Apie knygos pristatymą, dedikacijas ir meilę žmogui Žiobiškio bažnyčioje

      Gerbiamam Jonui Laurinavičiui

 

Ar motinos tarp pirštų varvantis rožančius,

Ar Pajautų kaimo gilus dangus

Padovanojo Lietuvai pajautų žmogų,

Artoją darbštų kultūros barų.

 

Poetą, eseistą, novelistą,

Veiklų kraštotyrininką, žurnalistą,

Redaktorių spaudos, aktyvų žmogų,

Gyvenantį kultūros įvykių ritmu...

 

Mažeikių, Kaišiadorių, Vilniaus

Laukai kultūros Jono suarti.

Kiek asmenybių, įvykių, objektų

Jo knygose liks amžinai gyvi.

 

Jo lyriškas, ironiškas ir taiklus žodis,

Nušviestas kitam žmogui pagarba,

Bus etalonas visiems plunksnos broliams,

Kaip principų ir žodžių vienuma.

 

                                                  Irena Varnienė

 

     Žalių miškų skara apsuptas alsavo Žiobiškio miestelis (Rokiškio r.). Kai saulė žarstė kaitrų besibaigiančios vasaros auksą, čia vyko daug prasmingų renginių. Į gimtąjį miestelį atvyko svečiai, kraštiečiai. Jie lankė artimųjų kapus, biblioteka šventė 70 metų jubiliejų, bažnyčioje vyko šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidai. Į Žiobiškio bažnyčią taip pat susirinko gausus kraštiečių ir svečių būrys. Tą pastebėjo ir šv. Mišias aukojęs Papilio, Kvetkų, Kupreliškio parapijų klebonas administratorius Vidmantas Kareckas. Po šv. Mišių Suvainiškio, Čedasų ir Žiobiškio parapijų kunigas klebonas Virginijus Šimukėnas dėkojo ir atminimo dovanėles įteikė talkininkavusiems prieš atlaidus, o kraštietis verslininkas Algis Narutis padeda visoms trims parapijoms, kurias aš aptarnauju, - teigė atminimo dovanėlę teigdamas dvasininkas V. Šimukėnas. 

     Po šv. Mišių liejosi muzikos garsai, skambėjo poezijos posmai. Bažnyčioje buvo pristatoma žurnalisto, rašytojo, aktyvaus kraštotyrininko Jono Laurinavičiaus knyga „Paulius Širvys ir Kaišiadorys“. Prisimintas šviesios atminties pedagogas, poetas Danas Kairys. Jis pagerbtas tylos minute. J. Laurinavičius buvo D. Kairio kurso draugas, todėl ir buvo išleista knyga apie D. Kairį „Žiobiškio vėjas“, o dabar ir pristatyta spaustuvės dažais kvepianti knyga apie poetą P. Širvį. Šio leidinio pristatymas pirmasis Lietuvoje. Žurnalistą, rašytoją J. Laurinavičių ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus narius, jau keleri metai sieja graži draugystė. Šios sąjungos nariai ir apžvelgė knygą „Paulius Širvys ir Kaišiadorys“. Jie skaitė ištraukas, deklamavo P. Širvio eiles, dedikacijas P. Širviui, J. Laurinavičiui. Labai smagu, kad į poeto P. Širvio skaitymus aktyviai įsiliejo renginio klausytojai. Gaila, kad dėl sveikatos problemų į knygos sutiktuves neatvyko knygos autorius J. Laurinavičius, bet jis telefonu informavo, kad kraštotyros pobūdžio leidinius rašys, kaip teigia autorius savo „popierine“ informacijos dar turi, o mes galėsime pristatyti dar ne vieną leidinį.

     Kun. klebonas V. Šimukėnas LKRS Rokiškio skyriaus nariams už dalyvavimą įteikė atminimo dovanėles, o svarbiausia, kad čia tvyrojo meilė ir nuoširdumas žmonėms, literatūrai, kad karšta sekmadienio popietė alsavo gerumu. LKRS Rokiškio skyriaus nariai dėkingi kun. klebonui Virginijui Šimukėnui. Trijų parapijų laikraštyje „Liepsnelė“, publikuojama šios sąjungos narių kūryba, o aš dėkoju už nuoširdų dalyvavimą renginyje: Vidai Papaurėlienei, Jolantai Juodinytei., Gražinai Pitrėnienei, Danutei Mažeikienei, Irenai Varnienei, Jolantai Augulienei ir Vytautui Gasiūnui. Kūrybinės sėkmės, gilių, prasmingų tekstų, aktyvaus dalyvavimo projekte „Lietuva mano širdyje“, skirtame Pasaulio lietuvių metams.

     Kai vakare knygos autoriui J. Laurinavičiui telefonu papasakojau renginio eigą, autorius atsakė, kad padarėte daugiau, negu reikėjo... Dėl atostogaujančių leidyklos darbuotojų stabtelėjo knygos leidyba. Su mumis 

atsisveikino gražuolė vasara, sugrįžtame prie savų veiklų. Žingeidžius informacijos vartotojus pasieks knyga „Paulius Širvys ir Kaišiadorys.“ Prasmingais leidiniais pasitiksime poeto P. Širvio jubiliejų. Laikas skuba...

 

Reda Kiselytė,

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkė

Knygos „Paulius Širvys ir Kaišiadorys“ viršelis. Nuotr. aut. Reda Kiselytė.

 

Po knygos pristatymo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus nariai ir kun. klebonas Virginijus Šimukėnas. Nuotr. aut. Rūta Vilutienė.