AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Brighton Parko lietuviai paminėjo 99 metų Lietuvos Nepriklausomybę ir jos atkūrimą

Brighton Parko lietuviai paminėjo 99 metų Lietuvos Nepriklausomybę ir jos atkūrimą

 

Vasario 28 d. Brighton Parko lietuvių bendruomenė (LB) surengė Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimo šventę, kuri prasidėjo šv. Mišiomis ir tęsėsi parapijos salėje. Renginį pradėjo Brighton Parko LB pirmininkas Viktoras Kelmelis, buvo sugiedoti Lietuvos ir Amerikos valstybių himnai. Kun. Gediminas Keršys sukalbėjo invokaciją, mirusiesiems pagerbti buvo uždegtos žvakutės. Sveikinimo žodį tarė JAV LB Vakarų Vidurio apygardos valdybos narys Algimantas Barniškis, Apolonija Steponavičienė perskaitė 1918 ir 1990 m. aktus, o paskaitą tema „Vasario16-osios akto signatarų keliais“ surengė JAV LB Švietimo tarybos narė Laima Apanavičienė.

Po to sekė meninė dalis, ją pradėjo skautas Jonas Bribiesca, smuiku pagrodamas kelias melodijas. Brighton Parko parapijos choro vadovė Vilija Vakarytė ir parapijietė Nijolė Subatienė padeklamavo savo sukurtas poezijos eiles, kurios buvo palydėtos šiltais susirinkusiųjų aplodismentais. Čikagos skautų vietininkijos choro grupė, vadovaujama Lilijos Gelažis, padainavo keletą patriotiškų dainų, kviesdami prisijungti ir renginio dalyvius.

Gimtadienio proga gėlių puokšte buvo pasveikintas kun. G. Keršys. Jis pavaišintas ir skaniu „Napoleono“ tortu, kurį iškepė Bronė Maleckienė. Brighton Parko namų savininkų bendruomenė visiems dalyviams ir svečiams surengė skanius cepelinų pietus, kuriuos paruošė „Racine Bakery“.

Šventės dalyviai dar ilgokai bendravo ir nenoromis skirstėsi į namus. Visiems dalyviams, organizatoriams ir visiems atvykusiems širdingas AČIŪ už gražų minėjimą ir malonią popietę.

Joana Drūtytė

 

Kun. G. Keršys.

 

J. Bribiesca.

 

Čikagos skautų vietininkijos choras.

 

V. Kelmelis, V. Vakarytė, N. Subatienė ir D. Urbonienė.

 

L. Apanavičienė.

 

 * * *

Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632) šį sekmadienį, kovo 12 d., 10 val. r. minėsime antrąjį gavėnios  sekmadienį.  Eucharistijos šventimą atnašaus kunigas Gediminas Keršys.

Taip pat kiekvieną gavėnios penktadienį 4.30 val. p. p. einame Kryžiaus kelią, skirdami laiko apmąstymams. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Čiurlionio galerijoje – paroda „Mūsų Lietuva“
„Dainavos“ sezone – įspūdingi koncertai ir malonio...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019