Artėja skautų šimtmetis

Lietuvių fondo (LF) metiniame narių suvažiavime, kuris vyko 2017 m. gegužės 6 d. Lemonte, IL, Rako skautų stovyklavietės atnaujinimo komiteto pirmininkas Donatas Ramanauskas, skautų vardu dėkodamas Lietuvių fondui už paramą ruošiantis skautijos 100-mečiui, įteikė LF tarybos pirmininkui Sauliui Čyvui padėkos lentelę.

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2018 m. sukanka 100 metų, kai Lietuvoje buvo įkurtas pirmasis skautų vienetas, paskelbė 2018-uosius skautų judėjimo metais. Paminėti šimtmetį ruošiasi ir JAV veikiantys skautai. Lietuvių fondas sveikina skautus su artėjančia sukaktimi ir džiaugiasi galėdamas paremti išeivijos lietuvių skautų judėjimą.

LF inf.

       

LF suvažiavime susitiko skautai Juozas Kapačinskas (kairėje) ir Donatas Ramanauskas.

Donatas Ramanauskas.

Donatas Ramanauskas įteikė LF tarybos pirmininkui padėkos lentelę. Sėdi LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas.

Arūno Klibo nuotr.