AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

ČLM 25 metų gimtadienio šventės šurmuliui nuvilnijus

ČLM 25 metų gimtadienio šventės šurmuliui nuvilnijus

Dvidešimt penkeri – tai mes, Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) šeimos nariai, girdėjome skambant ištisus metus – vyko ruoša, repeticijos ir galiausiai buvo surengta puota. Stengėmės, kad ir aplinkiniai išgirstų „Mums, ČLM – 25-eri“ bei suskubtų atvažiuoti aplankyti mūsų.

Tai daug ar mažai – vis mūsų klausė.

Vienareikšmio atsakymo, manau, nėra, kai kam daug, kai kam mažai...  Bet mes, ČLM, manome, jog tai nėra nei daug, nei mažai – mes jau subrendę, rimti ir solidūs. Mes tvirta, stipri lituanistinė mokykla, kuri per savo 24 gyvavimo metus išugdė 285 abiturientus, o šiemet, 25-aisiais mokslo metais, mokyklą baigs dar 11 abiturientų. Tai tikrai nėra mažai, tai visas būrys jaunų, gabių žmonių, kurie lankė mokyklą ir džiaugiasi jos visais pasiekimais bei pergalėmis. Jie su pasididžiavimu taria – aš esu ČLM šeimos narys. Ačiū jiems!

Nuo 1992 iki 2017 m. mokykloje dirbo apie 292 mokytojų, administracijos narių. Mokyklos gyvavimo laikotarpiu labai kito mokinių skaičius – tai netoli 400 mokinių, tai, žiūrėk, jau 300. Šiemet mokykloje mokosi 225 mokiniai, juos moko 45 mokytojai, turime 5 pavaduojančius mokytojus, administraciją. Mokyklos administratorė Lina Dukauskienė jau daugel metų prižiūri sklandų darbą ne tik mokyklos raštinėje, bet ir mokyklos klasėse. ČLM raštinėje talkina mokyklą baigę abiturientai. Tai Tautvydas Polius, Emilija Vaškelytė, Miglė Rupšaitė, Austėja Stanevičiūtė ir Žilvina Šležaitė.

Mokykla turi patį šauniausią tėvų komitetą, kuriam vadovauja Antanas Rašymas, jo pavaduotoja – Rita Rašymas. Tik sukūrus jaukią ir darbingą atmosferą gali tokius darbus nudirbti, kokius atlieka mūsų šaunusis tėvų komitetas. Visad norisi pasidžiaugti ir didžiuotis nuostabiais komiteto nariais Nora Alonso (metraštis), Inga Samajauskas, Vida Nainiene (mokyklos pietūs), Agne Jonaityte, Ingrida Žemaitis, Diana Jonaitiene, Irma Zaborowski (mokyklos iždininkė), Kristina Petraitiene, Rimu Rekašiumi (tinklapis), Lena Bartininkas, Vaida Šleiniene, Irma Bužinskas. Šių nuostabių ir veiklių žmonių dėka mokykla džiaugiasi tuo, ką turi – gražias mokyklos klases, naujas knygas ir gražius renginius. Gimtadienio šventė – tai tėvų komiteto pastangomis ir darbu surengtas pokylis. Šių pasiaukojančių žmonių darbu mokykla pritraukė dar didesnį būrį mecenatų, rėmėjų, aukotojų (nuotr.). Tad visas mokyklos kolektyvas tariame jiems AČIŪ –  tėvų komitetui, mecenatams, rėmėjams, aukotojams.

Šventinę programą ruošė ir viską į vietas sustatė renginių koordinatorė Sandra Krumhorn-Stašaitis. O programos staigmena buvo renginio vedėjai mokyklos abiturientai Rasa Miliūnaitė-Ruzgys ir Rokas Šimkonis. Gera buvo vėl pamatyti scenoje mokyklą baigusius mokinius, noriai sugrįžusius švęsti mokyklos gimtadienį.

Svečius savo muzikiniais pasirodymais pasitiko mokyklos mokiniai, kuriuos sukvietė ir ruošė muzikos mokytojos Dalė Gedvilienė ir Genutė Razumienė. Saksofono muzikos garsais mus džiugino abiturientas Gediminas Grašys. Programos pradžią papuošė mokytojų Evelinos Karalienės (fortepijonas) ir Rasos Stanevičienės (smuikas) duetas. Tai buvo muzikinė dovana mokyklai. Tėvų komitetas kiekvieną mokytoją pagerbė padovanodamas molinį angeliuką – „lai saugo jus, mokytojai, angelai, lai jūsų žinios ir meilė Lietuvai skatina ir mūsų vaikus mokytis lietuvių kalbos bei garsinti, šlovinti Lietuvą savo darbais“.

Direktorė V. Rupšienė šventę pradėjo poeto žodžiais:

Mano tėviškė – mėlyno Nemuno vingis,
Gintariniai krantai ir sena Palanga. 
Supa vilnį ramiai drungnas vėjas aptingęs, 
Smėly plakas pavargusi marių banga.

Mano kraštas – laukai ir pušynai, ir kalvos. 
Lyg pražydę linai – ten padangė gili. 
Neužmirštamas tėviškės kvapas ir spalvos,
Kai užminga diena – ir skaisti, ir tyli.

Neužmirštamos tėviškės naktys rasotos 
Su šlamėjimu žiedo, su lapo šerkšnu, 
Ir variniai beržynai, ir dienos miglotos, 
Ir laukai, išrašyti sidabro šalnų.

Ir tęsė kalbą: „Lietuvos poeto Antano Venclovos žodžiai, manau, labai tinka mano ir mūsų visų šiandienos nuotaikai apibūdinti… Visi mes esame iš ten... Tai kurgi ta mūsų širdis? Sakoma, širdis ten, kur tavo šeima… O ji dabar čia... Noriu pasidžiaugti ir padėkoti gausiam būriui žmonių, susirikusiam į ČLM šeimos gimtadienio šventę. Vadinasi, mes buvome, esame ir būsime svarbūs. Tikiuosi, švęsime dar ne vieną tokį nuostabų Jubiliejų.“

Pagrindinę muzikinę programą atliko Čikagos lietuvių operos kamerinis choras, vadovaujamas buvusios ČLM muzikos mokytojos Jūratės Grabliauskienės, akompanavo Lisa Kristina, Čikagos lituanistinės mokyklos mokinių choras (vad. D. Gedvilienė) drauge atliko keletą dainų ir paskutinę programos dainą „Mūsų dienos kaip šventė“, kuri išjudino visus svečius – visi lingavo ir dainavo drauge su choru.

Šokio ritmu programą papuošė svečiai – tautinių šokių jaunių ratelis „Spindulys“ (mok. A. Lintakienė ir R. Lintakaitė). Džiugino akį ir širdį ČLM tautinių šokių mok. Vilmos Vaičienės mokinių pasirodymai – mergaitės sušoko mėgstamą liaudies šokį „Kepurinė“ ir gražią linksmą polką „Linksmapolkė“.

Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas atvyko į mokyklos pokylį drauge su žmona Gintarija. Konsulas ne tik palinkėjo mokyklai ilgų gyvavimo metų, įteikė dovaną, bet ir pagerbė penkis buvusius ir esamus mokyklos mokytojus, įteikdamas Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos padėkos raštus už ilgametį ir nuoširdų, kūrybingą jaunosios kartos auklėjimą tautiškumo dvasia, meilės Lietuvai ir lietuvių kalbai puoselėjimą. Padėkos raštus pasirašė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Jie buvo įteikti buvusioms mokyklos direktorėms Jūratei Dovilienei ir Laimai Apanavičienei, 4A klasės mokytojai Danutei Petraitienei, mokyklos direktorei Vidai Rupšienei, taip pat mokytojai Nijolei Pupienei, kuri jau 25 metus mokinius moko tautinių šokių žingsnių. Mokyklos bendruomenė ir svečiai N. Pupienę pasveikino 80-ojo gimtadienio proga ir sudainavo „Ilgiausių metų“.

ČLM sveikino, linkėjo daug gražių dienų ir piniginę paramą įteikė Lietuvių fondo tarybos pirmininkas Saulius Čyvas.

Taip pat sulaukta sveikinimų iš LR švietimo ir mokslo ministerijos, JAV švietimo tarybos atstovų, Indianapolio lituanistinės mokyklos (dir. R. Balčiūnienė), Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte (dir. G. Misiūnas), JAV LB Vidurio Vakarų apygardos atstovo, Jaunimo centro tarybos pirmininkės N. Aleksonis, LR Seimo nario dr. S. Tumėno. Auką ir sveikinimą įteikė pokylyje dalyvavę XIV laidos abiturientai Ž. Badaraitė, A. Steigvila, Laura ir kiti), pasveikino ir Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos direktorė M. Sandanavičiūtė-Newsom.

Galima buvo pasidžiaugti nuostabiais mokinių dailės kūriniais Čiurlionio galerijoje (paroda veiks iki kovo 20 d.), mokytojų sąrašais 1992–2017 m., trumpa mokyklos apžvalga / istorija per visus 25 metus – kiekvienų mokslo metų mokyklos metraščiai ir informatyvus dokumentinis filmukas (autorė S. Krumhorn-Stašaitis). Parodą suruošė Ramunė Slavikienė ir Mindaugas Braslauskas.

Mokyklos įvykius fotografavo Sandra Ščedrina, į videojuostą sudėjo Arvydas Reneckis, įdomius faktus fotografavo ir filmavo viešnia iš Lietuvos. Tai kompanijos „Kūrybos pieva“ direktorė Venesa Urbienė. Gražius ir spalvingus ČLM pokylio programos lankstinukus parengė Mindaugas Braslauskas, išspausdino „Delta Graphics“. Puota iškilmingai baigta trims mokyklos direktorėms į salę įvežus didžiulį tortą ir užpūtus tris žvakeles bei sudainavus „Ilgiausių metų“ mokyklai!!!

Tiek daug visko nutiko per vieną vakarą, kad net sunku žodžiais nusakyti. Norisi visiems padėkoti ir žemai nusilenkti. Mokykla be visų mūsų bendro ir nuoširdaus darbo to neturėtų.

Nuvilnijus ČLM 25 metų gimtadienio šventės šurmuliui, norisi pasidžiaugti ir padėkoti visiems susirinkusiems į mokyklos šventę. JŪS – nuostabūs, JŪS sunešėte šiltą ir jaukią nuotaiką, sukūrėme pasakiškai šiltą ir mielą šventę.

Šventė buvo nuostabi, dėkui visiems!!!

 

Vida Rupšienė

Užsidarys keliasdešimt „J.C. Penney“ parduotuvių
DP parodoje Arlingtone – trijų Baltijos šalių amba...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 birželio 20, Trečiadienis