AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo parapijos inf. has not set their biography yet

Brighton Parko parapijiečiai atšventė Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę (Žolines)

Brighton Parko parapijiečiai atšventė Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę (Žolines)
Pereitą savatę Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijiečiai paminėjo Marijos į dangų ėmimo šventę (Žolines).   Nuotraukos Ligitos Barniškienės  Nr. 42: (iš kairės): Liudas Kužmarskis, Viktoras Kelmelis, Joana Drūtytė, Salomėja Daulienė, Augustinas Tijūnėlis ir Vladė Mickonienė  Nr. 43: (iš kairės): Liudas Kužmarskis, Viktoras Kelmelis, Joana Drūtytė, Salomėja Daulienė, Augustinas Tijūnėlis ir Vladė Mickonienė  Nr. 45:...
Continue reading
95 Hits
0 Comments

Sekmadienį, birželio 30d. Brighton Parko parapijiečiai atsisveikino su klebonu kun. Manuel Dorantes

Sekmadienį, birželio 30d. Brighton Parko parapijiečiai atsisveikino su klebonu kun. Manuel Dorantes
Sekmadienį, birželio 30 d., Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijiečiai atsisveikino su klebonu Manuel Dorantes po keturių metų tarnystės.  Per išleistuves, Salomėja Daulienė užrišo klebonui lietuvišką tautinę juostą. Parapijiečiai padovanojo jam baltą arnotą. Nuo liepos 1 d.šios parapijos naujas klebonas bus kun. Ricardo Castillo.  Kun. Dorantes bus klebonas St. Mary of the Lake Church...
Continue reading
144 Hits
0 Comments

BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS ((2745 W. 44th St., Chicago,IL 60632)

2019 M. VELYKINIS ŠVENTARAŠTIS   Ketvirtadienį, balandžio 18 d., 7 val. v., Didysis Ketvirtadienis; Paskutinės Vakarienės Šv. Misios atnašaujamos trim kalbom (angliškai, lietuviškai ir ispaniškai) Penktadienį, balandžio 19 d.. 12 val. p.p., Didysis Penktadienis; Kristaus Kančios pamaldas praves kun. Gediminas Keršys Šestadienis, balandžio 20 d., 9 val. v., Velyknakčio Šv. Mišios atnašaujamos dviem kalbom (angliškai ir...
Continue reading
264 Hits
0 Comments

Šventos Kalėdos Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje

Šventos Kalėdos Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje
Minint Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį, Čikagos Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, klebono kunigo Manuel Dorantes iniciatyva,  Marija ir Juozapas buvo papuošti tautiniais rūbais, o parapijiečiai parėdė eglutes prie prakartėlės su lietuviškais papuošalais . Nuotrauka Rasos Miliauskaitės
Continue reading
435 Hits
0 Comments

Metinis festivalis Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo  parapijoje

Metinis festivalis Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo  parapijoje
Sekmadienį, rugsėjo 16d. Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo  parapijoje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) vyko metinis festivalis.  Viktoras Kelmelis suvaidino klouna vaikams ir laiko jaunuoli kuris sužavėtas cirku !!!   Ariane Moya Nuotrauka
Continue reading
525 Hits
0 Comments