AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

BUVO LAIKAI

BUVO LAIKAI

Buvo laikai kai gyvenimas Amerikoje buvo gana saugus. Dabartiniu metu saugumas dingęs ir gyvenimo lygis pastebimai smunka. Užtat kriminalas klesti.

Buvo laikai, kai duris rakindavome viena paprasta spyna, kuri buvo pakankamas apsidraudimas net išvykstant keliom savaitėm atostogauti. Šiais laikais nebeįmanoma pastebėti durų su vienu užraktu. Durys, bei žemutinių aukštų langai, apkalti metalo grotomis.

Žinome, jog Čikagoje gaujos susikūrusios senais laikais, dabartiniu laiku visiškai suįžūlėjo. Šaudosi tarp savęs, nušaudami nekaltus žmones, kurie ne laiku pakliuvo toje šaudymo vietoje. Ar kam tai svarbu?

Turime Čikagoje juodaodžių vadeivų, kurie iki šiol dar nepasakė nei vieno griežto žodžio nusikaltėlių adresu, jog negalima provokuoti policiją. Jie tik sugeba reikalauti vis naujų ginklų draudimo įstatymų, kurių yra sukurta visa eilė pačių griežčiausių ir geriausių, tik jie nevykdomi, o padėtis kasdieną blogėja. Galime drąsiai tvirtinti, kad juodaodžių veikėjai yra pilnai apimti baimės, bijodami tarti griežtą žodį kriminaliniams nusikaltėliams. Jie, vadeivos, kaip žvirblis kieme, čirškia „aš vyras, aš vyras“, kol pastebi vanagą.

Anksčiau, policijai paklusdavo sustabdytasis, pėsčias ar automobilį vairuojantis. Dabar, atrodo jog skatinama konfrontacija su policija. Paplito įsitikinimas - „Black lives matter“, galvojant jog tai suteikimas nepaklusnumo policijai. Galima į policiją ne tik atgręžti ginklą bet ir panaudoti jį, nes policijos apsigynimo teisės yra suvaržytos. Dabartiniu metu tardomi ne kriminaliniai nusikaltėliai, bet policija.

Čikagos miestas policijos nušautų nusikaltėlių šeimoms yra išmokėjęs ir tebemoka milžiniškas sumas pinigų. Tai mūsų mokesčių mokėtojų pinigai. Gavusieji dideles pinigų sumas, nesugebėdami jais naudotis, po trumpo laiko vėl ieško valdžios išmaldos.

Kol nebus atstatytas pasitikėjimas policija, tol kriminalas klestės. Pasitikėjimo atstatymui, reikalingas bendravimas policijos ir vietos gyventojų. Bendradarbiaujant, gyventojai privalo suteikti žinių apie nusikaltėlius, kad policija galėtų juos areštuoti ir perduoti teismui. Aišku, reikėtų gal ne vieną kartą dalyvauti teismo posėdžiuose, nepaisant kriminalinių gaujų grasinimų. Jeigu visuomenė dalyvaus kaipo liudininkai matę vykdant nusikaltimą, kriminalinis elementas tai  pastebės ir bus priversti smukti į pogrindį. Dabar jie veikia viešai be jokio atsakomybės jausmo.

Juodaodžių vadeivos nepatenkinti, kad dauguma nuteistų nusikaltėlių yra afro-amerikietiškos kilmės. Gal jie norėtų, kad kalėjimai būtų prikimšti proporcingai pagal rasinį gyventojų skaičių? Tuomet reikėtų nekaltais baltais patenkinti jų norus. Juodaodžių vadeivos privalo pripažinti, kad didžiausias kriminalas mieste vyksta jų rajonuose, o ne baltųjų gyvenvietėse, ir tie apsišaukėlę vadeivos privalėtų dėti pastangas to kriminalo mažinimui. Jie sugeba tiktai šaukti bet neveikti. Taip žvejodami drumstame vandenyje jie tampa turtingais.

Nors dabar vykdomos įvairios eitynės nukreiptos prieš kriminalą, jos jokių pastebimų teigiamų rezultatų iki šiol dar nedavė. Kalbos, apie visuotinį bendravimą, skamba gražiai, bet naudos be veiklos, jokios. Kalbos be veiksmų lieka tuščiomis kalbomis. Kriminalinis elementas, girdėdamas tas kalbas, juokiasi. Jų tikslas nepasikeitęs. Jie , teroro ir ginklų pagalba, tebekontroliuoja savo teritorijas, neužleisdami jas jokiem varžovam. Jie ir toliau pasiryžę platinti narkotikus, prostituciją, vykdyti plėšimus ir gąsdinti gyventojus, o jiems prakalbėjus – susidoroti. Gąsdinti susidorojimais, jų stiprybė.

Sausio mėn. pradžioje, du juodaodžiai vaikinai ir dvi juodaodės merginos keletą dienų įvairiais kankinimo būdais kankino vieną neįgalųjį baltaodį jaunuolį, naudodami ir rasistinius užgauliojimus. Aišku, jie tapo suimti ir už užstatą nepaleidžiami. Atsirado juodaodžių vadeivų (religinių), kurie kaltina spaudą, kad ji perdaug paryškina tokius nusikaltimus. Juk būtų geriau, jei tie religiniai vadeivos pasakytų gerų aklėjamų pamokslų nusikaltėliams. Be abejo, galime tvirtinti, jog rasizmas klesti ir pritarančiųjų netrūksta.

Ar galime įsivaizduoti kokio dydžio smurtaujančios ir turtą naikinančios, juodaodžių rėksnių suorganizuotos, demonstracijos būtų vykę, jeigu taip būtų pasielgę baltaodžiai jaunuoliai su neįgaliu juodaodžiu?

Garsiausias Čikagos juodaodžių rėksnys prarado savo „garbę“, nes retai kur bepasirodo su savo šauksmais. Jo sūnus, buvęs Kongresmenas ir žmona buvusi miesto seniūnė, už finansinius nusižengimus, atsėdėjo kalėjimuose atlikdami bausmes, dabar skiriasi. Žmonės, iš padugnių iškilę į aukštumas, nesugebėdami plaukti pasroviui, nugrimzta vėl į dugną. Gal jie tikėjo ir tebetiki Internacionalo žodžiais: „Kas buvo nieks, tas bus viskuo“?

Kitas, New Yorko rasistinis rėklys pažadėjo, jeigu Trump bus išrinktas prezidentu, jis apleis JAV. Vėliausiomis žiniomis, jis dar net lagaminą nenusipirko, o apie išvykimą net nesvajoja. Ar įmanoma tikėti tokių vadeivų žodžiais? Bet jie vadeivos.

Dar ir dabar girdime juodaodžių balsų Atstovų Rūmuose, jog iš baltųjų amerikiečių reikia reikalauti reparacijų juodaodžiams už kadaise buvusią vergiją. Vertėtų tiems rėksniams priminti, kad juodaodžiai vergai buvo perkami Afrikoje iš juodaodžių vergvaldžių ir patekę Amerikon, kai kurie atsidūrė juodųjų vergvaldžių nuosavybėn. Vergija užsiėmė ne vien tik baltieji. Juodaodžių vergvaldžių rankos irgi yra savų juodaodžių krauju suteptos.

Geriausiai man vienas bendradarbis juodaodis pasakė: „Ačiū tam mano pro-pro seneliui kuris pateko į tą laivą (vergijos)“.

Čikagos Sun-Times laikraščio apžvalgininkė Mary Mitchell, pati būdama juodaodė, be jokių skrupulų aprašo Čikagos miesto juodųjų kriminalinę padėtį. Ji kritikuoja miesto valdžios atsisakymą priimti Federalinės valdžios, prezidento Trump, įsikišimą, jeigu Čikaga pati nesugeba susitvarkyti su ginkluotomis gaujomis. Juk federalinės valdžios įsikišimas būtų gėda miesto valdžiai. Dabar miesto valdžia visas negeroves pašluoja „po kilimu“, visą nusikaltimų eigą nudažo gražiausiomis spalvomis ir, taip nusiplovę rankas, kurdami įvairius naujus kovos planus, save patenkina. Miestas, vienas nesugebėdamas susitvarkyti su ginkluotomis gaujomis priešinasi valdžios įsikišimui. Jeigu valdžia siūlo pagalbą žudynių sustabdymui, kaip galima jos atsisakyti. Taip pat ji tiesiai sako, kad patys gyventojai nusikaltimų apylinkėse nesistengia auklėti savo vaikus, laukdami, kad tą darbą atliktų svetimi. Gal būdami bedarbiais jie norėtų, kad valdžia atsiųstų darbininkų jų apylinkėms apšvarinti? Juk apsišvarinimas neįeina į bedarbių pareigas.

Taip pat ji primena, kad policija apsileido savo pareigose. Policija per mažai daro sustabdymų ir patikrinimų, todėl paaugliai juodaodžių gyvenvietėse be jokios baimės vaikštinėja nelegaliai apsiginklavę, šaudo ne tik vieni kitus, bet ir kas pakliūna po ranka. Sustabdžius įtartiną juodaodį, jų vadeivos apkaltina policiją dėl „profiling“. Tai ko tie juodaodžiai nori?

Juodaodžių vadeivos privalo išaiškinti savo žmonėms, kad jie privalo vykdyti policijos reikalavimus bei nurodymus. Jeigu sustabdomi, privalo elgtis paklusniai, tuomet policija neturėtų baimės ir nušovimai sumažėtų. Bėgančiuosius nuo policijos, reikia skaityti kaip nusikaltėlius ir, reikalui esant šaudyti, policininkus už tai nebaudžiant. Paklusnius, jeigu yra nusižengę įstatymams, policija privalo areštuoti ir pristatyti į teismą. Paklusnius policija nešaudo.

Suprantu, jog tokia mintis nepriimtina nusikaltėliams bei jų artimiesiems, nei jų vadeivoms, o svarbiausia politikams, nes jie jų akyse yra nekalti avinėliai. Žiūrėkime Tiesai į akis ir darykime, pagal atsiradusią padėtį, teisingus sprendimus. Neišprovokuota policija be reikalo nešaudo žmones.

Laikas tardyti ne policininkus, o nusikaltėlius. Reikalinga žymiai griežtinti bausmes. Dabar nusikaltėliai teismuose per vienas duris įeina, per kitas išeina. Kaltinti kaimynystėje esančias valstijas, kur ginklų įsigijimas lengvesnis, nepasiteisina. Tai tik dalis problemos.

Amerikoje turime dvi skirtingas sroves; viena kuri dirba kuria ir laiko Ameriką aukštumoje, ir kita tiktai laukia ką Amerika jiems duos, užmiršdami, jog dovanų karalius dar nėra gimęs.

Albinas H.

 

 

Lietuvos nepriklausomybės siekius skleidė net Sigm...
10-asis Nacionalinis diktantas bus rašomas Čikagos...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 22 Spalio 2019