome Tautišką giesmę, 2015m. vasario mėnesyje pal. J. Matulaičio namuose  šventėme 97-ąsias Lietuvos Valstybės atkūrimo ir 25-ąsias Nepriklausomybės atkūrimo metines.  2015m. apylinkei sukako 60 veiklos metų. Plačiai aprašiau lietuviškoje spaudoje JAV bei Lietuvoje ir žurnale „Bridges“, bet tai neatrodė reikšminga  apygardai ar pačiai Krašto Valdybai. O mes, kad ir saujelė, judėjome į priekį. Visomis šventėmis bendruomenės nariai buvo pasveikinti atvirukais, o laiškuose įdėdavau ir metų veiklos apžvalgą-ataskaitą. Pal. J. Matulaičio slaugos namų lietuviai buvo sveikinami suvenyrais. Nuo 2012 metų daugiausiai aukojusiems nariams Vasario 16-os ir Kovo 11-os minėjime, pasiųstos asmeninės  padėkos. Siųsti kreipimaisi į senatorius Richard Blumenthal, Joseph Lieberman, kongresmeną Joe Courtney, Rusijos ambasadai - Sergej I.Kislyak, Olexander Motsyk, JAV Prezidentui „dėl politinės situacijos Ukrainoje“, Coonecticut Gubernatoriui Dan Malloy – rezoliucija dėl Lietuvos Nepriklausomybės  metinių ir politinės situacijos Ukrajinoje; Atstovų Rūmams palaikymui dėl „Juodojo kaspino dienos paminėjimo“ sovietų komunistų ir nacių režimų aukų. Kreipimosi tekstus gaudavau iš JAV LB Krašto Valdybos D.Vidutis. Atsiliepėme į Centrinio Niudžersio vaikų muzikos tautinės grupės „Spindulėlis“ vadovės V.Kundrotienės kreipimąsį į lietuviškas organizacijas dėl finansinės paramos į dainų šventę. Vaikų muzikos grupei skyrėme finansinę paramą vykti į X Šiaurės Amerikos dainų šventę Čikagoje. Prisijungėme sudalyvaudami Waterbury, CT,  Lietuvos Nepriklausomybės dienos ir Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimuose, kur Miesto rotušėje iškeliama Lietuvos vėliava ir pristatomas  dienos Garbės Burmistras - /Meras/. 2016 metais, kai apylinkėje buvo šeši nariai, giedojome Tautišką giesmę ir šventėme Valstybės Mindaugo karūnavimo dieną mūsų namuose. Vienuoles, seseles pasveikinome su 70-uoju lietuvių susiartinimo Pikniku.  Apylinkės narį jubiliejaus proga sveikinome “Draugo” laikraštyje, paremdami jo veiklą. Šiais metais finansiškai parėmėme pagal išgales lietuvišką žurnalą „Pasaulio Lietuvis“, lietuviško radijo valandėlę „Tėvynės Garsai“, skelbimu (CT Feisbuke) visi buvo kviečiami į Šv. Mišias pal. J.Matulaičio slaugos namų koplyčioje, paminėti  ir melstis už Laisvės gynėjus švenčiant 26-ąsias tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines.  Dar keisčiau, kad CT apygardos pirmininkė balandžio mėnesį vykusiame valdybos posėdyje svarstė JAV LB Rytinės CT apylinkės uždarymo klausimą, - teigdama, jog joje yra tik trys nariai, kai tuo metu mūsų bendruomenėje buvo 8 nariai (du nariai mokesčius susimokėjo Hartfordo apylinkėje), kurie susimokėję solidarumo mokestį. Valdybos kreipimasis pasiųstas JAV LB KV pirmininkei.

Pavasarį, atostogaudama Lietuvoje, gavau elektroninį pranešimą:

„ 2017 m. gegužės 2 d. Gerbiamai Irenai Nakienei- Valys,

Šiuo raštu pranešame, kad Jūsų vadovaujama apylinkė yra uždaryta, remiantis,

KV nutarimu [ posėdžio Nr. 9  , kovo 26 d. 2017m]

Visi LB apylinkės pinigai turi būti atsiųsti į Krašto valdybos įždą. Ačiū Jums už nuoširdų darbą Lietuvių Bendruomenėje! Dėkojame, kad Jūs liksite  aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė ir savo straipsniais viešinsite jos veiklą.

Sigita Šimkuvienė

2017.04.02 “

Atrašiau tuojau pat, kad dokumentai visada sutvarkyti, paruošti tik laukiu to JAV LB Krašto Valdybos posėdžio nutarimo kopijos ir juo remiantis, iždininkas uždarys sąskaitą. Beje, nieko nekalbama apie pačius dokumentus, kiek pamenu, turėčiau vykdyti archyvų nurodymus ir persiųsti Čikagos Lituanistikos institutui. Liepos 5d. JAV LB Auditoriai paprašė užpildyti mūsų apylinkės finansines formas, atlikti auditą, kas buvo tuojau pat atlikta. Niekas tik neatsiliepė dėl audito rezultatų, nors patiems klausimų nekyla, nes viskas buvo atliekama tvarkingai. Rugpjūčio 6 d. KV vyriausias iždininkas Algimantas R. Gustaitis teiravosi elektroniniu laišku kokia situacija dėl sąskaitos uždarymo, tačiau teko paaiškinti, jog KV pirmininkė dar neatsiuntė protokolo nuorašo ir apylinkės sąskaita neuždaryta. Tą pačią dieną dar kartą pirmininkė siuntė pranešimą dėl apylinkės uždarymo pasikartodama, pagal kokį valdybos posėdžio protokolą tai yra padaryta, tačiau aš teatrašiau, kad aš tebelaukiu to protokolo nuorašo arba išrašo. Gaila, ir trečiojo mano atsakymo pirmininkė neišgirdo, nes rugsėjo mėn. į namus gaunu registruotą laišką su tuo pačiu pranešimu, jog apylinkė uždaroma ir sąskaitoje esantį likutį liepiama persiųsti KV iždui.

Čia jau man, kaip virš dvidešimt metų dirbusiai su dokumentais nebeaišku – kodėl Krašto Valdyba bijo ar nenori atsiųsti paties posėdžio protokolo? Tai pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis apylinkė buvo uždaryta. Pagaliau, kai tokius sprendimus priima atsakingi žmonės, turi būti svarūs argumentai apsvarstyti, įrodyti ir pagrįsti. Bijojimas pateikti sprendimą, kad ir kokios būtų to priežastys, yra vidinių problemų ženklas. Liūdina tautos išrinktieji tėvynėje?, bet mes mažai kuo skiriamės nuo jų.

 

Telieka mokytis demokratijos, mokytis reikšti savo nuomonę, išklausant kito nuomonę. Reikia tobulėti, gerinti santykius ir mokytis iš klaidų. Mūsų nacionaliniam charakteriui „vienkiemio gyventojai“ – trukdo abejingumas, negebėjimas pagalvoti apie kitą, empatijos trūkumas, todėl sunku pasakyti žmogui gerą žodį, įsijausti į tai, - ką jis jaučia, suprasti jį, didėja susvetimėjimas.

Gerbiu jūsų pasirinkimą ir nieko nesmerkiu, bet kai reikalaujate kažkokio idealumo, tai pirmiausiai - ar patys tokie esate? Visa situacija primena „smėlio dėžės“ žaidimus. Tai smulkmenos, kurios nieko nesugriauna, bet laikas išmokti ginčytis,  diskutuoti, o ne perrėkti, ar gyventi remiantis devizu „jei garsiau rėkiu, tai ir teisesnis esu“. Neesame vis dar tobuli ir tobulėjimui tikrai yra vietos - būtų džiugu, kad į tą pusę judėtumėte...

J. Basanavičius tik žadino, o V. Kudirka  - kėlė lietuvius su tautiniais bendraminčiais ir intelektualais, kad būtų kuo mažiau „sultonų“...

Tikiu, kad nesvarbu, - kokia mūsų kilmė, visi mes mylime ir kuriame Lietuvą.

Irena Nakienė-Valys

JAV LB Rytinės Connecticut apylinkės pirmininkė

2017 m. rugsėjis

 

Materializmas graužia daugelio širdis
Orlando istorijos muziejus kviečia į turą po senąs...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 birželio 19, Antradienis