AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Čikagos lituanistinė mokykla sėkmingai užbaigė  25-uosius mokslo metus

Čikagos lituanistinė mokykla sėkmingai užbaigė  25-uosius mokslo metus

Šiemet Čikagos lituanistinėje mokykloje (ČLM) be paliovos skamba skaičius dvidešimt penki.

Rodos, tik vakar rugsėjo skambutis sukvietė visus į klases, tik vakar mokykla atšventė 25-ąjį gimtadienį, o jau ir vasara čia. Gegužės 20 d. į mokyklą pradėjo rinktis 25-oji Čikagos lituanistinės mokyklos abiturientų laida, lydima tėvelių, sesių brolių ir senelių. Sugužėjo visi, kas norėjo pasidžiaugti šaunaus vienuoliktuko rezultatų finišu. Taip taip, vienuoliktuko... 25-oji ČLM laida išlydėjo į gyvenimą 11 abiturientų. Tą dieną pasidžiaugėme ir mūsų sumaniais šeštokais. 19 mokinių laikė baigiamuosius vidurinės mokyklos egzaminus ir lygiai tiek pat išlaikė bei buvo  perkelti į aukštesniąją mokyklą tęsti mokslų.

Nors rytas visus ir išgąsdino lietaus gausa, tačiau vidurdienį į dangų atriedėjo besišypsanti saulutė. Mokyklos šventė prasidėjo šv. Mišiomis Jaunimo centro koplyčioje, jas pravedė kunigas Gediminas Keršys. Kunigas kaip visuomet maloniai ir nuoširdžiai kalbino mokinius, pasamprotavo apie žmogaus vietą žemėje. Mokyklos mokinė Agnė Skaraitė drauge su muzikos mokytoja Dale Gedviliene atliko L. Abario kūrinį „Ryto maldoj“.

Vėliau mokyklos šventė persikėlė į Jaunimo centro didžiąją salę. Visi su nekantrumu laukė pasirodančių mokyklos abiturientų, kurie netrukus taps mokyklos svečiais. Svečiams susirinkus, jaunesniems mokiniams susėdus salėje į vietas, įnešus Lietuvos ir JAV vėliavas bei suskambus V. Bagdono dainai „Mano senai mokyklai“ į mokyklos salę iškilmingai įžygiavo ČLM 25-osios laidos abiturientai. Juos atlydėjo mokyklos direktorė Vida Rupšienė ir pirmos klasės mokinukai, Laura Žurumskaitė nešė mokyklos baigimo atestatus, o Rokas Bilevičius sukvietė visus mokykliniu varpeliu. Nuostabus jausmas užliejo visą salę – vieni paskendo savuose prisiminimuose, kiti džiaugėsi užaugusia naująja lietuvaičių karta.

Nuskambėjus himnams, mažieji mokinukai R. Bilevičius ir Lukrecija Venslavičiūtė gražiu eilėraščiu pirmieji pasveikino abiturientus, mokyklos direktorė V. Rupšienė pristatė garbingus svečius – buvusias ČLM direktores Jūratę Dovilienę ir Laimą Apanavičienę (ji taip pat yra JAV LB ŠT narė); mokyklos direktorės pavaduotojas Audronę Sidaugienę ir Loretą Timukienę; Jaunimo centro valdybos pirmininkę Neringą Aleksonieną; JAV lietuvių bendruomenės Marquette Park apylinkės pirmininkę Aušrelę Sakalaitę; ČLM tėvų komiteto pirmininką Antaną Rašymą; žurnalistą iš Lietuvos Algį Vaškevičių.

Mokyklos pagrindas – mokytojas. Čikagos lituanistinėje mokykloje dirba 47 mokytojai. ČLM vadovybės, mokinių bei jų tėvelių vardu į sceną buvo pakviesti ir pagerbti mokyklos mokytojai. Tai žmonės, kurie negailėdami jėgų, išradingumo, meilės dalijasi visu tuo šeštadieniais su vaikais. Plojo mokiniai ir tėveliai, dėkodami mokytojams už nuoširdų bendradarbiavimą.

Kasmet mokykla ir JAV LB Švietimo taryba pagerbia mokytojus už ilgametį darbą, skirdama premijas ir pagyrimo raštus. Pasidžiaugta mokytojomis, kurios turėjo jubiliejinį išdirbtą metų skaičių mokykloje. Tai Rita Gudzevičienė ir Vilma Vaičienė (10 metų), Laima Viršinskienė (15 m.) ir Nijolė Pupienė (25 m.). Apdovanojimų mecenatas – Lietuvių fondas. Ačiū LF!!!

Tačiau apdovanojimai tuo nesibaigė, mokykla labai džiaugiasi savo kolektyve turėdama mokytoją, kuriai šiemet buvo įteikta garbinga 2017 metų  JAV LB Švietimo tarybos Švietėjo premija. Jos mecenatas taip pat Lietuvių fondas.

JAV LB Švietimo tarybos Švietėjo premija buvo įteikta ilgametei tautinių šokių mokytojai N. Pupienei. Apdovanojimą Čikagos lituanistinėje mokykloje abiturientų išleistuvių metu įteikė JAV LB ŠT narė L. Apanavičienė, o Lietuvių fondo premiją – JAV LB Marquette Park apylinkės pirmininkė A. Sakalaitė.

Mokyklos mokytojai Danutei Petraitienei, jai talkinusiai mokytojai Genutei Razumienei buvo padėkota, kad parengė medžiagą ir dalyvavo mokytojams rengiamame konkurse „Gintarinis obuolys“. JAV LB Švietimo taryba „Gintarinio obuolio“ premiją kasmet skiria ypatingu entuziazmu ir veiksmingumu pasižymėjusiam JAV lietuvių kalbos ar kultūros mokytojui. Premijos tikslas – atkreipti dėmesį į geriausius mūsų mokytojus ir puoselėti veiksmingus dėstymo metodus. Šių premijų mecenatas – Lietuvių fondas. Mokytojai Danutei pritrūko vieno taškelio iki premijos, tikimės, ji dalyvaus konkurse kitąmet ir mokykla drauge su mokytoja džiaugsis „Gintarinio obuolio“ premija.

Pasidžiaugę mokytojais, jų pasiekimais ir laimėjimais, pakvietėme į sceną 6-ojo skyriaus mokytojas, dvi Rasas – Rasą Marganavičius ir Rasą Ruzgys. Tai dvi nuostabios mokytojos, kurios apglėbė savo auklėtinius šiluma, dalijosi žiniomis ir patarė, kaip ruoštis ir išlaikyti egzaminus. Visi sėkmingai baigė šeštos klasės kursą tik gerais ir labai gerais pažymiais bei elgesiu. Visi 19 mokinių kitąmet susitiks 7 klasėje.

25-osios laidos abiturientams leidus suprasti, kad artėja ceremonijos svarbiausias momentas, pakvietėme į sceną 10 klasės auklėtoją ir mokyklos direktorės pavaduotoją Juozą Vilką. Auklėtiniai ir salė jį sutiko ovacijomis ir suprato jaudinančių akimirkų artumą... Auklėtojas kvietė savo auklėtinius po vieną, skaitydamas pavardę, mokyklos direktorė V. Rupšienė spaudė ranką kiekvienam ir negailėjo šiltų žodžių, linkėdama geriausios kloties. ČLM renginių koordinatorė Sandra Krumhorn-Stašaitis įteikė mokiniams mokyklos dovaną – nuotraukų vinjetę, o tėvų komiteto pirmininkas A. Rašymas rišo kiekvienam abiturientui tautinę juostą su užrašu „ČLM abiturientas 2017“. Ir štai visi su mokyklos baigimo atestatais – Oktavijus Alonso, Nojus Aušra, Klaudijus Diliūnas, Brigida Dočkutė, Ieva Dubinskaitė, Gustas Gladstein, Beatričė Janickaitė, Aistė Petraitytė, Vakaris Ragauskas, Aistis Sadauskas, Gintarė Survilaitė. Tai pavardės šauniųjų 25-osios laidos abiturientų, kurie mokyklą lankė nepriekaištingai – vieni pradėjo „kiškių“ ratelyje, kiti kiek vėliau, bet visi tapo draugais ir gyvenime viens kito tikrai paliko gilų pėdsaką. Draugystė jų nenutrūks, jie yra aktyvūs šokėjai, choristai ir kitų lietuviškų ratelių, sporto ar bendruomenių nariai. Ten jie ir matysis. O kai kurie draugais išliks ir draugystė jų tęsis.

Gera buvo klausytis abiturientų deklamuojamų eilių, švarios tarties, o jie visi gimę čia, Amerikoje, ir tik viena mokinė iš Lietuvos atsikraustė drauge su tėveliais dar kūdikiu būdama. Tad štai kokie mūsų šaunūs lietuvaičiai – saugantys kalbą, dainą, šokį, kultūrą ir puoselėjantys meilę Lietuvai.

Mokiniai tradiciškai kaip dovaną mokyklai ir sau atliko dainą ir šokį. Dainavimo mokytojos D. Gedvilienės vadovaujami abiturientai padainavo  R. Dambrausko  dainą „Paskutinis skambutis“. Pagal šokių mokytojos V. Vaičienės choreografiją paruoštas abiturientų šokis – šokis prisiminimas / atsisveikinimas. Abiturientai jį atliko drauge su darželio mokinukais – į sceną išriedėjo traukinukas, susikibę 10-okai ir darželio mokinukai. Pagrindinė šio šokio mintis buvo svečiams parodyti, kaip nuo darželio iki abiturientų su šokiu jie užaugo (nuo bato ieškojimo, pupos sodinimo, aguonos auginimo iki polkos ir valso). Šventės kulminacija V. Vaičienės „Mokyklinis valsas“. Ačiū mūsų nuostabioms dainavimo ir šokio mokytojoms Dalei ir Vilmai, be Jūsų dainų ir šokių šventės prarastų spindesį.

Gražiais žodžiais pasveikino mokyklą ir palinkėjo sėkmės Jaunimo centro valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė. Sėkmės linkėjo ir džiaugėsi drauge su abiturientais buvusios mokyklos direktorės J. Dovilienė ir L. Apanavičienė. Abiturientus pasveikino tėvų komiteto pirmininkas A. Rašymas.

Apdovanoti mokiniai, kurie nepraleido nė vieno savaitgalio – stropiai lankė ir uoliai mokėsi. JAV LB Švietimo tarybos rašinio ir dailės konkursų laimėtojams buvo įteikti prizai ir garbės raštai (mecenatas LF).

Besibaigiant šventei, padėkojome tėvų komiteto pirmininkui A. Rašymui ir jo žmonai Ritai, kurie nusprendė mokyklos tėvų komiteto vairą perduoti naujam komitetui. Ačiū Jiems. Jiedu puiki komanda, ne tik mokykloje pavyzdys išlaikant lietuvybę, bet ir nuostabi, aktyvi lietuviška šeima už mokyklos ribų. Sėkmės Jums ir susitiksime mokykloje!

Norisi tarti AČIŪ visiems – administratorei Linai Dukauskienei; bibliotekos darbuotojoms Renatai Dambrauskaitei ir Ievai Bareikaitei; šauniam tėvų komitetui; raštinės darbuotojams Miglei Rupšaitei, Austėjai Stanevičiūtei, Emilijai Vaškytei, Tautvydui Poliui; pavaduojantiems mokytojams; studentėms iš Lietuvos, kurios atliko praktiką ČLM; Jaunimo centro darbuotojams Alfredai ir Vytautui Daubariams už nuoširdų, kruopštų ir svarbiausia – su meile atliekamą darbą mokyklai.

Mokslo metai užbaigti, abiturientai išlydėti. Laukiame naujų „kiškučių“, kuriuos po 13 metų išlydėsime, kaip šiemet 25-osios laidos abiturientus. Ateikite pas mus!

O vasara kviečia pailsėti ir grįžti kitąmet naujomis jėgomis ir nuotaikomis. Linkime visiems mokyklos mokytojams ir mokiniams, jų tėveliams prasmingai ir linksmai praleisti vasarą, o rudenį vėl sugrįžti į ČLM. Iki pasimatymo krintant lapams... Rugsėjis mus visus sukvies.

 

Vida Rupšienė

 

 

Skokie kultūros festivalyje Lietuva pristatyta ant...
Čikaga ruošiasi „Taste of Chicago“ šventei
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 20 Rugsėjis 2019