AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo parapijos inf. has not set their biography yet

TARPTAUTINIS KONCERTAS BRIGHTON PARKE PAGERBIANT ŠV. JONĄ PAULIŲ II

TARPTAUTINIS KONCERTAS BRIGHTON PARKE PAGERBIANT ŠV. JONĄ PAULIŲ II
Sekmadienį, spalio 27 d., Penkių Šventųjų Kankinių bažnyčioje (4327 S. Richmond St., Chicago, IL) vkyko tarptautinis koncertas paminėti Švento Jono Pauliaus II apsilankymą Brighton Parke prieš 40-šimt metų.  Dalyvavo amerkiečių, lietuvių, lenkų, ir meksikiečių grupės. Lietuvius atstovavo Algimantas ir Ligitai Barniškiai bei Vilija Vakarytė. Klebonas Ricardo Castillo taip atliko keletą dainų ir giesmių.      ...
Continue reading
119 Hits
0 Comments

"OKTOBERFEST" BRIGHTON PARKE 

"OKTOBERFEST" BRIGHTON PARKE 
 Sekmadienį, spalio 20 d., po 10 v.r. lietuviškų Šv. Mišių Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL),  JAV LB Brighton apylinkės valdyba suruošė rudens popietę (“OKTOBERFEST”) su pietumis. Programą su muzika ir ivairiomis linksmybėmis atliko parapijos choras vadovaujamas Algimanto Barniškio. Nuotraukos Rasos Miliauskaitės
Continue reading
146 Hits
0 Comments

Brighton Parko parapijos skelbimas: 2019.X.20. "OKTOBERFEST"/ "Pasaulio Lietuvių Metai" / "Lietuvių Chartos" 70 m. jubiliejus

 Sekmadienį, spalio 20 d., po 10 v.r. lietuviškų Šv. Mišių Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL),  JAV LB Brighton apylinkės valdyba ruošia rudens popietę (“OKTOBERFEST”) su pietumis.  Programą su muzika ir ivairiomis linksmybėmis atliks parapijos choras vadovaujamas Algimanto Barniškio. Taip pat, paminėsime “Pasaulio Lietuvių Metus” ir “Lietuvių Chartos” 70 metų jubiliejų.  Nepraleiskite progą...
Continue reading
108 Hits
0 Comments

40-šimt m. sukaktis Šv. Jono Paulius II-trojo apsilankymo Čikagos Brighton Parke

40-šimt m. sukaktis Šv. Jono Paulius II-trojo apsilankymo Čikagos Brighton Parke
Jau praėjo 40-šimt metų kai Šv. Jonas Paulius II-trasis aplankė Čikagos Brighton Parką.  Sekmadienį, spalio 6 d., 1:00 v.p.p. Penkių Šventų Kankinių parapijos aikštelėje (4327 S. Richmond St., Chicago, IL) vyks lauke Šv. Mišios minint šį istorinį įvykį ant memoralinio altoriaus kur popiežius laikė Šv. Mišias 1979 m.  Šv. Mišias koncelebruos kun. Gediminas Keršys. Popiežiaus mama...
Continue reading
184 Hits
0 Comments

Brighton Parko parapijiečiai atšventė Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę (Žolines)

Brighton Parko parapijiečiai atšventė Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę (Žolines)
Pereitą savatę Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijiečiai paminėjo Marijos į dangų ėmimo šventę (Žolines).   Nuotraukos Ligitos Barniškienės  Nr. 42: (iš kairės): Liudas Kužmarskis, Viktoras Kelmelis, Joana Drūtytė, Salomėja Daulienė, Augustinas Tijūnėlis ir Vladė Mickonienė  Nr. 43: (iš kairės): Liudas Kužmarskis, Viktoras Kelmelis, Joana Drūtytė, Salomėja Daulienė, Augustinas Tijūnėlis ir Vladė Mickonienė  Nr. 45:...
Continue reading
491 Hits
0 Comments