AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

ČIKAGOS LITUANISTINĖ MOKYKLA SĖKMINGAI UŽBAIGĖ  26 –TUS MOKSLO METUS

ČIKAGOS LITUANISTINĖ MOKYKLA SĖKMINGAI UŽBAIGĖ  26 –TUS MOKSLO METUS

 

Rodos, tik vakar rugsėjo skambutis sukvietė visus į klases, o jau ir vasara čia.

Gegužės 19 dieną į mokyklą pradėjo rinktis XXVI toji Čikagos lituanistinės mokyklos abiturientų laida, lydima tėvelių, sesių broliu ir senelių. Sugužėjo visi, kas norėjo pasidžiaugti šaunaus penkioliktuko rezultatų finišu. XXVI –toji ČLM laida išlydėjo į gyvenimą 15 abiturientų. Tą dieną pasidžiaugėme ir mūsų sumaniais šeštokais. 20 mokinių laikė baigiamuosius  vidurinės mokyklos egzaminus ir lygiai tiek išlaikė ir buvo perkelti į aukštesniąją mokyklą tęsti mokslų.

Dangaus  mėlynę puošė  besišypsanti saulutė. Mokyklon rinklosi mokytojai, mokiniai ir svečiai.

Mokyklos šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Jaunimo centro koplyčioje, kurias pravedė kunigas Gediminas Keršys. Kunigas, kaip visuomet maloniai ir nuoširdžiai pakalbino mokinius, paskaitė gražų pamokslą. Jaunimo centro koplyčioje, mokyklos muzikos mokytoja Dale Gedviliene ir akomponiuatorė Rasa Stanevičienė atliko atliko skambius muzikinius kūrinius.

Vėliau mokyklos šventė persikėlė š Jaunimo centro didžiąją salę. Visi su nekantrumu laukė pasirodančių mokyklos abiturientų, kurie netrukus taps mokyklos svečiais.

Svečiams susirinkus, jaunesniems mokiniams susėdus salėje į vietas, mokyklos pavaduotoja Vilma Poliuvienė  eilėmis pakvietė švęsti paskutinio skambučio šventę ir paskelbė įventės pradžią.

Grojant V. Bagdono dainai "Mano senai mokyklai" į mokyklos salę iškilmingai įžygiavo ČLM XXVI –tosios laidos abiturientai. Abiturientus atlydėjo mokyklos direktorė Vida Rupšienė ir pirmos klasės mokinukai, Mia Ruzgytė  nešė mokyklos baigimo atestatus, o Matas Sabaliauskas mokyklinių varpeliu sukvietė visus. Nuostabus jausmas užliejo visą salę, kas paskendo savuose prisiminimuose, kas džiaugėsi užaugusia naująja lietuvaičių karta.

Nuskambėjus himnams, mažieji mokinukai (Mia Ruzgytė  ir Matas Sabaliauskas) gražiais eilėraščiais pirmieji pasveikino abiturientus, mokyklos direktorė Vida Rupšienė pristatė garbingus svečius – tai buvusios ČLM direktorės Jūratė Dovilienė; Antanas Rašymas - Jaunimo centro valdybos pirmininkė; Viktoras Kelmelis ir Salomėja Daulienė  - JAV Lietuvių bendruomenės Brighton Park apylinkės nariai; Rimas Rekašius - ČLM tėvų komiteto pirmininkas; poetai iš Lietuvos – Erika Drungytė, Liutauras degėsys, Antanas Šimkus.

Mokyklos pagrindas - tai mokytojas. Čikagos lituanistinėje mokykloje dirba 50 mokytojų. Mokyklos vadovybės, mokinių ir jų tėvelių vardu buvo pakviesti scena ir pagerbti mokyklos mokytojai. Tai žmonės, kurie negailėdami jėgų, išradingumo, meilės – dalinas visu tuo šeštadieniais su vaikais. Plojo mokiniai ir tėveliai, dėkodami mokytojams už nuoširdų bendradarbiavimą.

Kasmet mokykla ir JAV LB švietimo taryba pagerbia mokytojus už ilgametį darbą, skirdama premijas ir pagyrimo raštus. Mokykla pasidžiaugė mokytojomis, kurios turėjo jubiliejinį išdirbtą metų skaičių mokykloje – Rasą Stanevičienę –10 darbo metų mokykloje, Jolantą Žurumskienę ir Juozą Polikaitį – penkiolika metų, o seses - Rasą Zakarauskienę ir Silvija Eglynaitę – dvidešimt metų Čikagos lituanistinėje mokykloje. Apdovanojimų mecenatas Lietuvių Fondas.Ačiū LF!!!

Bet apdovanojimai tuo nesibaigė, mokykla labai džiaugiasi, kad mokyklai garbė turėti savo mokytojų tarpe mokytoją, JAV LB Švietimo tarybos „Gintarinio obuoliuko“ premija, kurios mecenatas Lietuvių Fondas.

JAV LB Švietimo taryba Gintarinio obuoliuko premiją kasmet skiria ypatingu entuziazmu ir
veiksmingumu pasižymėjusiam/-iai JAV lietuvių kalbos ar kultūros mokytojui/-ai. Premijos tikslas:atkreipti dėmesį į geriausius mūsų mokytojus/-as ir, tuo būdu, puoselėti veiksmingus dėstymo metodus.JAV LB Švietimo tarybos „Gintarinio obuoliuko“ premija buvo įteikta mokyklos 4 skyriaus mokytojai Danutei Petraitienei..

Pasidžiaugus mokytojais, jų pasiekimais ir laimėjimais. Pakvietėme į sceną 6 skyriaus mokytojas,  – Jotvingę Grigas ir Rasa Ruzgys. Tai dvi nuostabios mokytojos, kurios apglėbė savo auklėtinius šiluma, dalinosi žiniomis ir parodė pati svarbiausią dalyką – kaip ruoštis ir išlaikyti egzaminus. Visi sėkmingai baigė šeštos klasės kursą, tik gerais ir labai gerai pažymiais ir elgesiu. Visi 20 mokinių kitąmet susitiks 7 klasėje.

XXVI-tosios laidos abiturientams leidus suprast, kad artėja ceremonijos svarbiausias momentas pakvietėme į sceną 10 klasės auklėtoją literatūros mokytoją Jovita Bičkus. Auklėtiniai ir salė auklėtoją sutiko ovacijomis ir suprato, jaudinančių akimirkų artumą.... Auklėtoja kvietė savo auklėtinius po vieną, skaitydamas pavardę, mokyklos direktorė V. Rupšienė spaudė ranką kiekvienam ir negailėjo šiltų žodžių, linkėdama geriausios kloties. Pavaduotoja Vilma Poliuvienė pasidžiaugė kiekvieno pasiekimais ir kiekvienam abiturientui padėjo pasirašyti į mokyklos atestatų išdavimo knygoje. Tėvų komiteto pirmininkas įteikė mokiniams mokyklos dovaną nuotraukų vinjetę ir  rišo kiekvienam abiturientui tautinę juostą su užrašu „ČLM abiturientas 2018“.

Ir štai visi su mokyklos baigimo atestatais – Abrutis Deividas, Bikulčius Aurimas, Čeponis Karolis, Galentaitė Elena, Gilys Deimantas, Januška Kipras, Karvelytė Rasa, Kleinaitė Kamilė, Papartytė Tessa, prišmantas Nojus, Rekašiūtė Stefanija, Steponavičius Benas, Zakarauskaitė Urtė, Zavistanavičius Laurynas, Zavikstnavičius Marius. Tai pavardės šauniųjų XXVI - tosios laidos abiturientų, kurie mokyklą atlankė nepriekaištingai - vieni pradėjo kiškių ratelyje, kiti kiek vėliau, bet visi tapo draugais ir gyvenime viens kito tikrai paliko gilų pėdsaką. Draugystės jų nenutrūks, jie aktyvus šokėjai, choristai ir kitų lietuviškų ratelių, sportų ar bendruomenių nariai, ten jie matysis. O kai kurie draugais išliks ir draugystė jų tęsis.

Gera buvo klausytis jų deklamuojamų eilių, švarios tarties, o jie beveik visi gimę čia, Amerikoje ir tik keli mokiniai, iš Lietuvos atsikraustė drauge su tėveliais dar kūdikiais būdami. Tad, štai kokie mūsų šaunūs lietuvaičiai – saugantys kalbą, dainą, šokį, kultūrą ir puoselėjantys meilę Lietuvai.

Mokiniai tradiciškai atliko, kaip dovana mokyklai ir sau – dainą ir šokį. Dainą dainavo vadovaujamo  dainavimo mokytojos Dalės Gedvilienės. Pagal šokių mokytojos Vilmos Vaičienės choreografiją paruoštas abiturientų šokis - šokis atsisveikinimas.Abiturientai šokį atliko drauge su pirmos skyriaus mokinukais – į scena išplaukė livas su kapitonu (mažųjų šokių mokyoja Onutė Cvilikienė),susikibę 10-tokai darė banga aplink  pirmokėlius. Pagrindinė šio šokio mintis buvo - svečiams parodyti, kad abiturientų burės pakeltos plaukti gyvenimo jūromis. 2017-2018 m. m. buvo sutikti su plėvesuojančiomis būrėmis. Laivas buvo pasiruošęs mokslo metų pabaigoje išplukdyti abiturientus į gyvenimo kelią. Šventės kulminacija V. Vaičienės „Mokyklinis valsas“. Ačiū mūsų nuostabioms dainavimo ir šokio mokytojoms- Dalei ir Vilmai, be Jūsų dainų ir šokių šventės prarastų spindesį.

Gražiais žodžiais pasveikino mokyklą ir palinkėjo sėkmės Antanas Rašymas - Jaunimo centro valdybos pirmininkas. A. Rašymas įteikė kiekvienam abiturientui Jaunimo centro tarybos narytės balsą ( 15 abituientų tavo Jaunimo centro nariai) ir dovaną nuo Čiurlionio galerijos direktorės Viktorijos Černičenko - nemokamo renginio Čiurlionio galerijoje bilietą.

Linkėjo sėkmės ir džiaugės drauge su abiturientais buvusi mokyklos direktorė J.Dovilienė. Pasveikino abiturientus tėvų komiteto pirmininkas A. Rašymas. Eiles paskaitė mokykloje svečiuojantis poetai - Erika Drungytė, Liutauras degėsys, Antanas Šimkus.

Gražų sveikinimą moklso metų baigimo proga abiturientams ir mokyklai skyrė Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje atstove Eglė Laužonytė.

Apdovanoti mokiniai, kurie nepraleido nei vieno savaitgalio –stropiai lankė ir uoliai mokinos.

Norisi tarti AČIŪ visiems – ČLM renginių koordinatorei Sandrai Krumhorn -Stašaitis; mokyklos administratorei Linai Dukauskienei; bibliotekos darbuotojoms – Renatai Dambrauskaitei ir Ievai Bareikaitei; šauniam tėvų komitetui; raštinės darbuotojams - Miglei Rupšaitei , Emilijai Vaškytei, Tautvydui Poliui, Vakariui Ragauskui ir Oktavijuo Alonso; pavaduojantiems mokytojams už nuoširdų, kruopštų ir svarbiausiai su meilė atliekamu darbu mokyklai.

Mokslo metai užbaigti, abiturientai išlydėti. Laukiame naujų kiškučių, kuriuos po 13 metų išlydėsime, kaip šiemet XXVI-tosios laidos abiturientus. Ateikit pas mus!

O vasara kviečia pailsėti ir grįžti kitąmet naujomis jėgomis ir nuotaikomis. Linkime visiems mokyklos mokytojams ir mokiniams, jų tėveliams prasmingai ir linksmai praleisti vasarą, o rudenį vėl sugrįžtant į ČLM. Iki pasimatymo krintant lapams...Rugsėjis mus visus sukvies.

 

Vida Rupšienė Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė

 

Šią vasarą Naperville atsidarys penkios atnaujinto...
68-osios ŠALFASS žaidynės pasibaigė ASK „Lituanica...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 rugpjūčio 18, Šeštadienis