AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Čikagos lituanitinė mokykla šventė Lietuvos atkūrimo 100ąjį gimtadienį

Čikagos lituanitinė mokykla šventė Lietuvos atkūrimo 100ąjį gimtadienį

Praėjusią savaitę Lietuvoje ir visame pasaulyje buvo švenčiamas Lietuvos atkūrimo šimtmetis. Tai istorija, kurią kūrė bei kuria Lietuvoje gyvenantys tautiečiai, bei užsienin išvykę lietuviai, kurie  prisideda prie  Lietuvos kultūros, kalbos bei papročių išsaugojimo bei puoselėjimo.

Šimtmetis  – tai kvietimas prisiminti Vasario 16-osios svarbą,  istorinius įvykius, protėvius, senelius. Tai priminimas jaunąjai lietuvių kartai, kas jie esą, kokia didi Lietuvos istorija,  kalba, kultūra ir tautinė gija jungia juos.

Šia proga per visą pasaulį nuvilnijo trispalvės, nuskambėjo Lietuvos himnas. Tautine bendryste, vienybės virpesys sujungė bendram tikslui – pagerbti ypatingą Lietuvai istorinę datą. Lietuviai kėlė trispalves vėliavas prie savo namu, negailėjo vieni kitiems sveikinimų internetinėse erdvėse,  kvietė švęsti bei ragino  prisijungti prie įvairiausių projektų įgyvendinimo.  Žinia apie šimtmetį nuskambejo plačiai, garsiai ir širdį džiuginančiu jauduliu.

  Čikagos lituanistinė mokykla aktyviai įsisuko į šventinį sūkurį.  Vasario 17d. ryte mokytojus, mokinius, jų tėvelius ir visus atvykusius pasitiko pasipuošusi mokykla.  Vyravo ypatinga nuotaika: vaikai vilkejo nuotabiausių raštų tautiniais kostiumais, mokytojai pasipuošę Lietuvos trispalvės veliavos spalvomis, sveikino vieni kitus. Stenduose netilpo mokinių piešiniai, bei klasių projektai, kurti Lietuvos šimtmečio proga. Mokiniai gaminosi trisplaves veliavėles. Visa mokykla buvo apkabinta ir apjuosta gražiausiomis spalvomis: geltona, žalia, raudona.

Mokykla gavo dovanų iš Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos 100 tripsalvių apyrankėlių pagamintų šios mokyklos 3A  mokinukai, kuriuos moko mokytoja Ingrida Batavičienė. Vaikai dabinosi jomis ir gyrėsi , kad  tai Lietuvos vaikų dovana.

Durys buvo atvertos atvykusiems svečiams: JAV LB Vidurio Vakarų apylinkės atstovams, buvusiai Čikagos lituanistinės mokyklos direktorei L. Apanavičienei, Lietuvių Fondo atstovui, Jaunimo centro nariams, buvusioms mokyklos pavaduotojos  L. Timukienei, A. Sidaugienei.

Savo apsilankymu mokyklą pagerbė ir drauge Lietuvos gimtadienį šventė Brighton Parko LB nariai Viktoras Kelmelis ir Salonėja Daulienė.

100 pynimėlių Lietuvai  minejimą-koncertą  sveikinimo žodžiu pradėjo Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė V. Rupšienė. Ji nuoširdžiai visus pakvietė  “kiekvienam atrasti ryšį su Lietuvos šimtmečiu”. Sveikinimo žodžius tarė ir kiti šventės svečiai.  Lietuvių Fondo narys A.Tamulis, visiems padėkojo už lietuvišką veiklą ir pabrėžė, kad mokyklos ir jaunoji karta , tai mūsų tautos stiprybės įrodymas.. ‘’Lietuviškos mokyklos – tai visų mūsų ateitis”- šiais žodžiais užbaigė kalbą ir įteikė mokyklai dovaną - piniginę LF paramą. Mokykla be galo dėkinga už dosnią fondo paramą, kuri naudojama patalpų nuomai. Ačiū Lietuvių Fondui!!!  Jaunimo centro tarybos narė K. Lapienytė sveikinimo metu, kreipdamasi į mokytojus, mokinius, jų tėvelius ir visiems prisidedantiems prie Čikagos lituanistinės mokyklos, pasakė: “Jus dovanojate pačią gražiausią dovaną Lietuvai – lankote mokyklą, dainuojate lietuvių kalba, šokate lietuvių tautinius šokius”.

JAV LB Vidurio Vakarų apyliknkės atstovai Svajonė Kerelytė ir Jonas Platakis  po minėjimo ilgai bendravo su šventės dalyviais ir džiaugėsi drauge programos gražumu.

Minejimą vedė dešimtos klasės mokiniai Stefanija Rekašiūtė ir Kipras Januška. Dešimtokai susirinkusiuosius supažindino su Vasario 16 – osios aktu ir tai gražiai sujungė su Lietuvos atkūrimo šimtmečiu, skaitė eiles apie Lietuvą. Šventės emocijos ir jaudulys tilpo B. Brazdžionio skaitomuose žodžiuose:

“Ir einu tais tiltais į tave,

Lietuva – trys tyro aukso saulės!

Ir skaitau: - Tėvyne, be tavęs

Tuščias ir beprasmis šis pasaulis”.

Salėje vyravo ypatinga nuotaika.

Daug aplodismentų susilauke aštuntų, bei devintų klasių mokinės, sušokusios lietuvių liaudies šokius “Kepurinė” bei “Blezdingėlė”. Originalus ir unikalus “Piemenelių” pasirodymas, atliekant “Prašom, prašom paklausyti” bei “Obelela” suteike jaukumo ir archaiškumo. Tai puikus ilgametės 4 klasių mokytojos D. Petraitienės projektas, kuriam kanklėmis grojo mokyklos mokytoja G. Razumienė.

Ketvirtokai žaismingai ir nuotaikingai sukosi “Suktinio” žingsniu, bei vaizdingai sudainavo “Dainą apie Lietuvą”- mokytoja Evelina Karalienė. O septintokai visą salę išjudino trypdami “Linksmapolkę”. Kojos pačios jau kilnojosi daugumai sėdinčiųjų.

O kai scenoje vyresniųjų klasių mokiniai uždainavo “Mano vardas Lietuva”, “Brangiausios spalvos” ir  “Žemė Lietuvos” salė “virto” maža Lietuva, kurioje visus sujungė lietuviškumas, bendrystė ir vienybė. Vyresniuosius šių gražių dainų moko dainavimo mokytoja Dalė Gedvilienė.

Po minėjimo, daugelis išsinešė dalelę Lietuvos. Tėveliai galėjo tik didžiuotis savo vaikais.

Ačiū tautinių šokių mokytojoms - Vilmai Vaičienei ir Nijolei Pupienei, dainavimo mokytojoms Dalei Gedvilienei, Evelinai Karalienei, mokytojomos Danutei Petraitiene, Genei Razumienei, mokyklos renginių koordinatorei Sandrai Krumhorn-Stašaitis, dešimtos klasės auklėtojai Jovitai  Bičkus surengusioms jaukų ir nuostabų šventinį koncertą. Ačiū nenuilstamui mokyklos tėvų komitetui, yptingai Vidai Nainienei, kuris mokyklos mokinius, mokytojus ir svečius  vaišino spurgomis, kurios tą dieną buvo pasipuošusios ryškiomis - geltona, žalia, raudona spalvomis.

Mokyklą aplankė, mokyklą lankačių mokinukų tėvelis ir padovanojo mokyklai dėdės parašytą knygą - Jono Rudoko „Žygis į nepriklausomybę“. Ačiū mokyklos vardu už šią nuostabią dovaną.

Ačiū mokyklos direktorei, visiems mokytojams, mokiniams, jų tėveliams, tėvų komitetui, atiduodantiems daug jėgų ir energijos lietuviukų ir lietuvybės labui.

Nors ir mažais darbais, maža dalele - visi kurkime tai, ką isšaugojo protėviai ir seneliai. Puoselėkime lietuvybę kiekvienas savo širdyje ir dalinkimes tuo su visais.  

Lai tiltas, jungiantis visas kartas, visus pasaulio lietuvius, visas lituanistines mokyklas tvirtėja , auga ir skelbia didžią žinią apie Lietuvą.

Straipsnio autorė, ČLM vyresniųjų mokytoja Simona Norgėlaitė

Nuotraukos

 

Viktorijos Šileika

Čikaga – vienas iš purviniausių Amerikos miestų
Šimtmetis už Atlanto - Vakarų pakrantėje
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 liepos 17, Antradienis