AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Jūs išdavėte mūsų kraštą

Jūs išdavėte mūsų kraštą

Reaguodamas į prezidento kalbą, pasakytą vasario 28 dieną 2017 m., nutariau perspausdinti dalį savo straipsnio, paskelbto „Amerikos lietuvyje“ 2011 m. lapkričio 10 dieną.

Manau, anų dienų problemos tebeaktualios ir šiandieną, ir jas būtina pašalinti.Taip sako Švedijos jaunimas savo vyresniajai kartai. Ir jie yra teisūs. Posakis tinka ir lietuviams.

Rugsėjo mėn. 2011 m. pradžioje turėjome vieną šeimą svečiuose iš Švedijos. Pokalbiai buvo labai įdomūs.

Švedijoje jaunoji karta, dar neturinti balsavimo teisių, kaltina vyresniuosius aklai balsuojant už politikus, privedusius kraštą prie dabartinės padėties.

Švedijoje imigrantai iš musulmoniškų kraštų, gyvenantys getuose (ghetto), reikalauja vis platesnių teisių ir, reikia pripažinti, jas gauna. Jie tiek yra suįžūlėję, kad pradeda net mokyklose mokytojams diktuoti, kaip mokyti vaikus, grasindami fizišku smurtu.

Jie nepripažįsta jokių įstatymų. Policija į jų getus nevyksta. Taip pat tikslo nepasiekia ir greitosios pagalbos automobiliai. Jie yra plytomis, akmenimis ir padegamuoju skysčiu atakuojami. Jų getuose veikia tiktai jų atsivežti barbariški įstatymai. Vyrauja vyrų mafija, arba vyriškas dominavimas visose gyvenimo srityse. Moterys yra visiškai beteisės, vergių vietoje. Net už mažiausią nusižengimą yra fiziškai sumušamos, net ir nužudomos. Gal todėl jos privalo dėvėti „burkas“, uždengiančias veidą, kad nebūtų pastebimos sumušimų mėlynės? Pabėgimas iš geto neįmanomas, nes tada nukentėtų visa giminė. Neklaužadom dažnai įsmeigiamas durklas į nugarą.  Nežinome, bet spėliojame, kad vyrai su sūnumis miega lovose (jeigu tokių turima), o moterys su dukromis po lovomis. Kokia, tokiais atvejais, gali būti meilė tarp vyro ir moters, mūsų protui nesuprantama. Gal kartais tiems vyrams pasimylėjimas su „išaku“ malonesnis? Teisėtiems šalies piliečiams atsiliepti neigiamai tų imigrantų adresu yra nusikaltimas. Savos šalies piliečiai liko beteisiais mokesčių mokėtojais ir net privalo lenktis atėjūnams.

Vokietijoje, ypač Berlyne, turkai ir kiti arabai taip pat nepripažįsta jokių vietos įstatymų, vartoja savo krašto islamiškus – barbariškus įstatymus.

Nesiskaitydami, arba ignoruodami vietos įstatymus, vis vien jie yra valdžios aprūpinami materialiai. Šalių darbininkija savais mokesčiais juos išlaiko, bet balso nebeturi.

„Jūs išdavėte mūsų kraštą.“ Ar galima teisingiau pasakyti?

Prancūzai deportuoja čigonus. Danai buvo sugriežtinę imigraciją, bet naujoji premjerė, linkusi kairėn, ją švelnina. Šių šalių politikai „išgirdo“ priekaištą. Likusi ES pasiduoda šantažuojama musulmoniškų atėjūnų. Kodėl? Ar visokios nuolaidos jiems daromos dėl jų turimos ir eksportuojamos alyvos? Jeigu taip, tai kodėl nedeportuoti jų visų ir stebėti, kaip ilgai jie gyvuos gerdami savo alyvą.

Visur pasaulyje nelegalai svetinguose kraštuose kelia savo balsus garsiau ir garsiau. Laikas įvesti tvarką.

Ar neatėjo laikas politikams atkreipti dėmesį į jaunosios kartos priekaištus, kad neįvyktų kraujo praliejimas kaip arabų kraštuose, ypač Sirijoje ir Libijoje?

Nusistatymas prieš nelegalus Amerikoje didėja. Amerikos valstijose Georgia, Arizona, Utah bei Alabama įvesti griežti, prieš nelegalus nukreipti įstatymai federalinių teismų, su kai kuriomis išimtimis, pripažinti teisėtais. Valstijų, griežtinančių įstatymus prieš nelegalus, daugėja. Čikagos nelegalai skanduoja: „Šiandieną žygiuojame, rytoj balsuojame“, o politikai visur lenkiasi nelegalų reikalavimams. Jie net negirdi sakomos tiesos: „Jūs išdavėte mūsų kraštą.“ Tokia padėtis krašte negali tęstis ilgai. Tikriausiai, daug pakeitimų bus po kitų rinkimų.

„Das Hackenkreutz“ (svastika) dar ne istorijos šiukšlyne. Skustagalviai tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje, Britanijoje ir čia Amerikoje vis garsesni, smurtingesni ir vis aukščiau kelia tą svastikos vėliavą. Gal vieną netolimą dieną išgirsime žygiuojančiuosius dainuojant „Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen...“. Svastika keliasi. Gal prisikels ir „Internacionalas“? Ar ne baisu darosi?

Ar dėl tokių veiksmų kaltinsime žygiuojančiuosius? Ar nereikėtų apkaltinti dabartinius trumparegius politikus, kaltinant ir teisiant juos: „Jūs išdavėte mūsų kraštą!“

Prieš kaltinant politikus, negalime nekaltinti balsuotojų, kurie patiki gražiai čiulbančiais politikų žodžiais, o po rinkimų lieka labai nusivylę. Jiems taip pat taikoma: „Jūs išdavėte mūsų šalį.“

Ar politikai pagalvoja, kodėl vyksta tie nepasitenkinimai ir padugnių iškilimai? Ar ne politikų kaltė, sudarant sąlygas neonacistiniam judėjimui? Kodėl nepasimokoma iš netolimų praeities nacizmo ir komunizmo nusikaltimų žmonijai? Manau, jog tai visų tautų ir piliečių reikalas.

                                                                                                                              Albinas Hoffman

Išspausdinta AL 2011 m. lapkričio 10 d., nr. 46/602, 9 psl.

 

Prezidentas, kalbėdamas JAV Kongrese vasario 28 d., pranešė apie užmojį išvalyti kraštą nuo JAV nelegaliai apsigyvenusių nepageidaujamų kriminalinių elementų, deportuojant juos į šių kilmės vietą. Būtų sveikintina, kad ir Chicago‘s Englewood apylinkės juodaodžius kriminalinius nusikaltėlius taip pat būtų galima deportuoti. Deja, jie yra JAV piliečiai – deportuoti jų neįmanoma. Jeigu jų neįmanoma deportuoti, reikėtų įvesti fizinę bausmę – plakimą. Kartą ar du paragavę bizūnų košės, savo kriminalinę veiklą greitai pamirštų. Tvarka ir ramybė įsiviešpatautų.

Važiuojant su baime per jų apgyventus rajonus matyti namai užkaltais langais, durimis ir begalinis šiukšlynas. Nors bedarbystė jų rajonuose didelė, gyventojai, nieko nedirbdami, sugeba tik šiukšlinti. Gal šiukšlinimas yra viena sąlygų valdiškai paramai gauti? Nežinau. Gal tokia jų afrikietiška kultūra gyventi šiukšlynuose. Jų pačių vadeivos ir miesto politikai bijo tarti griežtą žodį dėl šiukšlynų. Užgavus nepalankiu žodžiu tokius gyventojus, galima prarasti daug palankių balsų ateinančiuose rinkimuose. Taip ir sukasi tas užburtas ratas. Reikėtų gaunantiesiems valdiškas išmaldas kelti sąlygas, kad apsišvarintų. To negalima reikalauti vien tik iš namų savininkų. Jie tiesiog būtų bejėgiai prižiūrėti ir palaikyti švarą. Juk ir juodaodžių vadeivos galėtų auklėti savus. Jie patys, tikriausiai, negyvena tuose kriminalo apsėstuose šiukšlynuose. Blogai.

Tų apylinkių gyventojai yra mažamoksliai, lankę mokyklas, bet likę be išsilavinimo. Žymi dalis jų yra visam laikui paženklinti kaip nusikaltėliai, ir nė vienas darbdavys nenori tokių samdyti. Juk niekas negali priversti darbdavį tokius samdyti ir mokėti nors ir žemiausią atlyginimą. Švariesiems gali būti pasiūlytas paties žemiausio atlygio darbas. Žemiausias atlyginimas jiems, atrodo, nepriimtinas. Todėl tokius menkai apmokamus fizinius darbus atlieka nelegalai. Jie, nors ir gaudami mažą atlyginimą, sugeba pragyventi ir dar pasiųsti pinigų saviškiams, gyvenantiems už JAV ribų.

Sunku įsivaizduoti esamų bedarbių įdarbinimą, kol nelegalai visuomet yra pasiryžę dirbti už patį menkiausią atlygį. Norint įdarbinti JAV piliečius ir atsikratyti nelegalų reikia griežto samdymo įstatymo. 1996 m. buvo paruoštas E-Verify įstatymo projektas, kuris netapo įstatymu. Ar sugebės prezidentas, padedamas Kongreso, savo pažadus įvykdyti?

Prisijunkime visi prie prezidento griežtos nuomonės atkuriant tvarką ir pagarbą įstatymams. Juk nė vienas iš mūsų nenorime, kad ateinančios kartos prikergtų mums gėdos etiketę: „Jūs išdavėte mūsų kraštą.“

Čikagoje parašytas ir 10-asis jubiliejinis Naciona...
„Costco“ kelia nario mokestį
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 22 Spalio 2019