AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Artėjant JAV LB Tarybos rinkimams

Artėjant  JAV LB Tarybos rinkimams

Artėjant  JAV LB Tarybos rinkimams

Lietuvos Nepriklausomybės Šimtmečio minėjimas Estijos Nepriklausomybės sukakties dieną (vasario 24-ąją) latvių bendruomenei priklausančioje salėje...toks scenarijus įvyko Portlande paskutinį vasario šeštadienį, o po oficialių kelių prelegentų kalbų ir unikalaus lituanistinės „Atžalyno“ mokyklėlės auklėtinių pasirodymo, padedant „Giliukų“ grupelei, iki sutemų susirinkusius nuotaikingiausia programa linksmino „Biru Bar“ liaudies kapelos kolektyvas, nepabūgęs žiemos kelių ir atkeliavęs iš tolimosios Indianos. Tačiau JAV Lietuvių Bendruomenės XXII-osios Tarybos Krašto Rinkimų komisijos narės Vilija Jozaitytė ir Ingrida Misevičienė į polkutės ratą smagiau įsisukti neturėjo kada...juk netrukus daugiausia Amerikos lietuvių vienijančios organizacijos rinkėjai balsuos už savo „Svajonių“ komandos kandidatus. O kas į ją pateks, nuo to priklausys bent trejų ateinančių metų JAV LB kryptis.  Nors ir užsiėmusi visą popietę latvių namuose, rinkimų komisijos pirmininkė Ingrida rado porą minučių laiko atsitraukti nuo kitų darbų, sutiko atsakyti į keletą Lauryno klausimų:

1) Kuo šių metų JAV LB Tarybos rinkimai skirsis nuo praėjusių kartų? Ar vėl turėsime internetinį balsavimą?

Kiekvienų JAV LB Tarybos rinkimų sėkmė priklauso nuo dviejų faktorių: kandidatų gausos bei balsuojančiųjų aktyvumo. Tiek renkant kandidatus, tiek ir agituojant balsuotojus, lemiamą įtaką daro apylinkių bei apygardų rinkiminės komisijos. Pažinodamos savo bendruomenes, apygardos, o ypač apylinkės lengviau randa ryšį su savo nariais, žino, kokios informacijos sklaidos priemonės labiausiai veikia jų miestuose ir valstijose, suranda Tarybos kandidatus narių tarpe. Todėl mes šių rinkimų metu daug pastangų dedame į bendradarbiavimą tiesiogiai su apylinkėmis, šiek tiek palengvindami darbą apygardoms. Ankstesnių rinkimų patirtis rodė, jog per kuo daugiau rankų informacija turi praeiti, tuo didesnė tikimybė, kad ji taip ir nepasieks reikiamos auditorijos arba pasieks per vėlai. Tad šiais metais pranešimus elektroniniu paštu siunčiame tiesiai apylinkėms, organizuojame bendras telefonines konferencijas. Tuo tarpu balsavimas internetu ir toliau išlieka labai aktualus. Tai lengviausias būdas balsuoti, tiek pačiam rinkėjui, tiek ir rinkimų organizatoriams. Daugelis apylinkių ir apygardų susiduria su dideliais geografiniais atstumais, žmonėms sunku nuvažiuoti į balsavimo vietą dėl eismo spūsčių ar tiesiog laiko trūkumo. O balsavimas internetu teužtrunka vos porą minučių. Norėčiau pasinaudoti šia proga ir paviesti visus Amerikos lietuvius registruotis balsavimui internetu. Registracija vykdoma iki balandžio 7 d. Tarybos rinkimų tinklapyje http://tarybosrinkimai2018.com

2) Ar bus galima XXII-ąją JAV LB Tarybą “pakrikštyti” Šimtmečio Taryba?

Na, „Šimtmečio“ Tarybos titulą pirmiausia reikia užsitarnauti! Būti išrinktais jubiliejiniais Lietuvai metais neužtenka. Tad paklauskit po trijų metų, pasibaigus kadencijai. Vienas iš svarbiausių uždavinių naujiesiems Tarybos nariams bus ir toliau ieškoti būdų, kaip pritraukti kuo daugiau Amerikos lietuvių į mūsų bendruomenės gretas. JAV Lietuvių Bendruomenė bei jos prioritetus nustatanti Taryba veikia, vadovaudamasi JAV LB įstatais ir taisyklėmis. Jau septintą dešimtmetį gyvuojanti organizacija buvo sukurta, remiantis 1949 m. birželio 14 d. paskelbta „Lietuvių charta“. Tokia gili istorija suteikia bendruomenei stiprias šaknis ir liudija apie nemirštantį lietuvio pasiryžimą būti lietuviu. Tačiau, kaip ir pati Lietuva, taip ir lietuvių bendruomenės už mūsų Tėvynės ribų šiuo metu išgyvena pereinamąjį laikotarpį. Bendruomenės turi susikurti naują identitetą ir susivokti, koks yra jų vaidmuo dabartinių lietuvių išeivių tarpe. Kas yra aktualiausia Amerikos lietuviams? Ko jie tikisi iš Lietuvių Bendruomenės? Kas juos skatina ar sulaiko nuo dalyvavimo bendruomenės veikloje, renginiuose? Kokie pokyčiai yra būtini JAV LB bei Taryboje? Jei XXII-oji JAV LB Taryba sugebės efektyviai atsakyti į šiuos bei kitus klausimus ir  trijų metų kadencijos bėgyje kryptingai judėti vieningos ir augančios bendruomenės link, tada galbūt galėtume ir titulus dalinti.

3) Ar turėsime daugiau kandidatų, nei praeitą kartą - 2015 m.? Gal bus platesnė Tarybos narių geografija? O kadangi naujosios Tarybos 1-oji sesija bus Portlande, gal turėsime daugiau atstovų, nei įprasta, iš Vakarų pakrantės?!

Lietuvių Bendruomenės nariai skatinami kelti savo kandidatūrą į XXII-ąją Tarybą iki kovo 15 d. Tad dar neturime tikslaus kandidatų skaičiaus. Į 60 renkamų vietų 2015 metais kandidatavo 81 LB narys, 2012 metais – 75. Iš pirmos pažiūros kandidatų kaip ir užtenka. Bet norėtųsi, jog neliktų situacijų, kuomet apygardoje ar rinkiminiame rajone balsuotojai renka 1 kandidatą iš 1. 2015 m. net keturiose apylinkėse balsuotojai težymėjo vieną pavardę savo rinkiminiame biuletenyje. Tad dedame daug pastangų šiai padėčiai ištaisyti. Taip pat tikimės aktyvaus dalyvavimo iš naujausių apylinkių bei vietovių: Reno (Nevada), Atlanto regiono (Maine valstija), St. Petersburg (Florida), Orange County (California).

4) Ar pritariate minčiai, kad jei norite ką nors nuveikti Amerikos lietuvių ir apskritai lietuviškos bendruomenės labui, turėtumėte kandidatuoti į JAV LB Tarybą, kuri praktiškai yra LR Seimo atitikmuo užjūryje? (Išskyrus gaunamą materialinį atlygį už savo darbą:)

Be abejo! Tenka išgirsti nemažai komentarų, jog  kandidatavimas į JAV LB Tarybą yra „tuščias laiko švaistymas“, kad ji „nieko nenuveikia“ ir panašiai. Bet, mielieji, tas viskas yra Jūsų rankose! Kritikuoti yra visi greiti, o aš lenkiu galvą prieš tuos, kurie eina, daro, stengiasi, aukoja savo laiką. JAV LB Taryba nustato Lietuvių Bendruomenės Amerikoje gaires ir prioritetus, metinių sesijų metu priimti nutarimai yra vykdomi Krašto valdybos ir įtakoja visų apylinkių bei bendruomenių veiklą. Tad Tarybos nariai turi ypatingai dideles galimybes teigiamai paveikti LB kryptį. Metinės sesijos, į kurias suvažiuoja lietuviai iš visų Amerikos kampelių, suteikia unikalią progą dalintis patirtimi, imti pavyzdį vieni iš kitų, pasisemti naujų idėjų. Grįžę į savas apygardas ir apylinkes, Tarybos nariai kartu parsiveža ir visą sukauptą žinių bagažą. Sesijų metu užsimezga naujos pažintys, prasiplečia akiratis, pasijaučiama didelės organizacijos dalimi, atsiranda papildoma motyvacija, skatinanti daryti geriau ir daugiau.

5) Ką turėtų žinoti kiekvienas JAV lietuvis, kuris norėtų kandidatuoti į Tarybą?

Meilė Lietuvai, noras puoselėti lietuvybę ir siekis stiprinti bendruomenę yra kertiniai Tarybos nario atributai. Šios esminės prielaidos yra būtinos, jog užtikrintų nuoširdų ir atsidavusį požiūrį į bendruomeninę, savanorišką veiklą. Taip pat yra svarbūs administraciniai bei strateginiai įgūdžiai, sugebėjimas efektyviai dirbti su didele grupe žmonių, kurių ir patirtis, ir įgūdžiai, ir polinkiai gali būti visiškai skirtingi. Kartą per metus JAV LB Tarybos nariai privalo dalyvauti metinėje sesijoje, kuri paprastai vyksta rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje. Tarybos nariams nėra kompensuojama nei už jų laiką, nei už keliones į Tarybos sesijas, kas, deja, atbaido nemažai žmonių. Bet yra puikių pavyzdžių, kuomet Tarybos nariai kartu su savo LB apylinkės valdyba randa finansavimo šaltinius kelionės išlaidoms padengti, rengia lėšų telkimo renginius, naudojasi papildomo aukojimo („donation matching“) paslaugomis, kurias vis plačiau savo darbuotojams pradeda siūlyti didesnieji Šiaurės Amerikos korporaciniai darbdaviai. Norintieji kandidatuoti į 2018 metų Tarybos rinkimus turi priduoti savo paraiškas iki KOVO 15 d., tad paskubėkite! (Išsamią informaciją apie rinkimus, Tarybos veiklą bei kandidato anketą galite rasti rinkimų svetainėje http://tarybosrinkimai2018.com/).

6) Ar galima teigti, kad ši kadencija užbaigs taip vadinamąją kartų kaitą?

Ne vienoje LB apylinkėje tenka susidurti su liūdna situacija, kuomet vyresnio amžiaus bendruomenės nariai (dauguma vadinamieji „dypukai“) jau nori pasitraukti į užtarnautą poilsį nuo aktyvios bendruomeninės veiklos, o jaunesnė karta dėl vienokių ar kitokių priežasčių tos veiklos neperima. Galbūt naiviai, bet vis dar tikiu, jog kartos turi išmokti „susikalbėti“ ir žengti į priekį kartu. Praeityje glūdi neįkainojamos pamokos ir, tik jas išmokę, galime užtikrinti geresnę ateitį. Džiugu, jog tiek apskritai Bendruomenės, tiek dabartinės Tarybos tarpe dar turime aktyvių narių su ilgamete LB patirtimi. Taip pat džiugu, jog gretas papildo jauni aktyvūs visuomeninkai, pasiryžę atlikti savo pareigą, užtikrinti lietuvybės išssaugojimą ateinančioms kartoms. Kartų kaita nesustoja ir nesibaigia, tiesiog viena karta keičia kitą, ateina ir nueina Tarybos nariai su savo unikalia patirtimi, ypatumais ir savybėmis.

7) Kokius dar uždavinius sau kelia Jūsų vadovaujama Krašto Rinkimų komisija?

Be kandidatų į Tarybą mums taip pat be galo svarbu yra padidinti balsuojančiųjų skaičių. 2015 m. JAV LB Tarybos rinkimuose balsavo 3,001 žmogus,  dar anksčiau - 2012 m. buvo surinkti 3,452 balsai, o iš viso Amerikoje yra apskaičiuojama virš 600 tūkst. lietuvių kilmės asmenų... matematika manau visiems aiški. Čia ir reikalingos didžiulės visų mūsų pastangos, kad situacija pasikeistų. Apatiškumas Bendruomenės veiklai, menkas supratimas, ką veikia Taryba ir kodėl reikia balsuoti, signalizuoja krizę, bet kartu ir atveria didžiulį potencialą tobulėjimui. Na, galime pasiguosti bent jau tuo, kad 2015 m. Tarybos rinkimuose dalyvavo beveik dvigubai daugiau lietuvių balsuotojų iš Amerikos nei 2016 m. LR Seimo rinkimuose. Na, bet čia juokas pro ašaras, žinoma. Kreipiuosi į visus, lietuviško kraujo turinčius žemiečius, gyvenčius Amerikoje: JAV Lietuvių Bendruomenės dėka veikia lituanistinės mokyklėlės, jos dėka šokėjai ir choristai renkasi į Dainų ir Šokių šventes, jos dėka vyksta lietuviški renginiai ir koncertai už Atlanto, jos dėka yra organizuojamos LISS studentų pasikeitimų programos. Tad, mielieji, dalyvaukite rinkimuose, rinkite savo atstovus į Tarybą, balsuokite už lietuviškumo išsaugojimą ateinančioms kartoms! Lengviausias būdas yra balsuoti internetu. Primenu, jog visi 18 metų sulaukę Amerikos lietuviai gali registruotis balsavimui LB Tarybos rinkimų tinklapyje http://tarybosrinkimai2018.com. Registracija yra priimama iki balandžio 7 d. Gegužės 1 d. visi užsiregistravusieji elektroniniu paštu gaus balsavimui skirtą nuorodą. Balsavimas vyks gegužės 1-15 dienomis. Labai viliuosi, kad 2018 m. Tarybos rinkimai virs „Šimtmečio“ rinkimais!

Dariaus Kuzmicko ir Vilijos Jozaitytės nuotraukose Portlando lietuviai smagiai atšventė Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį su iš Indianos specialiai atvykusia kapela „Biru Bar“; Lietuvių fondo atstovas Vakarų pakrantėje Laurynas Misevičius dėkojo ir įteikė šios organizacijos kasmetinės paramos čekį „Atžalyno“ mokyklos vadovei Ingai Sadaunikaitei-Kozhevnikov; Krašto Rinkimų komisijos pirmininkė Ingrida Misevičienė (kairėje) su Portlando apylinkę XXI-ojoje Taryboje atstovaujančia Giedre Babarskiene susirinkusiems pristatė naujosios LB Tarybos rinkimų eigą; Ingos Sadaunikaitės-Kozhevnikov (kairėje) ir Ernestos Ingelevičiūtės (dešinėje) vadovaujami „Atžalyno“ lituanistinės mokyklos auklėtiniai su keliais „Giliukais“; šventės akimirkos.

Šią vasarą Čikagoje įvyks 36 grandioziniai koncert...
Prekes į namus pristatys ir „Aldi“
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 22 Lapkritis 2019